Tarama Etiketi

Selçuklular

IRAK TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Sinan MARUFOĞLU Günümüzde Irak sınırları içinde yaşayan ve Türkmenler olarak tanımlanan yaklaşık 2-2.5 milyon civarında bir Türk topluluğu bulunmaktadır. Nüfus itibarı ile Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük topluluğu…

BÜYÜK BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AHLAT

Prof. Dr. Halûk KARAMAĞRALI Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin yazılmış olduğunu diğer bazı kaynaklardan biliyoruz. Bu eserin Ahlat’ın ve Ahlat dolayısı ile Van Gölü…

ANADOLU SELÇUKLULARINDA HOŞGÖRÜ ORTAMI

Doç. Dr. Ahmet SEVGİ A. Hoşgörünün Tarifi Eskilerin kullandığı “tesâmüh” veya “müsâmaha” kelimesi karşılığında kullanılmış; bu iki kelime Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Asrımızda hoşgörü müsâmaha karşılığında Fransızca asıllı “tolerance”…

OSMANLILARDAN ÖNCE TÜRKLERDE MADENCİLİK

Doç. Dr. Fahrettin TIZLAK Türk dünyasında çok eski zamanlardan beri madenciliğin oldukça ileri düzeyde ve yaygın bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Çünkü bilinen tarihi devirlerden beri Türklüğün yapmış olduğu fetihlerde rol oynayan iki…

TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA DİNÎ HAYAT

Seyfullah KARA Anadolu’nun İslamlaşması, sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda İslam tarihinin de en önemli olaylarından birini oluşturmaktadır. Anadolu’nun İslamlaşması hadisesi, sadece bir dönemde meydana gelmiş ve kısa süre içinde…

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Zerrin Günal ÖDEN 1.220 yılından beri devam eden Moğol istilâsı nedeniyle Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde bulunan Türkmen boyları ülkelerini terk ederek, büyük çoğunlukla Anadolu’ya gelmekteydi. İbn Bîbî’nin Ermen ülkesi…

KIBRIS HAÇLI KRALLIĞI (1191-1489)

Dr. Ebru ALTAN Kıbrıs, Anadolu (Anamur) kıyılarından 70, Suriye (Lâzikiye) kıyılarından 100 km. mesafede, Akdeniz’in en büyük adasıdır. Ada, tarih boyunca siyasî, askerî ve ekonomik yönden Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası olmuş, Anadolu’ya…

TÜRK MİMARİSİNDE DARÜŞŞİFALAR

Türk mimarisinde belirli işlevsel yapılar vardır. Bu yapılar içinde toplumların kültürel yapısıyla ilgili olan en önemli yapılarsa eğitim programlarının sürdürüldüğü yapılardır. Eğitim programları ile ilgili ilk yapılar, medreselerdir.…

İKİNCİ HAÇLI SEFERİ VE SELÇUKLULAR

Dr. Ebru ALTAN Urfa’nın yaklaşık elli yıl Haçlı hâkimiyetinde kaldıktan sonra 24 Aralık 1144 tarihinde Türkler tarafından yeniden fethi, Doğu’daki Haçlılar ile Avrupa’da büyük bir şok yarattı ve 1101 yılı Haçlı ordularının Anadolu’da imha…

SELÇUKLU – BİZANS İLİŞKİLERİ

Selçuklu-Bizans ilişkilerinin başladığı devir olan XI. yüzyıl, Bizans tarihinde bir dönüm noktasıdır. Yüzyılın başlarında II. Basileios (976-1025) ile gücünün doruğuna ulaşan imparatorluk, aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir…

ANADOLU’NUN TÜRK VATANI HALİNE GELMESİ

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Bundan otuz dört yıl önce bir yüksekokul öğrencisi iken merak duyduğum; Türkiye’nin Türklere vatan oluşu meselesi bugün de hâlâ ilgi konusu olmaya devam etmekte midir? Zannediyorum, özellikle son yıllarda "Anadolu…

ANADOLU’NUN FETHİ VE TÜRKLEŞMESİ

Abbasiye dönemi Türklerin İslâm içinde yer almaya başladıklarını göstermektedir. Yalnızca Türklerden meydana gelen orduların kurulduğu; Vasıf et-Türkî, Karınoğlu Fazl, Ferec et-Türkî, Anuçur et-Türkî, Bilge-Çur, Togan oğlu Ahmet, Sabit…

SELÇUKLULARDA MÜZİK VE LİTERATÜRÜ

Yrd. Doç. Dr. Recep USLU Dandanakan Savaşı (1040) ile Horasan’da ortaya çıkan, kısa sürede Orta Asya’yı etkisi altına aldıktan sonra İran, Irak, Suriye bölgesini ele geçiren, Abbasileri vassal devlet haline getiren, Malazgirt Savaşı (1071)…