Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Kürtlerin Ana Yurdu Var mı ?

18 46.036

Hüseyin ADIGÜZEL

Sözlükler “Ana Yurt” kavramını “İlk yurt olan topraklar, ana vatan” şeklinde açıklıyorlar. Bu tanıma göre, millet olan her topluluğun bir ana yurdu vardır ve bu topraklar bellidir. Bu topraklar, ulusun tarih sahnesine ilk çıktığı topraklar olduğu gibi, içinde yaşanılan zamanda yaşadığı topraklar da olabilir.

Uluslar, devlet sahibi oldukları zaman ana yurtları ve yurtları olur. Türk milleti gibi göçebe kültürünü uzun yıllar yaşatan uluslar, ilk ana yurtlarını terk ederek başka bir toprak üzerinde yurt tutabilirler. Ulus olamamış, hâlâ kabile, aşiret yaşamını sürdüren ulusların devlet geleneği olmadığı için devletleri olmaz. Devleti olmayan ulusun da kendi toprağı olmaz. Başkalarının toprağı üzerinde doğan insanların ana yurtları, yani doğdukları topraklar kendilerinin olmadığı için, onların ana yurtları değil, üzerinde doğdukları topraklar vardır ve o topraklar da başkalarına aittir.

Günümüzde Türk milletinin başına sarılan en büyük sorunlardan biri olan “Kürt Sorunu”nda, bizim ana yurdumuz olan toprakların Kürtlerin ana vatanı olduğu tezi ileri sürülmekte ve işlenmektedir. Çünkü Kürtler, doğal olarak bugünkü Kürtler, Anadolu’da doğdukları için, bizim yurdumuzu, ana yurdumuzu, kendilerinin ana yurdu olduğu şeklinde kabul ettiklerini ve ana yurtlarını işgalden kurtarmak için mücadele ettiklerini söylemektedirler.

Bu iddia ne derece doğrudur?

Kürtler Anadolu topraklarına ne zaman gelmişlerdir?

Türkler Anadolu’ya ne zaman gelmişlerdir?

Bu soruların yanıtlarını bulduğumuz zaman, Anadolu’nun kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısı ile kimin ana yurdu olduğunu kolayca bulmamız mümkündür.

Ulus olmayanın ana yurdu olmaz

Kürtler bir ulus olabilmişler midir? Aslında yazımızın konusu dışında ve bunu daha sonra yazacağız. Ama şu kadarını söyleyelim, “hayır ulus olamamışlardır, hâlâ aşiret-kabile halindedirler”. Bu durumda Kürtlerin bir ana yurdu yoktur. Çünkü, ulus olamayan ve devleti olmayan toplulukların ana yurdu olamaz. Onların sadece üzerinde doğdukları topraklar vardır. Bugün, onların üzerinde doğdukları ve ana yurt dedikleri topraklar Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içerisindedir ve Türk toprağıdır. Bu toprakların tarih içinde ve günümüzde Kürt toprağı olduğunu söyleyen bir bilim adamı ve bir bilimsel kanıt yoktur.

Türklerin ana yurdu vardır ve neresi olduğu konusu bugün dahi bilim adamlarınca tartışılmaktadır. Bugün bilim adamlarınca üç bölge, Türklerin ana yurdu olarak belirtilmektedir.

İlk Ana Yurt: Anadolu, Kafkasya’nın Güneyi ve Urmiye Gölü civarı.

İkinci Ana Yurt: Orta Asya.

Üçüncü Ana Yurt: Avrasya coğrafyası.

Tarih de bunun tanığıdır. Çünkü, Çin sınırından Avrupa’nın ortalarına kadar onlarca Türk devleti ve imparatorluğu bu topraklar üzerinde kurulmuş ve çağlar boyu hükümran olarak yaşamıştır.

Kürtlerin ana yurdu olmadığını aklı başında tüm bilim adamları, bu cümleden bir Kürt bilim adamı olan Izady bile dolaylı olarak söylemektedir. Izady’e göre “Kürtlerin yaşadığı bölgeler ana yurtlarıdır.” Böyle afaki bir tanımlama asla yapılamaz. O zaman bugün Kürtlerin yaşadığı her yer ana vatanları olur da, bugün burada doğup burada yaşayan Ermenilerin, Rumların da ana vatanı buraları olmaz mı? Bu tanım, açıkça “Kürtlerin ana vatanı yoktur” demektir. Ana yurdu olmayan bir topluluk ulus olamaz.

Izady’nin açıklaması üzerinde şunları da söyleyebiliriz: Kürtler bir kabiledirler, oradan oraya, bilhassa dağları gezerler ve gezdikleri yerlerde bir devlet kuramadıkları için de ana yurtları yoktur. Olmayan ana yurda bir yurt uydurmak mümkün olmadığına göre, onların gezdikleri ve yaşadıkları her yer ana yurtlarıdır. Bu tanımlama ile Izady bugün Kürtlerin yaşadıkları bilhassa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni, Kürtlerin ana yurdu olarak göstermenin peşindedir. Bunun gerçek olabilmesi, tarih boyunca orada Kürtlerin yaşadığının ispatı ile mümkündür. Böyle bir tarih olmadığı için Izady, bugün Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı her bölgeyi Kürtlerin ana yurdu saymaktadır.

Anadolu Kürtlerin değil Türklerin ana yurdu

Izady’nin Kürtlerin ana yurdu dediği toprakların gerçekte Türklerin ana yurdu olduğu ise bir çok bilim adamı tarafından ispatlanmıştır. İslam’a Kadar Türk Tarihi gibi muazzam bir eser yazmış bulunan Prof. Dr. Firudun Ağasıoğlu (Celilov) “İslamdan önce, Anadolu’nun hiçbir yerinde Kürtlerin izi yoktur. Anadolu’ya ve Kafkaslar’a son 2-3. yüzyılda gelmişlerdir. Kabile olarak yaşadıkları esas yer Zağros dağlarıdır.” diye yazar. (İslama Kadar Türk Tarihi, Cilt. 2, sayfa 342)

Heredot “Türk dilli İskit kabileleri”nin Asya’da yaşadıklarını yazar. Ve Asya sözü ile kastettiği yeri “Hazar’ın batısı, Kafkasya ve Anadolu” olarak belirtir. Yani Anadolu’da Heredot’un tanıklığına göre M.Ö. 3000-4000 yıllarından beri Türkler yaşamaktadır.

“M.Ö. üç bin yıllarından itibaren Karadeniz’in kuzey sahillerinde ortaya çıkan, oradan Sakaların sıkıştırması üzerine Güney Kafkasya’ya, oradan da Anadolu’ya geçen Kimmerler (Gamerler/Gamirler) ile İskitler Anadolu’da yerleşmiş ve yaşamış Türk dilli halklardır.” (Prof. Dr. Gıyaseddin Geybullayev, Ermenistan ve Eski Türkler, s. 73)

Güney Kafkasya’da kurulan ve bugünkü Doğu Anadolu bölgemizi de içine alan Gut Devleti yıkıldıktan sonra toprakları üzerinde birçok beylik kuruldu. Bu beyliklerden biri Urmiye Gölü’nün güneyinde ve sonradan Mana Devleti’nin kurulduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları üzerinde kurulan Türk beyliğidir. Çivi yazılarında Turuk/Turk/Türk şeklinde geçen Türk adlı boylar tarafından kurulan bu beylik, Sümer devleti ile komşu idi. Asur kaynaklarında ismi sık geçen ve Asurlular ile savaşan bu beyliğin Gazi ve İlday adlı iki hükümdarının adı da kaynaklarda verilmiştir.

Asur tabletlerinde bu beyliğe ait oldukça geniş bilgi vardır: “Turuk semtinden (bölgesinden) buraya (Ninova’ya) bir elçi geldi” (Nu: 83). Bir başka Asur tabletinde ise “…düşman Turuk çıktı, onlar Kakkületini işgal ettiler ve gelmeye devam ediyorlar” ( Nu: 21). “Hükümdar bana her şeyden önce Turukların hücum ederek İntşimi yakıp yıktıklarını yazdı.” (Nu. 63). “Turuklar başçıları İlday ile birlikte savaşa girerek iki şehri yıktılar.” (Nu. 87)

Görüldüğü gibi Izady’in “Kürt Ana yurdu” saydığı topraklarda, tarih içinde Kürt adı bile geçmemektedir. Ama, Turuk/Turk/Türk isimli devletlerden söz ediliyor, hükümdarlarının adı bile veriliyor.

Prof. Dr. Ekrem Memiş, “Eski Çağ Türkiye Tarihi” isimli eserinin 34. sayfasında “M.Ö. 3500’lerde Sümerler Mezopotamya’ya yerleşirken muhtemelen aynı tarihlerde Kafkaslar üzerinden gelen başka bir Türk kitlesi de Doğu Anadolu’ya yerleşerek burada bir şehir devleti kurmuşlardı ki, bu Türki krallığı idi. O halde şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Anadolu 26 Ağustos 1071’de kazanılan Malazgirt zaferinden sonra Türk ana yurdu olmuş değildir. Türkler günümüzden yaklaşık 4200 yıl evvel Anadolu’ya yerleşerek bu torakları kendilerine ana yurt edinmişlerdir.” diye yazar ve bize göre tartışmaya da son noktayı koyar:

ANADOLU KÜRTLERİN DEĞİL, TÜRKLERİN ANA YURDUDUR!

Anadolu’nun kapılarını Türklere Kürtler mi açtı?

Izady tutarsa diye bir şey atmış, ama tutmamış. Çünkü, olmayan bir şeyi yaratmaya çalışmak, sadece abesle iştigal etmektir. Kürtlerin bir devlet geleneği yoktur. Etnik değil, etnografik adı olan Kürtlerin, tarihin hiçbir döneminde devletleri olmamıştır. Yani tarihte bir Kürt devleti adı hiç yoktur. Devleti olmayan bir toplumun ana yurdu olamaz. Ana yurt denilen topraklar, ancak bir devlet ile korunur ve gelecek nesillere bırakılır.

Osmanlı arşivlerinde ve İslam kaynaklarında Ekrati-Yörükan, Ekrati-Türkmen gibi verilen adların Kürtlükle ilgisi yoktur. Bu adların altında Türk ulusu durmaktadır. Bu bakımdan Güneydoğu Anadolu’da Kürtçe bilmeyen ve Azer Türkçesi ile konuşanlara Kürt denmesi bir yanlışlıktır, tarihi gerçeklikten uzak olan bir hatadır. Bunun dışında öz be öz Türk aşiretleri olan aşiret halklarının asimile edilerek Kürtleştirildiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Yani Kürt denilen Türklerin sayısı oldukça yüksektir.

“Türkler 1071’den sonra Anadolu’ya geldikleri zaman bizler (Kürtler) Türkleri dostça karşıladık, onlara evimizi açtık, yerleşmelerine yardımcı olduk” gibi saçma sapan iddialara gülüp geçmek doğru değildir. Çünkü, Türkler geldiği zaman onlar burada ise, burası onların ana vatanı olur. Bu yüzden, bu iddianın tarihen yanlış olduğunu göstermek gerekir. Yukarıda verdiğimiz tarihi belgeler, bu iddianın aksini ispat etmektedir.

Bu iddianın bir kısmının, “Türkler geldiği zaman onları dostça karşılamak, evlerini açmak” doğru olduğunu var sayalım. Gelenlerin kimseye ihtiyacı yoktur. Onlar, çiğnedikleri topraklara hükmeden Bizans İmparatorluğu ordularını darmadağınık ederek Anadolu içlerine giren muzaffer bir ordunun askerleridir. Kapılarını açmayanların, kapısını zorla açarlardı. Kürtlerin, doğal olarak doğru olmayan bu iddialarında dahi “güçlünün önünde eğilme” karakterli oldukları da ortaya çıkmaktadır.

Millet olmayanın yurdu ve devleti olmaz

Türkler Anadolu’ya yeniden geldikleri zaman, bazı kale ve şehirlerin hiç savaşmadan kapılarını açtıkları tarih sayfalarında yazılıdır. Bu olayı yorumlayan Prof. Dr. Gıyasettin Geybullayev şunları yazar: “Anadolu’ya 1071 tarihinden sonra giren Selçuk ve Osmanlı Oğuzlarını, Anadolu’da yerleşik olarak yaşayan ve aynı dili konuşan tamamen formalaşmış Türkler karşıladılar ve şehirlerin kapılarını hiç savaşmadan gelenlere açtılar. Eski, yerleşik Türklerle yeni gelenler kucaklaştılar.” (Ermenistan ve Eski Türkler, s. 76)

Demek ki, Kürtlerin ana yurt diye iddia ettikleri toprakların, tarihi kanıtlarla Türklerin toprakları, ana yurdu olduğu görülmektedir.

Kürtler halen bir aşiret halktırlar. Aşiretten millet olmayacağı gibi, millet olmadan da devlet olmaz. Millet olamayan toplulukların da bir dili vardır. Ama kullandıkları kelime sayısı üç yüzü geçmez. Kürtlerin de dili böyledir. İçinde %70 oranında Farsça, %20 oranında Türkçe ve %5 oranında da Arapça kelime vardır. Yani yapay bir dildir. Kendilerine has orijinal bir dilleri yoktur ve Kürtçe birden ona kadar sayamazlar.

Tarihleri yoktur, efsaneleri, mitolojileri yoktur. Dolayısıyla ana yurt diyebilecekleri bir yurtları da yoktur. Bugün Anadolu, Irak, İran ve Suriye içerisinde dağınık halde yaşamaktadırlar. Ve üzerinde yaşadıkları her karış toprak parçasının sahibi ve devleti vardır.

Böyle bir durumda, Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları topraklar, başka devletlerin sınırları içerisinde olduğu için, o toprakların ana yurt sayılması mümkün değildir. Saymaya kalkışmak, o topraklarda hak iddia etmek demektir ki, bu da o toprakları kendi malı saymaktır. Bunu söyleyenlerin, bunun sonuçlarına da katlanması gerekir.

Hüseyin ADIGÜZEL

Kaynak: Türk Solu Dergisi

18 Yorumlar
 1. Aziz Kemal Burkay diyor

  http://www.quran-incil-tevrat.com/
  ucuncu kitabimdan;
  Bu Gezegende ve Tarihin Hiç Bir Diliminde
  Akraad, Ekrâd, Kurdi, Kürt, veya Kûrd
  Diye Bir Millet veya Irk Olmamıştır.
  Günümüzde de kendilerine Kürt diyen, ayrı bir ırk veya milletmiş gibi ayrıcalık yapanlar Sümer’in yok olma dönemlerine rastlayan tabletlerde de açıkça yazıldığı gibi; Kürtler; öz ve kandaş, aynı DNA zincirinden devam edegelen Kenger Türkleridir.
  Kürt, Ekrâd, Akraad, Kurdi veya Kûrd sözcüğü Sümer’de Kengerlerin bir sülale yani aile adıdır, ayrı bir ırk veya millet değildir…
  Sadece sülale, yani aile unvanı Akraad veya Ekrâd veya Kurdi veya Kûrd sözcüğü ile Sümer’de yaşamış, ayrı bir ırk veya millet değil, Kengerlerin bir boyu (kolu) olan Türklerdir.
  Kurdi veya Kûrd sözcükleri de Babil’iler zamanında bu telaffuzla anıldı. Kenger-Sümer dilinde orijinal telaffuzu Akraad veya Ekrâd dır.
  Günümüzde de Selçuklular, Oğuz boyları, Başkurtlar, Karahanlılar veya Kırgızlar, Türkmenler vb. gibi unvanlarla asırlarca, aile unvan isimleriyle yaşamış insanlar Türk milletinin fertleridir, başka bir millet veya IRK değildirler…
  Yörükler; bu sözcük Sümerce URUK kelimesinden gelir ve anlamı kabile, aile, sülale demektir; Yörükler de Türk milletinin fertleridir.
  Kenger-Sümer lisanında; Akraad veya Ekrâd, Babil dillerinde Kurdi veya Kûrd sözcüklerinin anlamı ‘çadır sakini, çadırda yaşayan’ (*) demektir. Akraad, Ekrâd, Kurdi veya Kûrd Türk halklarına ait bir aile ismidir ve organik Türk boyudur.
  Bu tarihi tespitimi, günümüzde de kendilerini farklı bir ırk zan edenler, yabancıların hazırladığı ithal edilmiş ve kirletilmiş tarihlerle eğitildikleri için bilmezler, bilemezler. Çünkü beyinleri yıkanarak kullanılmaktadırlar…
  Uluslararası Gen Bankası bu detayları çok iyi bilmektedir. Vatanımdaysa bunun bilimsel tabandan başlayıp araştırmayanların karanlık amaçlarını her AKIL sahibi insan sorgulamalıdır. Kardeşi kardeşe kırdırmaktadırlar.
  Bu ve sayısız benzeri nedenlerdir ki “Dinini, Tarihini, Geleceğini Başkalarından Dinleyerek Uyuyan ve Yönetilen Zavallılar!” tanımını kullanmak zorunda kaldım… Bu çalışmamın net kanıtı DNA soy araştırma ve GEN haritasıyla açığa çıkacaktır. Bu, genetik bilimcilerin, devletin en asli ödevi olmalıdır…
  Kürt sözcüğünün orijinal telaffuzu ‘Akraad’ veya ‘Ekrâd’ olup, asırlar içinde de etimolojik değişime uğrayarak ‘Kurdi’ veya ‘Kûrd’ olarak Kengerlerin kurduğu yüksek medeniyet Sümer’in son dönemlerinde görülen Türk oğlu Türklerdir.
  M.S 12nici Y. Yıla kadar da tarihin hiç bir sahnesinde görülmediler ve derme çatma, devşirme dillerinde gramer ve kural da yoktur. Günümüzde konuştukları dilleri de içinden çıkılamaz karmaşalarla doludur. Tarihin hiç bir diliminde herhangi bir birlikteliği temsil eden bayrakları da olmamıştır; çünkü, insanlığın ATASI büyük Türk ulusunun bir kolu olup Türkoğlu Türklerdir.
  Bu tespitimi DNA soy ve GEN haritası araştırmalarından sonra ayrı bir kitapta tarihi belgeler, kanıtlılar ve bilimsel detaylarıyla yazacağım.
  (*) Asya’da yaşamış bütün Türk urukları (boyları) GENELLİKLE YEDİ (7) DİREKLİ , nadiren dört direkle yapılmış çadırlarda yani otağlarda (otak da denir) yaşadılar. Birkaç direkli, uzun bölümlü çadırlara “oba”, gölgelenmek için gündüzleri kullanılan çadıra da “günlük” ismi verilmiştir. Yuvarlak ve tavanları kubbeli çadırlara “yurt”, pencerelerine “tünlük” denir. Develerin konulduğu çadırlara da “kaytaban” denilmiştir.
  Sümer’i tesis etmiş olan Kenger Türkleri de tarihilerinde asla çadırdan (Otağ) başka bir yerde yaşamadılar. Asla sabit yerleşke olarak bina veya ev yapmadılar… M.O 1. Y Yılda Semerkant ve Buhara ve yörelerinde eğitim amaçlı kerpiç evler yapıldığını öğreniyoruz.

  1. Habat diyor

   Boş yapıyorsun yapma.Bu kadar da cahil olunmaz.

  2. NURULLAH diyor

   kaleminin satın alındığı ne kadar da belli !!
   Kürtlerin kökeni hint avrupalılara dayanır ve m.s 2yy da toros dağlarında görülmüştür
   bir milletin dili varsa o millet vardır sen burdaki yazında kürt yoktur demişsin ne kadar cahilsin!!!

 2. Yusuf diyor

  Değerli araştırmacı siz tarafsız tarih anlatmayı değil.
  Allah’ın ayetlerini inkâr ettiniz. Burda senin neyin peşinde olduğu beli 5. Sınıftaki çocuklar bunların gerçek olmadığını bilir. Lütfen yazınızı gözden geçirin.
  Vicdan azabı çekmiyor musun ?
  Sizin gibi ayrımcılık yapanlar bu ülkede şehit veriliyor. Bir ırkı inkar edilemez. 1920 kafasını bırakın Allah rızası için
  diyorum. Uydurulmuş dil de neyin nesi bir dil dersleri almasa az değişme normal ama tamamı inkar için hiç olmadı. Farsça Arapça Osmanlı devleti T.C devleti İngilizce Fransızca ve İtalyanca sözlük alıyoruz.buda değişme değil de nedir ?
  Allah bizleri doğru yoldan yarılmasin. İçimizde sosyolog olmadığı gibi tarihçi benlik yazar.
  Selam aleyküm. Saygılarımla…

 3. Kadriye diyor

  Bir türk olarak bu konuyu okurken çok rahatsız oldum .. yazıyı yazanın ayrımcı ve ırkçı olduğunu salak olsa anlar türkiye bizim de değil senin ananın dimi

 4. tarık diyor

  milliyetçi TÜRK solu ne demek anlamadım.Ya milliyetçisindir yada solcu ilginç bir muamma

 5. emin genç diyor

  m ile başlayan 1 tek Türkçe kelime yazmanı istiyorum, dili olmayan uydurma dil dediğin Kürtçeye karşılık.ne kadar cahilsiniz,ölseniz keşke,hep birilerinin yazıları ve muhtemel varsayımlar üzerine yazmışsın.Gencecik ve cahil insanlar doğru sanıp bu zırvalarınıza inanacak ya Allaha havale ediyorum sizi

 6. Orhan Gazi diyor

  Göçebe diyorsun göçmüşler diyorsun sonra ulus diyorsun bide sonradan yerleştikleri topraklara anavatan diyorsun,peki bu topraklarda daha önceden yaşayanlar ne olacak.?yani sana göre göçebeler ulus ama yerinde ülkesinde bin yıllardır yaşayan insanlar hiçbir şey yapmadan kendiliğinden vatansız oluyor.uzuldugum konu ne biliyor musun bide bu tür yazıları okumuş cahiller yaziyor.sen bi once araştır Türkiye’de gerçek türk nekadar var sonra tarih dersi ver.bu Anadolu insanı tam 72 milletten oluşur.hintli bile var Arab,Ermeni,laz, Kürt,Romalı,yunan,çerkez,abaza,teber,mekadon,arnavut, sirp,roman vs.vs liste uzar gider bunlar zaten hep vardı Anadolu’da,yerli halk yörük dediklerimiz bile Tibet asıllı.inan at gözlüklerini çıkarsanız ozaman çok rahatlarsiniz.cumhuriytten sonra başlatılan Yahudi projesi ırkçılık.yalanlarla kendini tatmin eden beyinsizler ordusu.butun vatandaşlar için bunu söylemek haksızlık olur.ama belirli bir zümre varki inanın kana susamış.Kabul etmesi zor ama orta doğu 3 temel irkdan oluşur Fars,arab, Kürt Türklerde Asya’nın temel milletlerindendir ve uzantısı ulkemizdedir ama bu binlerce yıldır burada olan diğerlerini vatansız yapmaz bu zihniyet ancak işgalci zihniyeti olabilir.ve son olarak bi soru soracam Kürtler topraklarını nezaman ve nasıl Osmanlı ile birlestirdi?aralarında bir savaş olmadı ve hep iyi gecindiler, hesapda küçük ve ırkçı bir yönetim yoktu ve yeni cumhuriyeti bile kabul ettiler ama saldırılar ve ayrımcılık hiç bitmedi.siz böyle giderse ülkemizi ırkçılık ateşi ile parçalayarak sonunda Gine Yahudi’nin hiristiyanin eline dusureceksiniz.

  1. Cafer diyor

   En son 1924 te halifelik kaldırıldı
   Sonra 1925 te Şeyh Sait İsyanı başladı.Kısacası Kürtler ile Türkleri bir arada tutan tek unsur din(Müslümanlık)di. O da kalkınca her millet gibi kendi kaderini kendisi çizmek istedi ve böylelikle isyanlar başladı

 7. zehra diyor

  Ulus olmayanın ana yurdu olmaz.. Ne kadar da doğru bir kelime, keşke bunu o ”hak iddia” eden ayrılıkçı Kürler de bilse… Kürtlerin Türklerle karılması Selçuklu ve sonrasına dayanır diye okumuştum. Hatta Selçuklu zamanı Kürtlere bir çok ayrıcalık tanınmış. Fakat ulus-devlet anlayışı aşılanmadığı için toprak iddiası çok abes. Buna sonuna kadar katılıyorum. Heredot örneği çok yerinde olmuş. Keşke ayrılıkçı Kürtler de bunları anlasa bilse, hak idda etmenin saçmalığının farkında olsa. Bugün ayrılıkçı kürtler terör örgütleri oluşturarak aslında bilfiil SİYONİZM haritasına hizmet etmektedir .Ne hikmet ki Sykes-Picot ile 2 maşa (yoktan varolarak) devlet kurulmuş ve buralarda hak iddia etsin diye Süryaniler, Araplar, Kürtler kışkırtılmış. Orta Doğu’yu kana bulama ve bir satranç tahtası haline getirme işlemi 100 SENE EVVEL düşünülmüş.. Kürtlerin (600 yıl birlikte yaşadığımız bir MİLLETİN) bu tür oyunlara gelmesi NE ACI………………………

 8. Reşo 44 diyor

  Allahımız birse Dinimiz birse kitabımız birse kiblemiz birse ne mutlu bize ne mutlu Müslümanım diyene bizler kürdüyle türküyle kardeşiz bir birimize saygı sevgi beslemeliyiz nerden nasıl geldik kimden geldik en fazla yüz ikiyüz bilemedik ucyuz sene bildik gerisini yaşamadık şimdiye bakmak gerek bundan sonra birlik beraberlik içinde yaşamalıyız iyi kötü günde hep beraber olmak dileğiyle selam ve dua ile sevgiyle kalın

 9. atakan 99 diyor

  Kemikleri bile kalmamış, kendi zamanlarında günü zar zor yaşamış ataların zamana özel hareketlerini anlamak veya anlatmak yerine demokrasi, eşitlik ve refahta yani istikbalde birleşmeliyiz. Böylesi daha anlamlı olur.

 10. Cafer diyor

  Bir de devleti olmayan ulus da olmaz ve ana vatanı da olmaz diyon.Kürtlerin devletleri de oldu Med imparatorluğu da oldu.Yalan bilgiler vermeye utanmıyor musunuz? Kürtlerin yaşadığı coğrafya sürekli aynıydı hiç değişmedi.Bir de Kürt yok diyon.Bir şeye yok diyorsan o şey vardır ki inkar edebiliyorsun.Yoksa olmayan bir şeye zaten yoktur demezsin

 11. Muhammed diyor

  Kürtlerin Anadoluda izi yokmuş bu bir saçmalıktır Sivas’ta marasta Doğu’da güney doğuda her yerde vardı Kürtler bu toprakların bu ülkenin ev sahibi Ötükenden Anadolu’ya gelip var olan milletleri yok saymak bir cahilliktir

 12. yalansız diyor

  Kürtlerin ana yurdu (Kirman) dır dilleride kırman ca dır şuan iranın bir vilayeti olan Kirman.

  1. Ali diyor

   Salak ve cahilsin aynı zamanda aptalsın bir onkadar şerefsiz ana yurd Kürdistan dir yani Mezopotamya die sırf ircilik yapmak için Kürtlerin topraği yoktur yalan ve iftirasi atmak için bunları diyorsunuz halbuki Kürtlerin irkçılık ziyade müslüman olduğundan dolayı diğer Müslüman halklarla beraber yaşamışlar bunu anlamayacak kadar cahilsiniz yazık be keske bunu anlayabilsenoz ayrıca Türklerin Ana yurdu yoktur barbar bir kavimdir ana yurdu yoktur işgal ettiği topraklar var tarih boyunca zulüm etmişler bize

 13. Ali diyor

  Ne kadar saçma sapan cahilik kokan yalan ve iftira dolu aptalca şerefsizce yazılan şeyler Türklerin ve Arapların ana yurd u varda Kürtlerin ana yurd u yokmuş oda mezepotamya dir Türkiye Irak İran ve Suriye için de ve Zagros çevresinde bulunan Kürdistan dir

 14. Mustafa diyor

  Kürtler ırak iran ortalarında sonra Mezopotamya sonra Türkiye daha sonra Saddam işgalinden sonra toplu şekilde Türkiye ye göç etmişlerdir.. Anadolunun esas Türkmen ve yerleşik Kürtleri vatansever Müslümandır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.