Tarama Etiketi

İran

SAKALAR

Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’YANKOV Eski Yunanca (S"kai), Latince (Sacae), eski Farsça (Saka), eski Hintçe (Sakas)…