Tarama Etiketi

Hazarlar

KIRIMLI MUSEVİ TÜRKLER KIRIMÇAKLAR

Yazan : Prof. Dr. Kenesbay MUSAULl Aktaran : Aşur ÖZDEMİR Kırımçaklar, tarihte Kırım'ı vatan tutmuş, bugün de çoğunluğu Kırım'da yaşayan Türk topluluklarından biridir. 1989 nüfus sayımı sonuçlarından eski Sovyetler Birliği'nde 1400…

ESKİ TÜRKLERDE BİLİM

Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır, diye kabul edersek, sınırları nedir? sorusu aklımıza gelmektedir. Çünkü, rahmetli Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in de ifade…

KUMAN-KIPÇAKLARDA TOPLUM VE KÜLTÜR HAYATI

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL Kuman Kıpçakları, Bizanslılar ve Lâtinler "Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani”, Ruslar "Polovets”, Alman ve diğer Batılı milletler "Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi”, Ermeniler "Khartes”, Macarlar…

BİZANS İMPARATORLUĞU’NDA TÜRK VARLIĞI

Yonca ANZERLİOĞLU Bu makalede başta Karadeniz’in kuzeyinde ve Balkanlar’da yüzyıllar boyu varlıklarını devam ettirmiş olan, Hun, Bulgar, Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak gibi Türk boyları ile İmparatorluğu’n doğu sınırında ortaya çıkan Selçuklu…

KIPÇAKLAR VE KUMANLAR

Kıpçak/Kuman kabilelerinin etnik menşei sorunu, Türkolojinin en çapraşık problemlerinden birisidir. Bunların menşeine dair ilk geniş araştırmayı yapmış olan Marquart’ın Kumanların Uzak Doğu’da Amur Nehri dolaylarında yaşadığını ileri…

ÇUVAŞLAR VE ETNİK OLUŞUMLARI

Prof. Dr. Yakov Kuzmin - YUMANADİ Yrd. Doç. Dr. Pavel V. KULESHOV Gerçeğin Peşinde Dünya üzerinde Türkçe konuşan değişik milletler arasında belki de en olağandışı ve gizemli olanlardan biri de Çuvaşlardır. Bu durum, Çuvaşların Çin sınırı…

HAZAR-BİZANS İLİŞKİLERİ

Kevin Alan BROOK Yedinci yüzyılın başlarından itibaren Hazar Türklerinin güçlü Güneybatı komşusuyla uzun süreli ilişkileri oluşmaya başlamıştı. Bu ilişkiler kimi zaman dostluk kimi zaman da düşmanlık ilişkisi biçiminde olmuştur. Thomas…

HAZARLAR

Prof. Dr. Yakov Kuzmin - YUMANADİ Yrd. Doç. Dr. Pavel V. KULESHOV Hazarların tarihi üzerine yapılan çalışmalarda, bu insanlarla ilgili olarak okuyucuyu yanlış yönlendirebilecek pek çok hatalı yorum ve çözülmemiş problem hâlâ…

HAZAR HAKANLIĞI

Yedinci ve onuncu yüzyıllarda güçlü teşkilâtı, ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve İktisadî refahı sayesinde Kafkaslar ile Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde İdil’den (Volga) Dnyeper (Özi)-Çolman’a (Kama)’ ve Kiyev’e kadar uzanan sahada…