Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Sümer Ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi Ve Türk Dili’nin Yaşı

0 14.469

Sümerce ile Türk Dili, pek çok kimse tarafından karşılaştırıldı. B. Munkacsi dışında, bunlardan hiçbiri Türk Dili bakımından hazırlığa sahip de­ğildi. Yine şimdiye kadar hiçbir çalışmada linguıstic criteria, burada ol­duğu kadar özenle tatbik edilmedi. Gerçek odur ki, bu konuda regulär sound correspondences ilk defa 1947 yılında benim tarafımdan kullanıl­dı. Bu çalışmaya bir tesadüfle başladım; 1970 yılında bunlar hakkında ilk konferansımı verdim ve bana sorulabileceğini tasavvur edebildiğim so­nuncu sorunun cevabını 1982 de bularak çalışmamı tamamladım. Malze­memin hepsini vermiş değilim. Meseleyi ana hatları ile ortaya koydum. Çalışmam sırasında en çok dikkat ettiğim husus, kendi Türklüğümü ko­nudan sıyırabilmek düşüncesi idi. Bunu başarabildiğime inanıyorum. Hiç­bir ön yargıya sahip değildim ve hedefim sadece gerçeği tesbitti. Bunu başardığımdan da şüphe etmiyorum. Çünkü, böyle bir konuya bugüne ka­dar el atanların hepsinden daha iyi hazırlıklı olduğumu biliyorum. Bu­nunla birlikte, ben bir Türkolog, Mongolist, Altayisist ve Lengüistim bir Sümerolog değilim. Bunu, yapma bir tevazuun arkasına saklanmadan bir gerçek olarak kaydediyorum. Bu bakımdan Sümerce kelimelerin doğru­luk veya yanlışlığından mes’ul tutulamam. Bunların herbiri, Sümerologların kendilerinin tesbit ettiği şekilde aynen verilmiştir. Şimdi bir kısmının mana ve şekilleri, Sümerolojinin gelişmesi sonucu değişmiş olabilir. Bü­tün kontrollerime rağmen böyleleri varsa, herhalde 15 kelimeyi bulmaz. Bunu iki katına bile çıkarsak, hâlâ geriye 138 kelime kalır ki verdiğim ses denklik kanunlarını bozmaya yetmez. Çünkü, her kanun için ortala­ma 8 den fazla destek Örnek kalacak demektir. Bu ise, istenilen mikdârın iki katından fazladır.

Bununla birlikte, benim kendi milliyetimden kaynaklanabilecek bir ön yargıyı giderebilmek için gösterdiğim gayreti, muhtemel muarızları­mın, özellikle Sümerologların, kendininkiler için göstereceğinden emin olamam. Eğer itirazda bulunacaklarsa -gerçek başka şekilde ortaya konulamayacağından- verdiğim kelimelerin bütününü ele almaları gere­kir. Yanlış varsa, bu şahsi otorite ile değil, benim Türk Dili asıllı kelime­ler için bile yaptığım gibi, yazılı bir kaynakla, aynı dil ve şekille tevsik edilmelidir. Kalan bütün hususlarda, vardığım sonuçları müdâfaa edebilirim, soru kimden ve nereden gelirse gelsin.

***

Bu araştırmadan şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

  1. Sümerce ve Türkçe çok daha eski bir devirde birbiri ile akraba ol­muş olabilir veya olmayabilir, bu konu bizi burada ilgilendirmiyor. Fakat, Sümerlerle Türkler arasında dil bakımından tarihi bir ilgi bulunduğu hu­susu bu 168 kelime ve gerekli açıklamalarla ispatlanmıştır.
  2. Türklerin en az M.Ö. 3500’lerde Türkiye’nin Doğu bölgesinde bu­lunduğu tesbit edilmiştir. Bunun Kuzey, Doğu ve Batı sınırlarının ne olduğunu başka bir araştırmamda açıklayacağım.
  3. Türk Dili’nin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak varlığı ispatlanmıştır. Eğer doğuştan, Sümerlerle temasa gel­dikleri zamana kadarki çözülme hızı sabit ise, ilk Türkçe veya Ana Türk­çe’nin muazzam bir zaman önce yaşamış olması gerekir. Bu sonuç, benim 1978 yılı sonunda tamamlayıp 1983 Ağustosunda yayımladığım Altay Dil­leri Teorisi adlı çalışmamda, Türk Dili’nin, archeology ve glottochronology araştırmalarından hareketle ileri sürdüğüm ‘yaşı, en pinti hesaplara göre 8500’dür’. (s. 52-55) ifademle karşılaştırılabilir. Şimdi, bu rakam doğrulanmaktadır. Çünkü Ana Türkçe’den Ana Doğu ve Batı Türkçe’sine kadar geçen zamanı da hesaba katarsak, bu devreden zamanımıza kadar geçen 5500 yılın ikiye katlanması mümkündür.
  4. Bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk Dili’dir. Bunlar, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı
  5. Altay Dili Teorisi’ndeki en önemli meselelerden biri olan l2/ş, r2/z’ye ait misallerdeki anachronism, bu konuda aksi istikamette bir dü­zeltme yapılmasını gerektirir.

Prof. Dr. Osman Nedim TUNA

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.