TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Uygurlar" ile Etiketlenen Konular

Bir ağacın ayakta durmasını sağlayan, onu toprağa sıkı sıkıya bağlayan, her türlü dış etkenlere karşı...
Çok eski çağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hattâ kendilerinden sonraki nesillere aktarabilmek için yazmak...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ademoger@gmail.com Yada taşı, Türk kültüründe yağmur, kar ve dolu yağdırma, fırtına...
Ziya Gökalp, kültürü “Bir milletin dinî, ahlakî, hukukî, muakalavî (intelectual), bediî (estetique), lisanî, iktisadî, fennî,...
Aşağı yukarı bütün milletlerde, bahusus Avrupa kıt’asında yaşayanlarda, musikinin menşeine dinî ve kutsî bir mahiyet...
Uygurlarda Altışehir’deki Türkleşmiş son Çağatay Hanlığının (Seidiye Hanlığının) çökmesinden (1678), Birinci Çin İşgalinin tüm Doğu...
Giriş Onaltıncı yüzyıl başlarındaki deniz yollarının açılmasıyla beraber Orta Asya ovalarından kara yolu ile yapılan...
Amerika’da meydana gelen 11 Eylül 2001 tarihli korkunç terör olayından sonra, terör ile isyanı daha...
Eski Türk yurtları üzerine yapılan arkeolojik araştırmalar Türk tarihinin, M.Ö. 3000-2500 yıllarına kadar gittiğini göstermektedir....
Uygur müziği, birçok farklı bölgesel tarzı kapsar coğrafyanın ve dağlarla, çöllerle birbirinden ayrılan vaha krallıklarının...
Türk dünyasında çok eski zamanlardan beri madenciliğin oldukça ileri düzeyde ve yaygın bir şekilde var...
Matbaanın icadı, basın ve yayın tarihi yönünden olduğu kadar, kültür ve medeniyet tarihi bakımından da...
Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu...
Tarihi Bağlam Altıncı yüzyılın ilk yarısında, Rouran (Avar) Hanlığı iki klan lideri (Anagui ve amcası...
Kültür aktarımında en önemli yere sahip olan yazı, herhangi bir ses ve diyalektik özellik olmadan...
I. Giriş Türklerin eski vatanı Orta Asya’da geliştirdikleri tababetin bilhassa Çin ve Hind tababetinin tesirlerini...
Bürokrasi terimi etimolojik olarak bugünkü kavram ve anlamı hatta kaynakları itibariyle tamamen Batı yönetiminin bir...
Yazıma başlarken, Çin’in Kimliği ile yan yana Yalta ve Bandung konferanslarının konulması sebebini özlü olarak...
İsimleri Çin kaynaklarında Ko-lo-lu, ka-lo-luk, Tibet menbalarında Gar-log, İslâm vakayinamelerinde Halluh, Harluh, Soğd metinlerinde Grr-Wgt...
Tarihi kayıtlarda erken dönemlerde yer alan ilk Türk halklarından biri olmalarına rağmen (M.Ö. 3. yüzyılın...
Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilginlerinden J. Nemeth, Oğuz sözünü...
Önsöz Türk ve Uygur İmparatorluklarından oluşan Türklerin Göçebe Kabile Konfederasyonu günümüz Moğolistan bozkırlarında hayvancılıkla uğraşarak...
Bu makalenin kapsamı başlıkta belirtilenden daha sınırlıdır; makalenin odak noktası Kulca/Turfan Uygur Devleti ve 1209...
Orta Asya Türk halklarının en büyüklerinden biri olan kadim Uygurlar, Orta Çağlar boyunca bu bölgenin...
Türk Tarihinde Uygurlar Orta Asya Türk tarihinin eski devrinde bozkır coğrafyasında bozkır kültürüyle kurulan üçüncü...
Karahanlılar tabiri Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm sürmüş olan ilk İslamî Türk sülâlesine (840­1212) Avrupalı...
Tarihte 16 Büyük Türk Devleti ve Hâkimiyetleri Türkler, tarihte çok sayıda devlet kurmuşlardır. Söz konusu...
Doğu Türkistan toprak büyüklüğü ve nüfusu bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Ve 61...
Geçen yıl 5 Temmuz’da Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de on binlerce Uygur Türkünün gösterisine Çin yönetimi...
Yıl 1989. Doğu Türkistan’da “UYGURLAR” adında 840 sayfalık, Büyük Hun İmparatorluğu’ndan Büyük Moğol İmparatorluğu’nun sonuna...
Tarihteki büyük hükümdarların ön plana çıkmasında sadece kendi yeteneklerinin kifayet etmediği ortadadır. Çünkü kimse tek...