Tarama Etiketi

Türkmenler

TÜRKLER VE AFGAN SAVAŞI (1979-2001)

Conrad SCHETTER 1978’de komünist Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin (ADHP) başa geçmesi ve radikal toplumsal ve iktisadi reformları uygulaması, ülkeyi geniş çaplı bir ayaklanmaya sürükledi. Sarsılan ADHP iktidarını sürdürmek için…

İRAN AVŞARLARI

Dr. Enver UZUN Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek pek çok devlet kurup, değişik yönetimlere yön vermiş, tarih sayfasında inkar edilemez bir Türk gücünü ortaya koymuşlarsa da farklı nedenlere bağlı olarak…

KUZEY KAFKASYA TÜRKMENLERİ

Prof. Dr. Ali DUYMAZ 1. Kafkasya Türkmenlerinin Tarihi ve Sosyal Durumu Kafkasya Türkmenleri, Kafkasya’nın kuzeyinde Stavropol civarında yaşamaktadırlar. Bu bakımdan genellikle Stavropol Türkmenleri ya da Kuzey (Demirkazık) Kafkasya…

KERKÜK BİR TÜRK ŞEHRİ Mİ?

Ali KERKÜKLÜ Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Irak’tan ayrılmayı öngören bağımsızlık referandumu kararı alarak, 25 Eylül tarihinde Eylül’de yapılması planlanan oylamanın hazırlıklarına başladı. Kürtler, toprakları paylaşım süreci…

TÜRK DİYARI KERKÜK ELDEN GİDİYOR!

Ali KERKÜKLÜ Perdeleri örtük, Lambaları sönük, Sırtında yıllar yük, Hatıraları kırık dökük, Bir yer olacak orada, Adı, Kerkük…” Arif Nihat Asya PKK’nin hamisi ve destekçisi Türkmen kenti Kerkük’ün  Kürt Valisi Necmeddin…

AZERBAYCAN TÜRKMENLERİ TARİHİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce tanıştı. 7. yüzyılda Sakalar, ardından Uzlar, Akhunlar, Bulgarlar, Hazarlar, Saragurlar, Sabirler, Kıpçaklar, Belencerler gibi…

KARAKOYUNLULAR VE BATI AZERBAYCAN

Prof. Dr. Süleyman MEMMEDOV Ondördüncü yüzyılın ortalarında Türkiye’nin doğusunda Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlı iki Türk- Oğuz devleti kurulmuştur. Bu iki devlet, devrin diğer kudretli devletleriyle komşu olmuşlardır, hatta bu devletlerin…

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Zerrin Günal ÖDEN 1.220 yılından beri devam eden Moğol istilâsı nedeniyle Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde bulunan Türkmen boyları ülkelerini terk ederek, büyük çoğunlukla Anadolu’ya gelmekteydi. İbn Bîbî’nin Ermen ülkesi…

SELÇUKLU – ERMENİ İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. Mehmet ERSAN Oğuz Yabgu Devleti’nde sübaşı olarak görev yapan Selçuk Bey, Oğuz Yabgusu ile arası açıldığından, kendisine bağlı Türkmenlerle beraber, 961’de Cend şehrine geldi. Selçuk Bey, burada Müslüman olduktan sonra Oğuz Yabgu…

ANADOLU’DA OĞUZLAR

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Anadolu’ya Oğuz veya Türkmen adıyla bilinen kitlelerin göç etmesi ve yerleşmesi, büyük ölçüde Büyük Selçuklu İmparatorluğundaki siyasî ve demografik gelişmelerle ilgilidir. Ancak bu gelişmeleri daha iyi anlayabilmek…

OĞUZLAR – TÜRKMENLER

Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umûmiyetle, vaktiyle J. Nemeth tarafından öne sürülen ve "boylar” anlamına geldiği şeklinde açıklanan fikir kabul edilmektedir. Buna göre "Ok kelimesi boy manasında olup…

MENTEŞE ADALARINA YOLCULUK

Nazan SEZGİN Orta çağ Türkiyesinin batısında bir zamanlar Denizci Türkmen beylikleri vardı. Bunlardan biri de başkenti Milas’taki Beçin kalesi olan Menteşe beyliği idi. Menteşe korsanları   Rodos ta ki  Sen Jan şövalyeleriyle mücadele…

MOĞOL İSTİLASINA KADAR IRAK TÜRKLERİ

Prof. Dr. Fazıl BAYAT Değişik şartlar altında, çeşitli devirlerde Irak’ı yurt edinmiş olan Türklere, bugün, bir siyasi terim olarak “IRAK TÜRKMENLERİ” adı verilmektedir. “Türkmen” sözcüğünün ortaya atılmasından asırlarca evvel Irak’ta…

ORTADOĞU’DA SELÇUKLU VARLIĞI

Dr. Hilâl SÜRSAL İlk Haçlılar M.S. 1096 yılında Anadolu’ya, bir sonraki yıl ise Suriye’ye ulaştıklarında, İslam topraklarındaki siyasi durumun dağınık ve parçalanmış bir görünümde olması Haçlıların bu bölgeleri ele geçirmelerini…

HAREZM (HİVE) HALK CUMHURİYETİ

Yrd. Doç. Dr. Füsun KARA Bolşevikler iktidara geldikleri zaman Çarlık Rusya’sını halklar hapishanesi olarak nitelendirmişlerdi. Gerçekten de Çarlık sistemi Rusya’da yaşayan milletlerin bilhassa Türklerin hak ve hukuklarını tanımayarak…

TÜRKMEN ADI, MANASI VE MAHİYETİ

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu’da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle Orta Çağ tarihinde çok ehemmiyetli bir rol oynamış olan Türk kabilelerine ‘Oğuz’ yanında ‘Türkmen’ de denilmektedir.…

TÜRKMENLER

Onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kent’te müslümanlığı kabul etmiş mühim bir Türk topluluğunun yaşadığı görülüyor. Bunların Oğuzlardan olduğuna şüphe yoktur. Süt-Kent’in XI. yüzyılın sonlarında bir Oğuz şehri olduğunu biliyoruz. Yine X.…

IRAK’TA TÜRKMENLER KİME EMANET?

Prof. Dr. Ayşe İLKER Amerika’nın Irak’tan çekilmesinden sonra, Irak Hükümetinin askerî kuvvetleri ile bölgesel Kürt yönetiminin silahlı güçleri arasında sürekli bir problem ve gerilim meydana geldiği pek çok ajans tarafından dünyaya…