Tarama Etiketi

Türkler

AŞAĞI İDİL BÖLGESİ TÜRKLERİ

Doç. Dr. Segei V. GOLUNOV Yabancı gözlemciler, Aşağı İdil bölgesine, Rusya’nın bir parçası olması nedeniyle, ne dikkate değer ekonomik potansiyele ne de etnik-kültürel açıdan belirgin özelliklere sahip olmayan (nüfusunun büyük bir…

TÜRKLER VE AFGAN SAVAŞI (1979-2001)

Conrad SCHETTER 1978’de komünist Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin (ADHP) başa geçmesi ve radikal toplumsal ve iktisadi reformları uygulaması, ülkeyi geniş çaplı bir ayaklanmaya sürükledi. Sarsılan ADHP iktidarını sürdürmek için…

TÜRK-MACAR AKRABALIĞI ÜZERİNE

Prof. Dr. Tibor HALASI-KUN Çeviren: ERDAL ÇOBAN Ondokuzuncu yüzyıl dil bilimcilerinin tespit ettiklerine göre, Macarca hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bir Fin-Ugor dilidir. Buna rağmen yurt tutan Macarların1 karakteristik…

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER

Turan CAN TİKA-Araştırmacı Giriş Alfabe, bir dildeki seslere dayalı ifadeleri yazıya geçirmek için kullanılan şekillerin bütünü. Bu işaretlerin kabul gören sıralanmış şekli, Çocuklara okuma ve yazmayı öğretmek için hazırlanmış küçük…

TÜRKLERDE ALFABE VE KİMLİK

Dili kalıcı kılmaya yarayan alfabelerin yaşı, dillere göre çok genç olsa da, alfabeler veya geniş anlamda yazı sistemleri, yeni çağlarda bir üst yapı kurumu olarak, tıpkı dil gibi, kimliğin hem yansıtıcısı hem de yapıcısı haline…

TÜRK SANATINDA KALE MİMARİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali BORAN Tarihin erken dönemlerinden itibaren kale mimarîsi, askerlik ve teknik ile savaş usullerinin ilerlemesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Eski çağlarından günümüze kadar Türk sanatı, kendine özgün özelliğini…

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLER (1945-1983)

Prof. Dr. Ali EMİNOV İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgaristan Komünist Partisi’nin iktidara gelmesi, ülkedeki Türklerin statülerinde ve Türk kültür kurumlarında köklü değişiklikler meydana getirmiştir. 1878’de Bulgaristan’ın Osmanlı…

OSMANLILARDAN ÖNCE TÜRKLERDE MADENCİLİK

Doç. Dr. Fahrettin TIZLAK Türk dünyasında çok eski zamanlardan beri madenciliğin oldukça ileri düzeyde ve yaygın bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Çünkü bilinen tarihi devirlerden beri Türklüğün yapmış olduğu fetihlerde rol oynayan iki…

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI

Doç. Dr. Nedim İPEK Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, Akdeniz ülkesidir. Akdeniz, tarihî süreç içerisinde her devirde stratejik öneme sahip olagelmiştir. Bu nedenle, Akdeniz’e kıyısı olan devletler bu denizde işgal ettikleri mevkii tahkim…

TÜRKLER’İN KULLANDIĞI ARMALAR

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ A - ÇİFT BAŞLI KARTAL ARMASI Kartalın Orta Asya Türklerinde totem hayvanı olarak kabul olunduğunu çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz. Birçok kavimlerin, insanların hayvanlarla münasebeti sonucu türediğine…

HAÇLI SEFERLERİ VE TÜRKLER

Haçlı Seferleri, 11. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkleri Anadolu’dan atmak ve bütün Yakın Doğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî bir harekettir. Bu hareket, 1096 yılında başlayan…

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Büyük Yunanistan hayalinin ortaya çıktığı 18. yüzyıl sonlarında başlayan tarihsel süreçte, Kıbrıs sorunu hep varolmuştur. Özünde Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı (ENOSİS) vardır. 1959’da imzalanan Zürih ve Londra Anlaşmaları ile sorun, kısa…

ESKİ ARAPÇA KAYNAKLARDA TÜRKLER

Tarihte büyük uygarlıklar kuran ve uzun bir geçmişe sahip olan Türkler hakkında batılı ve doğulu klasik kaynaklarda pek çok bilgi yer almaktadır. Bu kaynakların bir kısmı çok abartılı, gerçeklerden uzak, subjektif ve menfi düşünceler…