Tarama Etiketi

Selçuklu

AHLAT MEZAR TAŞLARI

Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞRALI Mezar taşları, tarihli olmaları sebebiyle, etnografik ve sanat tarihi eserleri için "terminus post quem” ve "ante quem” olarak da belge hüviyeti taşırlar. Kısaca mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve devrin…

ANADOLU SELÇUKLU CİLD SANATI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim ARITAN Hilt, deri ve kap mânâsına gelen Arapça bir kelime olup, bir mecmua veya bir kitabın yapraklarını dağılmaktan korumak ve birarada toplu olarak bulundurmak için, ince tahtadan, deriden veya üzerine deri,…

TÜRK MİMARİSİNDE KÜLLİYE

Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve sosyal önemine açıklık getirmeyi gerektirmektedir. En basit anlamı ile, külliye "çeşitli fonksiyonel yapı…

TÜRKİYE SELÇUKLULARI MİMARLIĞI

Prof. Dr. Ara ALTUN Onbirinci yüzyılın sonlarında Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmeleri 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu kentlerinin çehresinde değişikliklere yol açmıştır. Daha önce Güney ve Doğu Anadolu coğrafyasında Erken…

ANADOLU SELÇUKLU SANATI

Prof. Dr. Gönül ÖNEY On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın 1071’de Bizans ordularını bozguna uğratmasından sonra adım adım yeni bir kültür ve sanat ortamını…

SELÇUK KERVANSARAYLARI

Prof. Dr. Osman TURAN Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hususta takip etmiş olduğu siyaseti anlayabilmek için üzerinde durulması gereken çok…

ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI

Yrd. Doç. Dr. Kenan BİLİCİ Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden biri olan Orta Çağ’ın bir kesitini de anlamak demektir. Çoğunlukla hatırlanmak istenmeyen ve…

SELÇUKLU TÜRKİYESİ’NDE TİCARET

Yrd. Doç. Dr. M. Said POLAT Anadolu’nun görkemli antik şehirleri, önce Pers, arkasından Arap istilâları, bunlar yetmezmiş gibi Bizans’ın katı merkeziyetçi tutumunun sebep olduğu ve müdahale ettikçe daha da derinleştirdiği toplumsal…

TÜRKİYE SELÇUKLU VAKIFLARI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİR Türkiye Selçukluları, Anadolu’da kendilerine has bir sosyo-ekonomik yapı oluştururken İslam devletlerinden aldıkları vakıf kurma anlayışını geliştirerek iyi bir vakıf sistemi meydana getirmişler ve bunu Osmanlı…

ANADOLU VE ÇEVRESİ TÜRK İŞLEMELERİ

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA Blindiği gibi kumaş, deri, keçe üzerine çeşitli iğnelerle iplikler kullanarak yapılan süslemeler olarak tanımlanan işlemelerin engin bir geçmişi ve seçkin örnekleri bulunmaktadır. Çeşitli zaman dilimlerinde, çok…

ANADOLU’DA TÜRK BEYLİKLERİ

Anadolu Türk Beylikleri tarihi, zaman bakımından Türkiye Selçukluları ile Osmanlılar arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu dönem, takriben XIII. yüzyılın ikinci yarısı içinde Karamanoğullarının faaliyetleriyle başlamış, XVII. yüzyılın…

SELÇUKLU – ERMENİ İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. Mehmet ERSAN Oğuz Yabgu Devleti’nde sübaşı olarak görev yapan Selçuk Bey, Oğuz Yabgusu ile arası açıldığından, kendisine bağlı Türkmenlerle beraber, 961’de Cend şehrine geldi. Selçuk Bey, burada Müslüman olduktan sonra Oğuz Yabgu…

SELÇUKLU SULTANI II. KILIÇ ARSLAN

Prof. Dr. Osman TURAN Sultan Mas’ud I.’un oğlu, Kılıç Arslan I.’ın torunudur. Bu büyük Selçuklu sultanının uzun süren hükümdarlığı zamanında (1155-1192) Bizanslıların Anadolu’yu ele geçirmek emel ve teşebbüsleri kat’i şekilde kırılmış,…

ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİNDE MİHRAB

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP 1. Giriş Mihrab çeşitli manalara gelmekle birlikte, cami ve mescitlerde yüklendiği işlev itibariyle imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu aynı zamanda kıble istikametini gösteren kısma denmektedir.…

TARİHÎ SÜREÇTE TÜRK KADINLARI

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KURT Bu araştırmada, İslam öncesinden OsmanlI’nın ilk dönemlerine gelinceye değin, eski Türk kadınlarının toplumsal hayat içerisindeki konumları incelenecektir. Birkaç seyahatname ile birlikte, ilgili tarihi ve…