Tarama Etiketi

Orta Asya

TARİHÎ TÜRK HALICILIĞI

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Orta Asya’da M.Ö. II. binlerde konfederasyonların oluşması ile bu konfederasyonların içerisinde yer alan Hunların ataları sonraki tarihlerde Büyük Hun Devleti’ni kurarak, doğuda Mançurya’dan batıda Hazar Denizi’ne,…

BOZKIR GÖÇEBELERİNDE SOSYO-EKONOMİK YAPI

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir İLGEN İslamlık öncesi devir Türk toplumlarında İktisadî ve İçtimaî yapının esaslarını oluşturan temel faktör bozkır kültürüydü. İlgili dönemde Türklerin siyasî , İktisadî ve İçtimaî yapısını tanımlamak ve kavramak…

TÜRK SANATINDA KALE MİMARİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali BORAN Tarihin erken dönemlerinden itibaren kale mimarîsi, askerlik ve teknik ile savaş usullerinin ilerlemesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Eski çağlarından günümüze kadar Türk sanatı, kendine özgün özelliğini…

XX. YÜZYILDA TÜRK TOPLULUKLARI

Bu çalışmada Bulgaristan’dan Afganistan’a, çok geniş bir alandaki Türk azınlıklarını ve topluluklarını bir arada ele aldık. Ülkesine veya bölgesine bağlı olarak her bir Türk topluluğunun farklı özellikleri bulunmaktadır. Hepsini…

OSMANLILARDAN ÖNCE TÜRKLERDE MADENCİLİK

Doç. Dr. Fahrettin TIZLAK Türk dünyasında çok eski zamanlardan beri madenciliğin oldukça ileri düzeyde ve yaygın bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Çünkü bilinen tarihi devirlerden beri Türklüğün yapmış olduğu fetihlerde rol oynayan iki…

TUVA ŞAMANİZMİ

Dr. Eva Jane Neumann FRİDMAN 1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik deyimle, şaman, köyde bilgi sahibi tek kişiydi. Günümüzde, yerli Tuvaların sayısı 210.000 olmasına rağmen, sadece 37 şaman…

İPEK YOLU VE İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Prof. Dr. Boris Ya. STAVİSKY "Büyük İpek Yolu”... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında her şeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancı başıların…

KARLUKLAR

Prof. Dr. Hüseyin SALMAN İsimleri Çin kaynaklarında Ko-lo-lu, ka-lo-luk, Tibet menbalarında Gar-log, İslâm vakayinamelerinde Halluh, Harluh, Soğd metinlerinde Grr-Wgt ve nihayet Moğol kayıtlarında Har-lu-ut şeklinde geçen Karluklar Türk…

KAZAKİSTAN’DA MİLLİYETÇİLİK

Yrd. Doç. Dr. Meryem KIRIMLI 6 Aralık 1991 tarihinde ilan edilen bağımsızlık ile Kazakistan ve Kazak halkı için birçok pozitif gelişmenin dönüm noktası başlamış oldu. Günümüz Kazakistan aydınlarından Abiş Kekilbayev’in tabiriyle…

FERGANA’DA YERLEŞİM YERLERİ

Gülnisa AYNAKULOVA A. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler Genel olarak VIII. yüzyıl, Orta Asya’nın iki büyük dönemini ayıran bir hudut zamanıdır. Arapların fethi ve bununla birlikte yeni dinin yayılışı ve Arap dilinin devlet dili…

TÜRKLER VE SOĞDLULAR

Prof. Dr. Boris I. MARSHAK Soğd, Amuderya ve Sırderya nehirleri arasındaki toprakların merkezi bölgesidir. Bu bölgede Hint-Avrupa grubuna dahil olan Doğu İran dillerinden birini, Sağdcayı konuşan Soğdlular yaşamışlardır. Soğdluların…

SOĞDİYANA TARİHİNE GİRİŞ

Sogdiyana (klasik kaynaklarda Sougdian“, Sougd"a ve Sougdi''z), milattan önce 6. asırdan başlayarak milattan sonra 10. asra kadar uzanan ve milattan sonra 5. ve 8. asırlar arasında en parlak dönemini yaşayan ve İran kültür ve medeniyetinin…