Tarama Etiketi

Mısır

AKABE MESELESİ

Yrd. Doç. Dr. A. Haluk DURSUN Osmanlı tarihinde ve kaynaklarında Akabe meselesi olarak yer alan konu, İngiliz kaynaklarında daha ziyade Mısır’ın doğu sınırı, Sina Yarımadası sınırı ve Taba şeklinde geçer. Dolayısıyla, Akabe meselesinin…

SULTAN ABDÜLMECİD VE SULTAN ABDÜLAZİZ

İkinci Mahmud’un büyük oğlu, Sultan Abdülaziz‘in büyük kardeşi ve Osmanlı padişahlarının otuz birinci Sultanı olan Abdülmecid, 25 Nisan 1823’te İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi bezmialem Valide Sultan’dır. Sultan Abdülmecid’in tahsil ve…

MISIR’DA MEMLÛK SANATI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN Bahri Memluklular (1250-1382) ve Burci Memluklular (1382-1517) olmak üzere ikiye ayrılan Memluklular, Türkmenler, Güney Rusya’dan Kıpçaklar ve Kafkasya Çerkezleri’nden oluşmaktaydı. Memlukluların ortaya…

MEMLÛK TOPLUMUNDA KADIN

Doç. Dr. Samira KORTANTAMER Mısır ve Suriye’de iki buçuk yüzyıl hüküm süren Memlûk Devleti, İslâm ve Türk tarihinde önemli bir yer alır. Orta Doğu’nun stratejik bölgelerinde kurulup geniş Arap tebaasına hükmeden bu Türk devleti birçok…

MEMLÛKLER DÖNEMİNDE SOSYAL YAPI

Dr. Bahattin KELEŞ Sosyal Yapı Memlûkler Dönemi’nde Mısır toplumu çeşitli tabakalardan meydana gelmiş bir sosyal yapıya sahip gibi görünüyordu. Fakat çeşitli sosyal tabakalara ayrılmış gibi görünen toplum esas olarak şu iki temel tabakada…

MEMLÛKLER DÖNEMİNDE İDARÎ YAPI

Dr. Bahattin KELEŞ Memlûkler Dönemi’nde idarî kadroda hizmet gören görevliler iki kısma ayrılmıştı. Erbabü’s- Süyûf (kılıç ehli, askerler), Erbabü’l-Kalem (ulema veya siviller). Birinci grup yalnız Memlûklulardan teşkil ettiği halde,…

MISIR MEMLÛKLERİ (1250-1517)

Memlûk Kelimesinin Sözlük Mânâsı Memlûk (çoğulu: memlûkun ve memâlîk), Arapça me-le-ke fiil kökünden türemiş bir ism-i mefûl olup, sözlük mânâsı efendisinin temellükü altında bulunan köle demektir.1 Bu kelimenin menşei muhtemel olarak…

İHŞÎDÎLER

Muhammed b. Togaç tarafından Mısır’da kurulan ve Suriye ile Hicaz bölgelerini de içine alan İhşîdîler Devleti Tolunoğulları Devleti’nden sonra ortaya çıkan ikinci önemli Türk Devleti’dir. Kurucusunun taşıdığı “Ihşid” unvanından dolayı…

TOLUNOĞULLARI

Tolunoğulları Devleti Türk, İslâm, Mısır ve dünya tarihinde derin izler bırakan bir Türk Devleti’dir. Kısa ömürlü olmasına rağmen siyasî, askerî, sosyal, iktisadî, ilim ve kültür ile mimarî alanlarda adından söz ettiren, İslâm…

FÂTIMÎ-SELÇUKLU MÜNASEBETLERİ

Dr. Aydın ÇELİK Bilindiği gibi, Şiâ mezhebinin iktidarı ele geçirmek için İslâmiyet’in ilk yıllarından beri yönetime karşı başlattığı savaşın temelinde yatan sebep, Hilâfet’in (imâmet) Ali b. Ebî Talib’in soyundan gelenlere ait olduğu ve…

SEVR PAYLAŞIMI

Yrd. Doç. Dr. Ömer BUDAK Sevr Paylaşımı’nın orijinal Osmanlıca metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Sevr, toplam 13 bölüm, 433 madde ve eklerinden oluşmaktadır. Konu üzerinde çalışanlar kendilerince önemli…

FÂTIMÎLER DEVLETİ’NDE TÜRKLER

Dr. Aydın ÇELİK Giriş Türklerin, ilk İslam fetihleriyle birlikte İslam şehirlerine doğru gruplar halinde gelişleri, Emevilerin ilk halifesi Muaviye (661-680) zamanından itibaren başlamıştır. Muaviye’nin Horasan Komutanı Ubeydullah b.…

SIRADA HANGİ ÜLKE VAR

Halil DAĞ Her şey Tunus’ta limon satan üniversite mezunu bir gencin kendisini yakarak tarihin tekerleğine çomak sokmasıyla başladı. Ondan sonrası hepimizin allame-i cihan kesildiği domino meselesi… Artık hepimiz meraktayız,…