Tarama Etiketi

Kültür

ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE SANAT

"Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Bu düşünce bizi elbette altıyedi asırlık Osmanlı Türklüğünden çok, asırlık Selçuk Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine eşit olan ne büyük Türk devletlerine kavuşturur.” Mustafa…

DANİŞMENDLİLERDE KÜLTÜR VE SANAT

Dr. Sefer SOLMAZ Danişmendlilerin kültür ve tarihleri siyasî, tarihlerinden daha fazla karanlık içindedir. Şimdiye kadar sadece siyasî tarihleri yapılan bazı araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmasına rağmen, onların kültür tarihleri ve…

BÜYÜK BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AHLAT

Prof. Dr. Halûk KARAMAĞRALI Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin yazılmış olduğunu diğer bazı kaynaklardan biliyoruz. Bu eserin Ahlat’ın ve Ahlat dolayısı ile Van Gölü…

BULGARİSTAN’DA TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim TATARLI Bulgaristan’da Türk halk kültürünün uzun bir geçmişi vardır. En eski çağlarda oluşarak, çeşitli dönemlerde gelişerek ve zenginleşerek, toplum yaşamında çok yönlü sosyal işlevler görmüştür. Sinkretik nitelikte olan…

KUMAN-KIPÇAKLARDA TOPLUM VE KÜLTÜR HAYATI

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL Kuman Kıpçakları, Bizanslılar ve Lâtinler "Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani”, Ruslar "Polovets”, Alman ve diğer Batılı milletler "Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi”, Ermeniler "Khartes”, Macarlar…

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

“Atalar Diyarımız” olarak da bilinen Türkmenistan, Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi’nin doğusunda, yüzölçümü Belçika, Hollanda, Danimarka, Portekiz, İsviçre, Avusturya ve Yunanistan’ın toplam yüzölçümlerinden daha fazla (488.100 km2)…

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Nilüfer Avcı IŞIK Orta Asya’nın merkezinde yer alan Özbekistan, güneybatıdaki Amu Derya ve kuzeydoğudaki Sir Derya nehirleri arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsar. Kuzey ve kuzeybatıdaki Kazakistan, doğu ve güneydoğudaki…

TÜRK TARİH TEZLERİ

Cumhuriyet’in ilk devrinde hazırlanan İlkokul, Orta Okul ve Lise Tarih ders kitapları Atatürk’ün çizdiği yönde yayınlanmış ve okutulmuştur. Anayurt Orta Asya, kuraklık sonucu Türk göçleri, Türklerin brakisefal kafatası özellikleri ve İlk…