Tarama Etiketi

Kadın

BAŞKALDIRAN KADININ DRAMI: KURBAN

Mehmet GÜNEŞ Türk tiyatrosunda de sosyal meseleler önemli bir yer tutar. Türk tiyatrosunun ilk eseri Şair Evlenmesi’nde o devir toplumunun önemli sorunlarından “görücü usulü ile evlilik" meselesi işlenir. Tanzimat Dönemi’nde yazılan diğer…

OSMANLI MÛSİKÎSİ VE KADIN

Doç. Dr. Ş. Şehvar BEŞİROĞLU Dünya müziklerini kültürel ve disiplinlerarası bir anlayışla değerlendirmek, Etnomüzikolojinin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte gelişti. Müziğin farklı alanlarını ilgilendiren çalışmaların yaygınlaşması ile…

KIPÇAKLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNÎ YAPI

Kıpçak lehçesine ait müstakil eserlerin yazıldığı ilk dönemler, Türk dili için dönüm noktası olmuştur. Göktürk, Uygur, Karahanlı çizgisinde tek bir kol halinde gelen Türkçe, Harezm döneminde XIII. yüzyılda dalgalanmaya başlayıp XIV.…

OSMANLI AİLE HUKUKUNDA KADIN

Prof. Dr. Gül AKYILMAZ I. Giriş Osmanlı Devleti'nde kadının hukuki ve buna bağlı olarak toplumsal statüsünü ortaya koyabilmek için mutlaka incelenmesi gereken alanlardan birisi de aile hukukudur. Osmanlı'nın şer'i ve örfi hukuktan oluşan…

MEMLÛK TOPLUMUNDA KADIN

Doç. Dr. Samira KORTANTAMER Mısır ve Suriye’de iki buçuk yüzyıl hüküm süren Memlûk Devleti, İslâm ve Türk tarihinde önemli bir yer alır. Orta Doğu’nun stratejik bölgelerinde kurulup geniş Arap tebaasına hükmeden bu Türk devleti birçok…

RAZİYE BEGÜM SULTAN

Türk-İslâm Tarihinin Yegâne Kadın Hükümdarı RAZİYE BEGÜM SULTAN Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ Hindistan’a Müslümanlığı X. asırda Gazne Türkleri götürdü. O zamandan itibaren XIX. asırdaki İngiliz işgaline gelinceye kadar bu kıtayı…

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KADIN

Dr. Muharrem KAYA Türk mitolojisinin hem inanç hem de uygulama yönünü yaşatan şamanların kadın ve erkeklikle ilgili çeşitli sembolleri bir arada kullandıkları görülür. Bu durum, şamanın cinsel kimliğini de araştırmaya açar. İki cinsiyetin…