Tarama Etiketi

Hunlar

ESKİ TÜRKLERDE BİLİM

Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır, diye kabul edersek, sınırları nedir? sorusu aklımıza gelmektedir. Çünkü, rahmetli Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in de ifade…

AVRUPA HUNLARI VE HIRİSTİYANLIK

Yrd. Doç. Dr. Turhan KAÇAR Milattan sonra dördüncü yüzyılın son çeyreğine doğru, güneydoğu Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve ertesi yüzyılın ortalarına kadar bölge politikalarında birinci faktör olan Hunlar ile, bu coğrafyanın dini…

MACARLARDA “YURD KURMA” HAKKINDA

Kreskai MlKLOSÇev. M. Tayyib GÖKBİLGİN Şu sıralarda, Macarların iki defa yurd kurmasından fazlaca bahsedilmektedir. Bunun imkânı hakkında bir izah aranmaktadır. Macar eski tarihi üzerinde daha başka ve daha yeni bâzı keşifler de…

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE BÜROKRASİ

Bürokrasi terimi etimolojik olarak bugünkü kavram ve anlamı hatta kaynakları itibariyle tamamen Batı yönetiminin bir kurumu şeklinde yapılanmıştır. İlk Türklerde sevk idare ve yönetim kurumlarında bu kavramın karşılıklarını yani Bürokratik…

İLK BULGAR DEVLET OLUŞUMLARI

Prof. Dr. Zufar Z. MİFTAKHOV Eski Bulgarların bir grubu Kuzey Dağıstan’ın düzlük alanlarına yerleşirken, diğer grup da Derbent geçidinin güneyine düşen Albanya denen (şimdiki Azerbaycan) topraklarına yerleştiler. O dönemde Kafkas…

HIRVAT VE SIRP GÖÇLERİNDE OĞUR İLGİSİ

Osman KARATAY Avrasya tarihinin kaynak yokluğundan dolayı tatminkar şekilde çözülemeyen sorunları sadece bozkırın Asya kesimiyle ilgili değildir. Doğu Avrupa’nın Erken Ortaçağı da böyle bilinmezlerle doludur. Bugünü doğrudan ilgilendiren…

KARAÇAY-BALKAR TÜRKLERİNİN KÖKENİ

Proto-Türk kavimleri daha M.Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisindeydiler. Yani, Kafkasya’nın kaderi daha o zamandan beri Türk dünyasıyla ilişkilidir. Araplar, VIII. yüzyılda Kafkasya’yı fethederek İtil ırmağı ötesine…

ÇUVAŞLAR VE ETNİK OLUŞUMLARI

Prof. Dr. Yakov Kuzmin - YUMANADİ Yrd. Doç. Dr. Pavel V. KULESHOV Gerçeğin Peşinde Dünya üzerinde Türkçe konuşan değişik milletler arasında belki de en olağandışı ve gizemli olanlardan biri de Çuvaşlardır. Bu durum, Çuvaşların Çin sınırı…

KAFKASYA’DA HUNLAR

Doç. Dr. Tarık DOSTİYEV Türkler, ilkin Orta Çağ Kafkasya’nın siyasi, etnik ve kültürel hayatında aktif rol almalarıyla bölgede cereyan eden etnik süreçlerde önemli bir yere sahipti. Yazılı kaynaklara dayalı araştırmalar yapmış olan…

ATİLLA VE HUNLARI

Prof. Dr. Gyula NEMETH Yerleşik kavimler, çiftçi köylüler ve şehir sakinleri istepin çoban çocuklarına karşı daima bir antipati duymuşlardır. Onları barbar sayarlar, zira sabit bir ikametgâhları yoktur ve uçsuz bucaksız isteplerde…

VUSUNLAR

Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Macaristan’dan Mançurya’ya kadar uzanan kuzey bozkırları, dünyanın özel bir bölgesini meydana getirirler. Rusya ve Batı Sibirya’daki bozkırlar tarım ve hayvancılık için çok uygundur. Fakat diğer alanlarda, özellikle…

VUSUNLAR

Prof. Dr. Sergei YATSENKO Etnik Tarihi Vusunların vatanı doğuda, Çin’in Doğu Türkistan eyaletinde, özellikle Turfan vahası bölgesinde yerleşmiştir. Burada eski Vusunların göçe kadarki dönemine ilişkin önemli bilgiler veren Alagau…

KUZEY LİANG HUN DEVLETİ

Tilla Deniz BAYKUZU Asya’daki bu son Hun Devleti kırk iki yıllık bir ömre sahip olmasına rağmen, bir buçuk asır sürecek olan bu dönemdeki Çin içinde yaşamaya başlamış olan Tibet, Moğol, Tunguz ve Türk kökenli yabancı kavimlerin ve…

BÜYÜK HUN DEVLETİ

Yazılı belgelere dayanan Türk tarihi, Hunlar ile başlar. Hunlardan çok önce Çin’de, Hindistan’da, Mezopotamya’da ve Anadolu’da Türk kültürünün izlerine rastlanmış ise de, Türklüğün eski çağlarına dair araştırmalar henüz tamamlanmış ve kesin…

ESKİ ÇİN KÜLTÜRÜ VE TÜRKLER

Prof. Dr. Wolfram EBERHARD Çin denildiği zaman birçok insan, memleketi düşman taarruzlarından ve dışardan gelen bütün kültür tesirlerinden ayıran Çin seddini hatırlarlar. Çin, bizim için kendi içinde ve kendi kendine tekamül eden kapalı…

DOĞU BATI ALGISINDA ATTİLÂ

İki yaşam tarzı, iki farklı kültür, iki ayrı dünya ve iki zıt anlayış: yerleşik hayat ve göçebe yaşam tarzı, insanlık tarihi ile eş zamanlı kabul edilebilir bu durum insanlık tarihinin başlamasıyla ortaya çıkar. Aynı durum lokal da olsa…