Tarama Etiketi

Cumhuriyet

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE

Yazı dili olarak en az 1300 yıllık geçmişe sahip Türkçenin konuşma dili tarihi çok daha öncelere uzanır. İlk yazılı kaynaklardan olan Orhon Yazıtlarında kullanılan dilin işlekliği, akıcılığı, dildeki soyut kavramlar için kullanılan sözlerin…

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİM

Ondokuzuncu yüzyıl, hem Doğu hem de Batı için, özellikle entelektüel kültür açısından, dev dönüşüm ve değişimlerin ortaya çıktığı büyük bir dönemi simgelemektedir. Bu dönemde bilim ve onun uygulama boyutu olan teknolojide hemen hemen…

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E SOSYAL YAŞAM

İlbeyi ÖZER Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçerken aşağı yukarı II. Meşrutiyet’ten 1930’lu yıllara kadar olan dönem, Türk toplumu için büyük değişimlerin yaşandığı çok önemli yıllar sayılır, muhteşem bir imparatorluktan laik cumhuriyete dönüşüm,…

CUMHURİYET DEVRİMLERİ

Prof. Dr. Niyazi BERKES Devrimcilik Niteliği Din devleti görüşüne karşı "ulus devleti” görüşünün zaferi, çağdaşlaşma yolunda belli bir doğrultuda birbiri arkasına gelecek bir dizi reformların kapısını açmış oluyordu. Bunların başlıcaları,…

CUMHURİYET

Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN Mondros mütarekesi ve İstanbul’un düşman kuvvetleri tarafından işgali ile başlayan vakalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerine rastlıyordu. 1919’da Anadolu’da halk arasında "Müdafaai Hukuk” teşkilâtı…

CUMHURİYET DÖNEMİ DÜŞÜNCE HAYATI

Mondros Mütarekesi’ni takiben İstanbul’un ve Anadolu’nun Müttefikler tarafından işgali üzerine İstiklâl Mücadelesi başladı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Böylece Anadolu’da Yeni Türk Millî Devleti…

CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEPREMLER

Prof. Dr. William A. MITCHELL Tasarım inşaat ve sonra yeniden inşa aşamasında konut ve sanayi yapıları için uygun imar yasalarının planlanması ve doğru uygulanmasındaki yetersizlik, dünya genelinde meydana gelen doğal afetler sonucunda,…