Tarama Etiketi

Balkanlar

ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamağa devam ederler. Dede Korkut’tan Nasrettin Hoca’ya, Hoca Ahmet Yesevî’den Yunus Emre'ye, Oğuz…

MAKEDONYA TÜRKLERİ

Necati ÇAYIRLI Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası, Balkanlar’ın etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası…

XX. YÜZYILDA TÜRK TOPLULUKLARI

Bu çalışmada Bulgaristan’dan Afganistan’a, çok geniş bir alandaki Türk azınlıklarını ve topluluklarını bir arada ele aldık. Ülkesine veya bölgesine bağlı olarak her bir Türk topluluğunun farklı özellikleri bulunmaktadır. Hepsini…

BULGAR MEZÂLİMİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU I. Bulgaristan’da Osmanlı Hâkimiyeti Ondördüncü yüzyılın ortalarından itibaren Süleyman Paşa komutasında Rumeli’ye geçen Türkler, bu sayede Balkanlar’ı da fethe başlamışlardır. Nitekim bu fetihler…

GAGAUZLAR

Prof. Dr. Dionis TANASOĞLU Gagauzlar (Gagouzlar), kendi ifadeleriyle, XI.-XIN. yüzyıllarda Kara Deniz dolaylarına gelen kalabalık bir Oğuz-Türk topluluğudur. XV.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti hakimiyetinde yaşamışlardır. XIX. yüzyılın…

BALKANLAR’DA PEÇENEKLER

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL Peçenekler kaynakların ifadesine göre İtil’i (Volga) geçerek Macarların yerine Don-Kuban havalisine ilk defa kalabalık kütleler halinde 860-880 sıralarında gelmişlerdir. 892 yılında ise Etel- küzü’deki…

OSMANLI BOSNASI

Doç. Dr. Nenad MOAANİN Özellikle Güney Slav ve Boşnak tarihçiliğinde çeşitli yazarlar, Bosna'nın İmparatorluk içindeki durumunun "sıradan" olmadığını savunmaktadırlar. Bu fikirler "kendine özgülük" ile "yanbağımsızlık" arasında değişiklik…

BALKAN KAHRAMANI ENVER BEY-1

Dr. M. Galip BAYSAN Bu uzun soluklu yazı serisine başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek isterim. Kısa bir süre önce yine bir yandaş, zannederim üstlerine kendini şirin göstermek için; “Enver Bey 30 Mustafa Kemal eder” demiş. Bu…

AVARLAR

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Hunlar’dan sonra Avrupa’yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarlar’ın menşei konusunda çok uzun tartışmalar yapılmış. Fakat artık onların Türk olduğu ilim alemine kabul edilmeye başlanmıştır. Bunların menşeinin Türk…

BALKANLAR’DA TÜRK İZLERİ

Turan CANGiriş Tarihi kaynaklarda II. yüzyıldan itibaren Hun-Türk kavimlerinin Avrupa’nın doğusunda, Ural dağlarının güneyinde göründükleri bilinir. Lakin daha sonra bütün Avrupa kavimlerini titreten ve o zamanki Avrupa’nın etnik…

BALKAN GÖÇLERİ

Araş. Gör. Kürşat KURTULGAN 1. GİRİŞ Tarihin ortaya çıkmasında devletlerin ve ulusların uygulamaya koydukları politikalar ve bu çerçevede gerçekleştirilen stratejik hamlelerin sonuçları son derece etkilidir. Siyasi, ekonomik ve sosyal…