Tarama Etiketi

Azerbaycan

ATSIZ MUALLİM CEVDET KARŞILAŞMASI

Turan CAN Atsız’la ilgili merak ve araştırmalarım epeyce eskilere dayanır. Kendisi ile ilgili bilgi ve belgeleri uzun zamandan beri toplamaktayım. Bu merak ve heyecanımın asıl kaynağı, yıllardır haftada üç beş gün sürekli görüştüğüm kısa…

İRAN’DA AZERİ TÜRKLERİ

Dr. Brenda SHAFFER İran Devleti’nin siyasi sınırları ve etnik kompozisyonu, tarihi boyunca sıkça değişmiştir. İran, Farisi olmayan halkların toplam nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğu çok uluslu bir devlettir. İranlı Azeriler ve diğer…

URMİYE HANLIĞI

Dr. Gövher N. MEMMEDOVA Onsekizinci yüzyılın ortalarında Nadir Şah’ın ölümünün ardından (1747) İran zulmüne karşı halk-kurtuluş harekatları sonucunda Azerbaycan’da bağımsız ve yarı bağımsız hanlıklar meydana geldi. Bu arada Azerbaycan’ın…

TEBRİZ HANLIĞI

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan küçük ve bağımsız feodal devletlerden (hanlıklardan) biridir. Hanlığın oluşmasında o dönemde İran’da ve Azerbaycan’da yaşanan…

TALIŞ (LENKERAN) HANLIĞI

İrade MEMMEDOVA Onsekizinci yüzyılın başlarında Azerbaycan’da bağımsızlık kazanmış feodal devletlerden (hanlık) biri de Azerbaycan’ın güneydoğusunda Talış Dağları, Hazar Denizi ve Muğan Çölü arasında yerleşen Talış (Lenkeran) Hanlığı’ydı.…

NAHÇIVAN HANLIĞI

A. Nuru ALEKPEROĞLU - A. Faride ALİYOLDAŞKIZI On sekizinci yüzyılın ortalarında kurulmuş olan bağımsız Azerbaycan hanlıklarından biri de Nahçıvan bölgesindeki Nahçıvan Hanlığı’dır. Türkiye ile sınır olan bu hanlık Azerbaycan’ın Türkiye…

GUBA HANLIĞI

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu MUSTAFAZADE Bilindiği gibi 1747 yılında Nadir Şah Afşar, saray çalışanlarının suikastı sonucunda öldürülünce onun devleti dağılmış, Azerbaycan yeniden kendi bağımsızlığını elde etmişti. Fakat o zaman bazı tarihi…

BAKU HANLIĞI

On sekizinci yüzyılın ortalarına doğru İran İmparatorluğunda yaşanan derin ekonomik ve politik çöküşün başlıca nedeni kendi devlet anlayışlarının Azerbaycan arazisindeki başarısızlığıdır. Azerbaycan topraklarında halk kurtuluş hareketleri…

AZERBAYCAN TÜRKMENLERİ TARİHİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce tanıştı. 7. yüzyılda Sakalar, ardından Uzlar, Akhunlar, Bulgarlar, Hazarlar, Saragurlar, Sabirler, Kıpçaklar, Belencerler gibi…

KARAKOYUNLULAR VE BATI AZERBAYCAN

Prof. Dr. Süleyman MEMMEDOV Ondördüncü yüzyılın ortalarında Türkiye’nin doğusunda Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlı iki Türk- Oğuz devleti kurulmuştur. Bu iki devlet, devrin diğer kudretli devletleriyle komşu olmuşlardır, hatta bu devletlerin…

NAHÇIVAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olarak mevcudiyetini devam ettiren Nahçıvan Cumhuriyeti, kuzey ve doğuda (270 km.’lik bir sınırla) Ermenistan, güney ve batıda (160 km.’lik sınır ile) İran, kuzeybatıda…

AZERBAYCAN’DA EĞİTİM VE BASIN

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu KARAGÜR On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı Azerbaycan sosyal ve kültürel hayatındaki gelişmelerin ilk aşamasıdır. Özellikle 1850’den sonra ticaretin gelişmesi, demiryolu gibi nakliyeyi kolaylaştıracak…

AZERBAYCAN’DA “MEYHANA”

Azerbaycanlı dâhî bestekar Üzeyir Hacıbeyli, meyhanayı ilk kez Köroğlu operasında kullanan müzik adamı idi. Bu sanatın bir sahne sanatı kimliğine kavuşup geniş kitlelere yayılmasında öncülük eden kişi de meyhana ustası Nizâmi Remzi…