Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Şehit Kaymakam Hüseyin Avni Bey

0 19.012

Askeri Safahatı

* [Mülazım-ı Sâni (Teğmen) 06 Mayıs 1892] 06 Mayıs 1892 tarihinde mektepten Mülazım-ı Sani (Teğmen) rütbesiyle mezun olarak 3 ncü Ordu açığına tefrik ve 15 Mayıs 1892 tarihinde de 3 ncü Ordu Nizamiye 18 nci Alayın 3 ncü Taburun 2 nci Bölüğüne rütbesiyle nakledilmiştir.

* [Mülazım-ı Evvel (Üsteğmen) 08 Ağustos 1895] 08 Ağustos 1895 tarihinde 3 ncü Ordu 33 ncü Alay Redif 3 ncü Tabur Ergiri 4 ncü Bölük’e Mülazım-ı Evvel (Üsteğmen) rütbesiyle terfien nasb edilmiştir. 23 Mayıs 1897 tarihinde Redif Piriştine 20 nci Liva Erkân-ı Harbiyesi mülhak zabitliğine rütbesiyle nakledilmiştir.

* [Yüzbaşı 10 Ocak 1898] 10 Ocak 1898 tarihinde 3 ncü Ordu Redif 38 nci Alay 2 nci Tabur İştip 1 nci Bölüğü Yüzbaşılığına terfi edilerek tayin olunmuştur.

* [Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) 22 Ağustos 1904] 22 Ağustos 1904 tarihinde 3 ncü Ordu Nizamiye 90 nci Alay 3 ncü Tabur Kolağalığına (Kıdemli Yüzbaşı) terfi edilerek tayin olunmuştur. Mart 1907 tarihinde mezkur tabur 90 nci alay olmuştur.

* [Binbaşı 02 Haziran 1908] 02 Haziran 1908 tarihinde 3 ncü Ordu Nizamiye 17 nci Alay 3 ncü Tabur Binbaşılığına terfi etmiştir. Mart 1911 tarihinde ber muceb-i teşkilat 7 nci Alay Nişancı 1 nci Taburu olmuştur. 11 Temmuz 1912 tarihinde Kolordu 7 İdare Heyeti 3 ncü Şube Müdüriyetine rütbesiyle nakledilmiştir. 12 Ocak 1914 tarihinde 3 ncü Kolordu 23 ncü Alay Kumandan Muavinliğine rütbesiyle nakledilmiştir. 01 Şubat 1915 tarihinde yeniden teşkil edilen 57 nci Alay Komutanlığına rütbesiyle atanmıştır.

* [Kaymakam (Yarbay) 01 Haziran 1915] Çanakkale Muharebesinde fevkalade yararlılık ve fedakârlık göstermesinden dolayı 12 Mayıs 1915 tarihinde Kaymakamlığa (Yarbay) terfi etmiştir. Ancak Şahsi dosyasında 01 Haziran 1915 tarihinde yarbay rütbesine terfi ettiği yazılıdır.

* [Şehadeti 13 Ağustos 1915] 13 Ağustos 1915 Arıburnu Muharebesinde bir obüs mermisiyle şehiden vefat etmiştir.

* [Ailesi] Dersaadet’te Kıztaşı’nda Değirmen Sokakta 29 nolu hanede ikamet etmektedirler, iki evladı vardır. Oğlu Mehmet Fehmi Efendi ve kızı Melek Hanım, eşi Fatma Zehra Hanımdır. Validesi Fatma Hanımdır. Ailesine 14 Ağustos 1915 tarihinden itibaren maaş tahsis edilmiştir.

* [ Askeri Hizmeti ] 13 Haziran 1889 tarihinden, 11 Ağustos 1915 tarihine kadar 26 yıl, 2 ay hizmetiyle birlikte, 1 yıl – 4 ay – 13 gün Yunan Harbi kıdem zammı, 1 yıl Balkan Savaşı kıdem zammı, 5 yıl Harb-ı Umumi kıdem zammı ile birlikte toplam 33 yıl – 6 ay – 13 gün askeri hizmeti bulunmaktadır.

HÜSEYİN AVNİ BEYİN ŞEHİT OLMADAN ÖNCEKİ SON GÜNÜ

12 Haziran 1915 tarihinde gece yarısı 5 nci Ordu Komutanı tarafından Ramazan Bayramı tebriki yayınlanır ve ardından Şimal Grubu Komutanı Esat Paşa şu bayram tebrikini yayınlar: “… Müşir Paşa Hazretlerinin tebriklerini yukarıya yazıyorum. Bende Mübarek Bayramınızı tebrik eder inşallah kazanacağımız tevali ve kati muzafferiyetlerde komutam altındaki kıtaatın ayrı ayrı bir his-i iftihar olması temenniyatını ilave eylerim..”

Gece saat 10:30’da Hüseyin Avni Bey, Edirne Sırtlarından 19 ncu Tümen Komutanlığına aşağıdaki telgrafı gönderir;

19 ncu Tümen Komutanlığı Vekaleti’ne

Geceleri ansızın açılan ateşlerin esası anlaşılıncaya değin hayali intizara mecbur oluyoruz. Bazen telefon bozuluyor, hasılı vaktinde haber alınamıyor. Buna çare olmak üzere alayca aşağıdaki tedbirlere lüzum görülmüş ve icra etmekte bulunmuştur.

1. Düşman hangi taburun üzerine taarruz ederse tenvir (İşaret) tabancasıyla o taburun Mavi (Yeşil) renkli fişek atacaktır.

2. Hangi cepheye karşı ateş baskını olursa Kırmızı işaret verilecektir.

3. Taburlar tarafından sıradan bir keşif için Beyaz işaret kullanacaktır.

4. Edirne Sırtında bulunan alayıma bağlı topçu ve makineli tüfekler bu işarete göre o cepheye karşı faaliyet etmektedir. Bu işaretlerin tekrarı başka mana ifade etmez. Cephemizde bu işaretleri görecek olan sair kıtaatın keyfiyetin anlamı için tamim buyurulması, ve bu usulün pek çok faydası görülmekte olduğundan bütün fırka cephesine aynı usul teşmil edilirse bile endişe her kıta civarında ne olup bittiğine dair malumat edinmiş olacağı maruzdur.

57 nci Alay Komutanı
Yarbay

Avni

Bir Gün sonra yani 13 Haziran 1915 Bayramın birinci günü saat 12:40’da Hüseyin Avni Bey Tümen Komutanlığına son bilgiyi aynen aşağıdaki gibi vermiştir;

19 ncu Tümen Komutanlığı Vekaleti’ne

Şehitler Çeşmesi yanında ve Kesikdere dahilinden Merkeztepe’ye giden mestur (gizli) yol bu gün Kanlısırt’ta yerleşmiş düşman tarafından şiddetli mitralyöz ateşi altına alınmaktadır. Taburlardan hayli şehit ve yaralı verilmiştir. Dolayısıyla bu tehlikenin önü alınmak üzere yolun amele bölükleri tarafından geliş gidişe layık bir hale ifrağı esbabının istikmalı ehemmiyetle maruzdur.

57 nci Alay Komutanı
Yarbay

Avni

Bu telgraftan yaklaşık iki saat sonra 2:30 ‘da düşmanın açtığı top ateşi sonucu Alay Karargahı üstüne düşen bir obüs mermisiyle Yarbay Hüseyin Avni Bey şahadet mertebesine ulaşır ve yerine Binbaşı Murat Bey vekaleten atanır3.


Dipnotlar:

Not: Bu biyografi, Şehit Kaymakam Hüseyin Avni Bey’in MSB. Arşiv Müdürlüğünde bulunan Emeklilik İşlem Dosyasındaki bilgi ve belgelerden hazırlanılmıştır.

[1] Eski Hava Kuvvetleri Komutanlarından Orgeneral Tekin Arıburun.

[2] Bu fotoğraf H. Avni Bey’in torunu Bintuğ Arıburun’un özel arşivinden alınmıştır.

[3] Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivi: 7/9602-183-1 nolu Harp Ceridesi. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.