Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Osmanlı Dönemi – Dizini

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU – OSMAN GAZİ, ORHAN GAZİ, I. MURAD, I. BAYEZİD

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine – Prof. Dr. Feridun EEMECAN

A. Osmanlı Tarihi Üzerine Düşünceler

Türkiye’deki Tarihi Anlayış Şekilleri: Yeniçağ Başlarında Siyasi ve İktisadi Bunalımlar – Prof. Dr. Suraiya FAROQHI

Osmanlı Imparatorluğu’nun Tarihî Coğrafyası – Prof. Dr. Wolf Dieter HUTTEROTH

Osmanlı Devri Türk Kültür ve Medeniyetinin Temel Özellikleri – Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

Görülmeyen Osmanlı: Geç Ortaçağ ve Modern Dönemlerde Akdeniz Tarihinin Kayıp Devleti – Prof. Dr. Kate FLEET

B. Kuruluş 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – Prof. Dr. Halil İNALCIK

Osmanlı Vekâyinamelerindeki Soykütükleri Hakkında Notlar – Yrd. Doç. Dr. Cezmi KARASU

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler – Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri – Dr. Zafer ERGİNLİ

Erken Osmanlı’nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerinin Stratejik Önemi – H. Çetin ARSLAN

Osmanlı – Bizans İlişkileri – Prof. Dr. Melek DELİBAŞI

C. Balkanlar’da Osmanlı Hakimiyeti ve İskan Siyaseti

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolonizatör Türk Dervişleri – Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

Balkanlar’da Osmanlı Hakimiyeti ve İskân Siyaseti – Doç. Dr. Mehmet İRİBAŞI

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Fetih ve Iskan Siyaseti – Doç. Dr. Halime DOĞRU

Rumeli’ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri (1432-1481) – Havva SELÇUK

Yunanistan’da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması (1361-1461) – Dr. Levent KAYAPINAR

Güney Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyeti – Bilgehan PAMUK

Osmanlı Hakimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan – Prof. Dr. Viorel PANAITE

FETRET DEVRİ VE OSMANLI HAKİMİYETİNİN YENİDEN TESİSİ – I. MEHMED VE II. MURAD

Fetret Devri ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi – Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK

Fetret Dönemi ve Sonuçları – Doç. Dr. Kenan Ziya Taş – Sadettin BAŞTÜRK

Şeyh Bedreddin Olayı – Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN

FATİH SULTAN MEHMED VE DÖNEMİ – İSTANBUL’UN FETHİ – II. BAYEZİD

Fatih Sultan Mehmed-İstanbul’un Fethi ve Etkileri – Doç. Dr. Kenan İNAN

A. Fatih ve İstanbul’un Fethi

İstanbul’un Fethi – Prof. Dr. Feridun EMECEN

Çağ Açan Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar – Dr. Önder BAYIR

Fatih – Dr. Ekrem Hakkı AYVERDİ

B. Fatih Döneminde Deniz Hakimiyeti

İşbirliğinden Ayrılığa: XIV ve XV. Yüzyıllarda Cenevizliler ve Türkler – Prof. Dr. Enrico BASSO

Ege Adalarında Osmanlı Hakimiyeti – Doç. Dr. Yasemin DEMİRCAN

Osmanlıların Otranto ve Apulia Seferi (1480-1481) – Dr. Konstantinos GİAKOUMİS

C. II. Bayezid Dönemi

II. Bayezid Dönemi – Doç. Dr. Kenan İNAN

Endülüs Müslümanlarına Osmanlı Yardımı – Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Safevî Devleti’nin Ortaya Çıkışı ve II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Safevî İlişkileri – Yrd. Doç. Dr. Behset KARACA

YAVUZ SULTAN SELİM VE DÖNEMİ – ORTADOĞU’DA OSMANLI HAKİMİYETİNİN TESİSİ

Yavuz Sultan Selim Dönemi – Prof. Dr. Yavuz ERCAN

Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Osmanlı-Safevî İlişkileri – Dr. Mustafa EKİNCİ

Doğu Anadolu’nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi – Yrd. Doç. Dr. Göknur GÖĞEBAKAN

Osmanlı-Memlûk Münasebetleri – Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN

Osmanlı Devleti’nin Beylikleri İlhak Siyaseti ve Dulkadirli Beyliği’nin İlhakı – Doç. Dr. Hasan Basri KARADENİZ

KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN VE DÖNEMİ – ORTA AVRUPA’DA OSMANLI HAKİMİYETİNİN TESİSİ

A. Muhteşem Süleyman ve Dönemi

Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti – Prof. Dr. Feridun EMECAN

Süleyman I – Prof. Dr. Tayyip GÖKBİLGİN

Osmanlı Devleti İle Habsburg İmparatorluğu Arasındaki Diplomatik İlişkiler – Doç. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ

Osmanlı Belgelerinin Tanıklığı İle XVI. Yüzyılda Osmanlı-Fransız İlişkileri – Tahsin FINDIK

Afrika’da Türklerin Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler – Dr. Ahmet KAVAS

B. Denizlerde Osmanlı Hakimiyeti

XVI-XVII. Yüzyıllarda Akdeniz’de Osmanlı Hakimiyeti – Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜŞSOY

Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Devirlerinde İspanya ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Deniz Savaşları – Prof. Dr. Miguel A. De Bunes IBARRA

XVI. Yüzyılda Ceneviz ve Osmanlı İmparatorluğu – Dr. Riccardo MUSSO

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Cezayir-I Bahr-I Sefîd (Akdeniz-Ege Adaları Ya Da Kapudan Paşa Eyaleti) – Ayhan Afşın ÜNAL

Güneydoğu Asya İslâm Ülkelerinde Türk İzleri – Doç. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY

Seydî Ali Reis – Prof. Dr. Cengiz ORHONLU

ZİRVEDEN DÖNÜŞ: II. SELİM’DEN III. MEHMED’E

Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e – Prof. Dr. Mücteba ILGÜREL

Kıbrıs’ın Fethi – Yrd. Doç. Dr. Recep DÜNDAR

1795’e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri Üzerine Bazı Tespitler – Prof. Dr. Dariusz KOLODZİEJEZK

Dönemin Resimlerinde Avusturya Takviye Kuvvetlerinin Kanije’ye Yürüyüşü – Doç. Dr. Maria IVANICS

Celâlî İsyanları (1591-1611) – Yrd. Doç. Dr. Fatma ACUN

XVII. YÜZYIL: ÇÖZÜLME VE BUHRAN DÖNEMİ- II. VİYANA KUŞATMASI VE AVRUPA’DAN DÖNÜŞ

A. XVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran Dönemi

II. Viyana Seferine Kadar XVII. Yüzyıl – Doç. Dr. Mehmet ÖZ

Zitvatoruk (1606) ve Vasvar (1664) Anlaşmaları Arasında Orta Avrupa’da Osmanlı Siyaseti – Doç. Dr. Petr ƑT©PÁNEK

Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları – Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE

B. II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş

II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş (1683-1703) – Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK

Viyana Savaşı’ndan Sonra Sırbistan (1683-1699) – Dr. Tatjana KATİ

XVII. Yüzyıl Sonlarında Mora’nın Venedikliler Tarafından İşgali – Hacer ÇELEBİ

Venedik Kaynaklarında Karlofça Antlaşması: Diplomasi ve Tören – Dr. F. Mönika MOLNÁR

KLÂSİK DÖNEMDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLÂTI

Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı – Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

A. İdari Teşkilat (Merkez ve Taşra)

Osmanlı Esas Yapısının Bozulması ve Islahı Çalışmaları Üzerine Bazı Gözlemler – Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtında Şeyhülislamlık – Dr. Murat AKGÜNDÜZ

Klasik Dönem Osmanlı Şehzadelik Kurumuna Dair Bazı Görüşler – Haldun EROĞLU

Osmanlı Bürokrasisinden Bir Kesit: Defterhâne-I Amire’nin Kuruluşu ve Gelişmesi – Yrd. Doç. Dr. Erhan AFYONCU

Osmanlı Diplomatikasında Berât Formu ve Berât Anlamında Kullanılan Diğer Terimler – Yrd. Doç. Dr. Nejdet GÖK

Osmanlı Saray Teşrifatı ve Törenleri – Dündar ALİKILIÇ

Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilâtı: Beylerbeylikler – Eyaletler, Kaptanlıklar, Voyvodalıklar, Meliklikler (1362-1799) – Doç. Dr. Orhan KILIÇ

Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Timar Sistemi ve Uygulaması – Yrd. Doç. Dr. Fatma ACUN

XVI. Yüzyılda Macaristan’da Osmanlı İdarî Sistemi – Prof. Dr. Geza DAVİD

Orta Balkanlar’da Osmanlı İdari Sistemi ve Taşra İdaresi (XV. Yüzyıl) – Prof. Dr. Rossitsa GRADEVA

Garp Ocaklarında Türk Varlığı – Prof. Dr. Atilla ÇETİN

XVII. Yüzyılda Haremeyn’in İdaresi ve İaşesinde Mısır Beylerbeyliği’nin Rolü – Özen TOK

B. Hukuk Sistemi

Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve İşleyişi – Prof. Dr. M. Akif AYDIN

Osmanlı Kanunnâmeleri (Doğuşu, Çeşitleri ve Tarihî Seyri) – Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Anayasal Açıdan Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi – Yrd. Doç. Dr. Osman KAŞIKÇI

İslâm Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri – Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Örneklerle Osmanlı’da Ceza Yargılaması – Doç. Dr. Abdulaziz BAYINDIR

Osmanlılarda Zina Suçu ve Cezası – Yrd. Doç. Dr. İsmail ACAR

Osmanlı Hukukunda Para Cezaları – Doç. Dr. Mustafa AVCI

C. Askerî Teşkilât

Osmanlı Deveti’nin Askerî Yapısı – Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

Beylikten İmaratorluğa Osmanlı Denizciliği – Prof. Dr. İdris BOSTAN

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Yeniçerilerin Kökeni – Dr. Irina Ye. PETROSYAN

Osmanlı Barut Üretim Merkezi: Baruthâne-i Amire – Dr. Zafer GÖLEN

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Baruthâneler ve Barut İmalatı – Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN

Osmanlı Ordularının İaşe ve İkmali: I. Ahmed Devri İran Seferleri Örneği – Yrd. Doç. Dr. Ömer İŞBİLİR

Osmanlı Askeriyesinde ve Askerî Tarihinde Mısır’ın Yeri – Doç. Dr. Muhammed SEYYİD

Osmanlı Mısırı’nda Yerli ve Askerî Unsurlar ve Yeniçeriler – Prof. Dr. Jane HATHAWAY

KLÂSİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUMU

Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış – Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ

A. Osmanlı Toplumunda Millet Sistemi ve Hoşgörü

Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi – Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Osmanlılarda Hoşgörü – Prof. Dr. Ziya KAZICI

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler – Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudiler – Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL

İslâmî Gelenek ve Osmanlı Milletler Hukuku – Prof. Dr. Viorel PANAİTE

B. Osmanlı Toplum Yapısından Kesitler

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Işığında Osmanlı Toplum Hayatı – Prof. Dr. Robert DANKOFF

Osmanlı Toplumsal Yapısı ve Sivil Toplum – Doç. Dr. Ahmet Cihan – Doç. Dr. İlyas DOĞAN

Bir Aile ve Hizmet Müessesesi Olarak Osmanlı’da Harem – Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Tokat Örneğinde XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Sosyal Yapısındaki Buhran – Dr. Ali AÇIKEL

XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler – Dr. Gülgûn Üçel AYBET

Osmanlı Aile Hukukunda Kadın – Prof. Dr. Gül AKYILMAZ

Osmanlı’da Çok Evlilik – Doç. Dr. Said ÖZTÜRK

Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-Eşrâflık Kurumu – Doç. Dr. Murat SARICIK

Batılıların Gözüyle Türkler – Yrd. Doç. Dr. Hamiyet SEZER

Osmanlı Bosnası – Doç. Dr. Nenad MOAANİN

Tarihî Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler – Doç. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

XVI. Yüzyılda Suriye Türkmenleri – Yrd. Doç. Dr. Enver ÇAKAR

Osmanlı Toplum Yapısı İçinde Çingeneler – İsmail ALTINÖZR

C. Osmanlı Hâyrat ve Vakıf Sistemi

Osmanlı Döneminde Vakıflar – Doç. Dr. Nazif ÖZTÜRK

Osmanlı Hukukunda Vakıflar, Hükümleri ve Çeşitleri – Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Türk Toplumunda Vakıf Aile İlişkisi – Prof. Dr. Hasan YÜKSEL

Osmanlı Devleti’nde Haremeyn Vakıfları – Dr. Mustafa GÜLER

İmarethaneler – Doç. Dr. Amy SİNGER

Klasik Dönem Osmanlı Külliyelerinde Personel Sistemi – Yrd. Doç. Dr. Salih PAY

Edirne II. Bayezıd Dârüşşifası – Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU

Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik Sistemi – Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEN

D. Osmanlı’da Şehircilik ve Çevre Anlayışı

Şehir Mimarları – Prof. Dr. Cengiz ORHONLU

Fetih’ten Günümüze İstanbul Kent Mekânının Oluşumu – Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN – Aynur CAN

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Derviş Kardeşlik Cemiyetleri ve Tarikatları İle Tırnova – Dr. Krassimira MOUTAFOVA

Osmanlı Devrinde Musul’un İdarî Yapısı – Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

Osmanlı Türklerinde Çevre Bilinci – Yrd. Doç. Dr. Yunus MACİT

Osmanlı Toplumunda Çevre Anlayışı – Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Osmanlı’da Çevreyi Kirletme Suçu ve Salb Cezası – Doç. Dr. Fethi GEDİKLİ

E. Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayattan Çizgiler

Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar – Prof. Dr. Ferruh DİNÇER – Doç. Dr. Aşkın YAŞAR

Türk Kültüründe Atlı Hedef Okçuluğu Olarak Kabak Oyunu ve Osmanlılardaki Görünümü – Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN

Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane – Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ

Osmanlı Kıbrısı’nda Kahve ve Kahvehaneler (1594-1640) – Prof. Dr. M. Akif ERDORU

Osmanlılarda Kürk Kullanımı – Yrd. Doç. Dr. Zeki TEKİN

KLÂSİK DÖNEMDE OSMANLI EKONOMİSİ

Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi – Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU

A. Toprak ve Tarım

Osmanlı Dirlik Sistemi – Doç. Dr. Mustafa OFLAZ

Sancakbeyi Haslarının Ogeleri (1480-1540) – Prof. Dr. Metin KUNT

Osmanlı İktisat Literatüründe Bulunan ve Günümüzde Hâlâ Yaşayan Bir Kavram: Rençber – Yrd. Doç. Dr. Cahit TELCİ

Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Kıtlıklar – Doç. Dr. Orhan KILIÇ

B. Ticaret ve Sanayi

Osmanlı Devleti’nde Ticaret ve Üretime Dair Değerlendirilebilir Bir Kaynak: “Tereke Defterleri” – Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK

Osmanlılarda Ticaret Anlayışı ve Ticaret Teşkilatında Yeni Bir Yapılanma: Hayriye Tüccarı – Şennur ŞENEL

Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Ahidnâmeleri Üzerine Bir İnceleme: Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzeybatı Hududundaki Hıristiyan Vassal Ülkeleri – Doç. Dr. Sândor PAPP

Osmanlı Devleti’nde Kürk Ticareti – Yrd. Doç. Dr. Zeki TEKİN

Fetihten Sonra İstanbul’da Ticaret Yapılarının Gelişimi – Gülberk BİLECİK

Klasik Dönem Anadolu Sanayii Üzerine Bir Değerlendirme (1500-1605) – Ümit KOÇ

Osmanlı Devleti’nde Sabun Sanayii – Doç. Dr. Said ÖZTÜRK

Klasik Dönemde Osmanlı’da Madencilik – Mustafa ALTUNBAY

C. Para ve Maliye Politikası

Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi – Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Osmanlı Sikkeleri – Prof. Dr. Şevki Nezihi AYKUT

Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili – Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Osmanlı Devleti’nde Tüketicinin Korunması – Doç. Dr. Said ÖZTÜRK

Osmanlılarda Narh Sistemi – Temel ÖZTÜRK

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı – Dr. Tahsin ÖZCAN

Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam – Yrd. Doç. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY – Dr. Ali ÇELİKKAYA

D. Ulaşım ve Haberleşme

Tanzimat Devrine Kadar Osmanlı Devleti’nin Ulaşım Teşkilâtı ve Yol Sistemine Genel Bir Bakış – Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai ŞENTÜRK

Osmanlı Devleti’nde Haberleşme Ağı: Menzilhâneler – Yrd. Doç. Dr. Sema ALTUNAN

Menzil Kavramı ve Osmanlı Devleti’nde Menzil Yerleşimleri – Yrd. Doç. Dr. M. Fatih MÜDERRİSOĞLU

Bulgar Topraklarında Kurulan Menzil Sisteminin Organizasyonu (XVI-XVIII. Yüzyıllar) – Dr. Aleksandır ANTONOV

OSMANLI KLÂSİK DÖNEMİNDE DÜŞÜNCE

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı – Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK

A. Siyasî Düşünce

Osmanlı Devleti’nde Değişim Süreci ve III. Selim Öncesi Yenileşme Çabaları – Yrd. Doç. Dr. Ejder OKUMUŞ

Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Kavramlar – Dr. Coşkun YILMAZ

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler – Yrd. Doç. Dr. Kayhan ATİK

Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri – Dr. Vejdi BİLGİN

Türk-Islam Kültüründe Adalet Anlayışı ve Osmanlı Uygulamalarından Örnekler – Yrd. Doç. Dr. Necdet GÖK

B. Felsefî Düşünce

Osmanlı Düşünce Hayatı ve Kemâl Paşazâde (İbni Kemâl) – Dr. Şamil ÖÇAL

Kâtip Çelebi (1609-1657) – Eyüp BAŞ

C. Dinî ve Tasavvufî Düşünce

Türk’ün Şeref Madalyası: Fetih Hadîsi – Prof. Dr. Ali YARDIM

Osmanlı Dönemi Kur’an Tefsirlerinde Türklerle İlgili Değerlendirmeler – Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Osmanlılar ve Sünnî-Hanefî Anlayış – Prof. Dr. M. Sait YAZICIOĞLU

Osmanlı Devleti’nin İlk Şeyhülislâmı Molla Fenârî’nin Tasavvuf Yönü – Doç. Dr. Reşat ÖNGÖREN

Sivas’tan İstanbul’a Bir Tarikat Portresi: Şemsîyye ve Sivâsîyye – Dr. Rüya KILIÇ

Türk Tasavvuf Kültüründe Bir Şeyhler Ailesi: Şemsî-Sivâsîler – Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Osmanlı Fikir Hayatında “Kadızâdeliler” – Yrd. Doç. Dr. Memet KARAGÖZ

OSMANLI KLÂSİK DÖNEMİNDE BİLİM

Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Bilim Geleneğinin Tarihçesi – Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU – Doç. Dr. Mustafa KAÇAR

A. Osmanlı’da Bilim Geleneği

Osman Gazi’den Mehmed Vahideddin’e Osmanlı Bilimi ve Kültürü – Doç. Dr. Melek Dosay GÖKDOĞAN

İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed – Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimsel Faaliyetler – Dr. Avner Ben – ZAKEN

Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları ve Kataloglar – Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL

XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Imparatorluğu’nda Batı Avrupalı Gezginler ve Bilimsel Çalışmalar – Dr. Sonja BRENTJES

B. Fen ve Tıp Bilimleri

Türk-İslam Kültür Çevresinde Uçma Denemeleri, Otomatik Makinalar, Denizaltı ve Roket Teknolojisi – Prof. Dr. Arslan TERZİOĞLU

Osmanlılarda Matematik – Doç. Dr. Melek Dosay GÖKDOĞAN

Takîyüddîn ve İstanbul Gözlemevi (Rasathanesi) – Yrd. Doç. Dr. Yavuz UNAT

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kopernik Sistemi – Dr. Avner Ben – ZAKEN

Osmanlılarda Harita – Yrd. Doç. Dr. Fikret SARICAOĞLU

Pîrî Reis (1470?-1554) – Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKU

Türklerin Tarih Boyunca Dermatoloji ve Veneroloji Alanında Dünya Tıbbına Katkıları – Prof. Dr. Arslan TERZİOĞLU

C. Dinî Bilimler ve Tarih Yazıcılığı

Osmanlı Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatında Hadis – Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR

Klâsik Dönemde Osmanlı Hukuk Düşüncesi: Belli Başlı Hukukçular ve Çalışmaları – Yrd. Doç. Dr. Recep CİCİ

Osmanlı’da Kırâat İlmi ve Tedrîsi – Yrd. Doç. Dr. Necati TETİK

Vekayi’nüvis – Prof. Dr. Bekir KÜTÜKOĞLU

İlk Osmanlı Tarihçileri – Doç. Dr. Fahameddin BAŞAR

Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı – Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN

D. Bilim ve Eğitim

Osmanlı Klasik Döneminde Medrese – Prof. Dr. Mefail HIZLI

Osmanlı Medrese Ulemâsı: İlim Anlayışı ve İlmî Verim – Doç. Dr. Fahri UNAN

Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim – Prof. Dr. Cahit BALTACI

Bulgaristan’da Osmanlı Medreseleri – Dr. Orlin SABEV

OSMANLI KLÂSİK DÖNEMİNDE DİL VE EDEBİYAT

A. Klâsik Dönem Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi – Doç. Dr. Nurettin DEMİR – Doç. Dr. Emine YILMAZ

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda İstanbul Türkçesi: Sesler ve Uyumlar Üzerine Bir Değerlendirme – Prof. Dr. Mertol TULUM

Osmanlı’daki Türk Olmayan Cemaatlerde Türkçenin Yeri – Dr. Orhan KOLOĞLU

Osmanlı-Türk Kültür ve Medeniyetinde Tarih Düşürme Sanatı – Prof. Dr. İsmail YAKIT

Yabancıların Türkçe Sözlük ve Gramer Yazma Sebepleri – Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ

Türk Döneminin Macar Dili Üzerinde Bıraktığı İzler – Prof. Dr. Zsuzsa KAKUK

B. Klâsik Dönem Türk Edebiyatı

Başlangıçtan XVIII. Yüzyıla Kadar Türk Edebiyatı – Prof. Dr. Mustafa İSEN

Zihniyet Çözülüşünden Edebî Çözülüşe: Lâle Devri’nden Tanzimat’a Türk Edebiyatı – Doç. Dr. Osman HORATA

Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı – Doç. Dr. Erman ARTUN

Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi – Prof. Dr. Tunca KORTANTAMER

Nazım ve Nesir Örnekli Osmanlı Dönemi Atasözleri ve Deyimleri – Doç. Dr. Süreyya BEYZADEOĞLU

Geleceğin Öğrenilmesinde Farkli Bir Yöntem: “Melheme” – Yrd. Doç. Dr. Şeref BOYRAZ

Dîvan Edebiyatı – Prof. Dr. Ali Nihad TARLAN

Dîvan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı – Dr. Mustafa Nejat SEFERCİOĞLU

Dîvan Şiirinin Millî Karakteri – Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN

Dîvan Şiiri ve Devrin Diğer Güzel Sanatları Arasındaki Ruh Akrabalığı – Prof. Dr. Cihan OKUYUCU

Edebî Sanatların Terim Olarak Dîvanlardaki Kullanımı Üzerine – Dr. Menderes COŞKUN

Edebî Eserlerden Tarih Bölgesi Olarak Yararlanma: Dîvanlardaki Tarih Manzûmeleri – Yrd. Doç. Dr. Kenan ERDOĞAN

Şiir Sanatının İmparatoru: Bir Şair Olarak Muhteşem Süleyman – Prof. Dr. Talat Sait HALMAN

Bâkî – Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK

XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Dîvân Edebiyatı ve Sebk-i Hindî – Prof. Dr. Fatma Tulga OCAK

XVII. Yüzyılda Gelişen Hikemî Tarz ve Nâbî’nin Hayrî-nâmesi – Doç. Dr. Ali Fuat BİLKAN

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Şairlere Verilen Câize ve İhsanlar – Yrd. Doç. Dr. Cevdet DADAŞ

Türk Edebiyatında Mevlidler – Prof. Dr. Hasan AKSOY

Türk Edebiyatında Na’tlara Dair – Doç. Dr. Emine YENİTERZİ

Türk Edebiyatında Kadın Şâirler ve Na’t – Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILMAZ

Sıhhatnâmeler – Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-Nâmeler – Doç. Dr. Mahmut KAPLAN

Türk Edebiyatında Fetihnâmeler – Prof. Dr. Hasan AKSOY

Osmanlı Türkçesiyle Kaleme Alınmış Edebî Nitelikli Hac Seyahatnâmeleri – Dr. Menderes COŞKUN

XVI ve XVII. Yüzyıllarda Halvetî Tarikatı İçindeki Türkçe Menâkıb Edebiyatının Gelişmesi – Dr. John CURY

OSMANLI KLÂSİK DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE SANAT

Klasik Dönem Osmanlı Sanatı – Prof. Dr. Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU

A. Osmanlı Kültür Hayatından Çizgiler

Osmanlılar ve Rönesans – Prof. Dr. Linda T. DARLING

Türk Tahayyülünde Osmanlı Evi: Günlük Hayatın Anıtlaştırılması – Prof. Dr. Carel BERTRAM

Gül – Beşir AYVAZOĞLU

Osmanlı’da Bir Muhteşem Şenlik: Şehzade Sultan Mehmet’in (III. Mehmet) Sünnet Düğünü – Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Türklerin İnanç Dünyasında Mukaddes Emanetler – Hilmi AYDIN

Osmanlı Toplumunda Kitap (XIV-XVI. Yüzyıllar) – Ali İhsan KARATAŞ

Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı – Yrd. Doç. Dr. Sevgi GÜRTUNA

İngiliz Yaşamında Türk İmgesi ve Etkileri – Doç. Dr. Netice YILDIZ

Barok Devirde İngiltere’de Türk Kültürü – Dr. Gülgûn Üçel AYBET

B. Osmanlı Coğrafyasında Kültür

Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi – Prof. Dr. Zeynep SÖZEN

Kosova’daki Türk Eserleri – Yrd. Doç. Dr. Mehmed İBRAHİMGİL

Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne – Yrd. Doç. Dr. Rıdvan CANIM

Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık: Amasya Örnekleri – Yrd. Doç. Dr. Ali Uzay PEKER

Mısır’daki Siyasi Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri – Dr. Seif el – RASHİDİ

Kuzey Afrika’da Osmanlı Sanatı ve Tunus – Yrd. Doç. Dr. Kadir PEKTAŞ

C. Osmanlı Mimarisi

Mimar Sinan – Prof. Dr. Semavi EYİCE

Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi – Prof. Dr. Gönül CANTAY

XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı – Fatma AFYONCU

Mimar Sinan’ın Eserlerinde Mahallî Unsurlar – Prof. Dr. Nusret ÇAM

Mimar Sinan’ın Camilerinin Ana Kubbe Hatları – Dr. Z. Cihan ÖZSAYINER

Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim – Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU

Türk İstanbul’un Simgesi: Fatih Camii – Şeyma ŞAHİN

İstanbul Mescitleri – Şükrü Sönmezer – Selçuk SEÇKİN

Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları – Tekkeler – Prof. Dr. Baha TANMAN

XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi – Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ

Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı – Aziz DOĞANAY

Kışla Mimarisi – Zuhal Çetiner DOĞDU

Suriye’de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler – Lamia Al – JASSER

Türk Evi’nin Mimarisi – Doç. Dr. Turgut CANSEVER

İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı – Doç. Dr. Necla Arslan SEVİN

Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri – Zafer SAĞDIÇ

Türk Mimarisinde Darüşşifalar – Prof. Dr. Gönül CANTAY

Türkiye Köprüleri – Prof. Dr. Gülsün TANYELİ

Başkent İstanbul’dan Örnekleriyle Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Çeşmeleri – Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA

Osmanlı Çeşme Mimarisi – Doç. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN

Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kuşevleri – Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA

D. Geleneksel Sanatlar

Türk Hat Sanatında “Celî” Kavramı – Prof. H.C. M. Uğur DERMAN

Türk Dünyasında Hat Sanatı – Prof. Dr. Ali ALPARSLAN

Klâsik Dönem Osmanlı Mimârisinde Celî Yazılar – Yrd. Doç. Dr. Fevzi GÜNÜÇ

Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep – Bahattin YAMAN

Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi – Doç. Dr. F. Çiçek DERMAN

Türk Tezhip Sanatı – Yrd. Doç. Dr. Yılmaz OZCAN

Türklerin Sanata Bakışı ve Tezyini Sanatlarda Desen Çizme Tekniği – Dr. İnci Ayan BİROL

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür – Doç. Dr. Banu MAHİR

Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’) – Gülbün MESARA

Türk Ebrû San’atı – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim ARITAN

Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik – Zeynep BALKANAL

Osmanlı Çini Sanatı – Prof. Dr. Yıldız DEMİRİZ

Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler – Doç. Dr. Sitare Turan BAKIR

Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı – Dr. E. Emine Naza – DÖNMEZ

Osmanlı Devri Seramik Sanatı – Dr. Nurşen Özkul FINDIK

Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları – Prof. Dr. Bekir DENİZ

Osmanlı Dokumacılığı – Doç. Dr. Hülya TEZCAN

Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı – Fikri SALMAN

Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları – Prof. Dr. Taciser ONUK

Anadolu ve Çevresi Türk İşlemeleri – Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA

Anadolu Mutfaklarında Kullanılan Bakır Kaplar ve Osmanlı Dönemi Örnekleri – Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ

KLÂSIK TÜRK MÛSIKÎSI

XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi – Yrd. Doç. Dr. Rûhî ATANGİL

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri – Yrd. Doç. Dr. Recep USLU

Türk Mûsikîsinin Abide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi – Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN

Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın – Doç. Dr. Ş. Şehvar BEŞİROĞLU