Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

ORTA ÇAĞ TÜRK TARİHİ – Dizini

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

A.Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türklerin İslâmiyeti Kabulü – Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

Türklerin Müslüman Oluşu / Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI

Orta Asya’nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi / Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI

Maveraünnehir’e İslâm’ın Girişi / Yrd. Doç. Dr. Hasan KURT

Türkler ve İslâmiyet – Prof. Dr. Osman TURAN

Bir Akhun Prensi Tarhan Nizek – Prof. Dr. Enver KONUKÇU

VII-IX Yüzyıllarda Güney Hazar Bölgesinde Hükümranlık Süren Türk Sulî Hanedanı – Dr. Farda ASADOV

B. Türkler, Emeviler ve Abbâsîler

Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri – Prof. Dr. İrfan AYCUN

Emeviler Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Türklerin İslâmlaşma Sürecinin Başlangıcı – Yrd. Doç. Dr. Âdem APAK

Türkler ve İslâm Dünyası – Yrd. Doç. Dr. Mevlüt KOYUNCU

Abbâsîler Dönemi Türklerin Siyasî Faaliyetleri – Mahmut KARAPINAR

Abbâsîler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu: Hassa Ordusu – Yrd. Doç. Dr. Mehmet AZİMLİ

VIII-X. Yüzyıllarda Abbâsî Ordusundaki Türk Muhafızların Sayısı ve Onlar İçin Yapılan Harcamalar – Dr. Farda ASADOV

Fâtımîler Devleti’nde Türkler – Dr. Aydın ÇELİK

VII. Yüzyılda Arapların ve XI. Yüzyılda Türklerin Orta Doğu Fetihlerinin Karşılaştırılması – Ruth A. MILLER

C. İdil Bulgar Hanlığı ve Saciler

İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet – Prof. Dr. Nesimi YAZICI

İdil Havzasındaki İlk İslâm Devleti: İdil Bulgar Devleti – Prof. Dr. Zufar Z. MİFTAKOV

Sacoğulları – Prof. Dr. Hakkı Dursun YILDIZ

KARAHANLILAR

Karahanlılar Tarihi – Prof. Dr. Reşat GENÇ

Karahanlılar – Prof. Dr. Jürgen PAUL

Karahanlılar ve Uygurlar – Dr. Erkin EMET

GAZNELİLER

Gazneliler – Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

Yeni Bir Türk İslâm Devleti Modeli Olarak Gazneliler – Yrd. Doç. Dr. Hanefi PALABIYIK

Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri – Prof. Dr. Salim CÖHCE

Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu’ya: Oğuzlar (Türkmenler) – Prof. Dr. Salim KOCA

Türkmenler – Dr. Cem TÜYSÜZ

Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti – Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

Oğuz Boyu ve 1040 Yılına Kadarki Yükselişi – Doç. Dr. Omid SAFİ

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

A. Büyük Selçuklu Siyasî Tarihi

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi – Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

Selçuklu Devrinin Özellikleri – Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN

Tuğrul Bey Zamanında Selçuklu-Abbâsî İlişkileri – Yrd. Doç. Dr. Süleyman GENÇ

Selçuklular-Abbâsî Halifeliği İlişkileri – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

Malazgirt Zaferinden Önce Doğu Anadolu’ya Yapılan Türk Akınları – Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKSOY

Başlangıcından Malazgirt Savaşına Kadar Selçuklu-Bizans Münasebetleri – Yrd. Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın Kafkasya Politikası – Savaş EĞİLMEZ

Selçuklu-Gürcü İlişkileri – Yrd. Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ

Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler – Doç. Dr. Yunis NESİBLİ

Selçukluların Altın Çağında Siyasî Kriz ve Müslüman Bürokratlar: Melikşah İktidarının Doğuşu – Dr. Lık Arifin MANSURNOOR

Fâtımî-Selçuklu Münasebetleri – Dr. Aydın ÇELİK

Selçuklu-Fâtımî Halifeliği İlişkileri – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

B. Selçukluların Kolları

Kirman Selçukluları – Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

Suriye Selçuklu Melikliği – Prof. Dr. Ali SEVİM

Ortadoğu’da Selçuklu Varlığı – Dr. Hilâl SÜRSAL

Irak Selçukluları (1120-1194) – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

Moğol İstilasına Kadar Irak Türkleri – Prof. Dr. Fazıl BAYAT

C. Atabeylikler

Zengiler (1127-1233) – Doç. Dr. Gülay Öğün BEZER

İmaduddin Zengî Ve Musul Atabeyliği – Prof. Dr. Fazıl BAYAT

Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud – Yrd. Doç. Dr. Mustafa EĞİLMEZ

Musul ve Halep Atabeyi Mevdûd ve Zamanı – Prof. Dr. Bahattin KÖK

Erbil Atabeyliği – Prof. Dr. Fazıl BAYAT

Böriler (Dimaşk Atabeyliği) (1104-1154) – Doç. Dr. Gülay Öğün BEZER

Muzafferüddin Gökböri’nin Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri – Abdullah EKİNCİ

Begteginliler: Erbil’de Bir Türk Beyliği (1132-1233) – Doç. Dr. Gülay Öğün BEZER

Azerbaycan Atabeyleri (lldenizliler) (1146-1225) – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

HARZEMŞAHLAR

Harezmşahlar Devleti – Prof. Dr. Abdülkerim OZAYDIN

Moğol İstilası Dönemine Kadar Kıpçaklar ve Harezmşahlar Devleti – Aydın USTA

Moğol İstilası ve Harezmşahlar İmparatorluğu’nun Yıkılışı – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK

Harezmşahlar ve Doğu Anadolu – Yrd. Doç. Dr. Hasan GEYİKOĞLU

TOLUNOĞULLARI, İHŞÎDÎLER, EYYÛBÎLER

A. Tolunoğulları

Tolunoğulları – Doç. Dr. Nadir ÖZKUYUMCU

B. İhşîdîler

İhşîdîler – Doç. Dr. Nadir ÖZKUYUMCU

C. Eyyûbîler

Eyyûbîler – Prof. Dr. Ramazan ŞEN

Önasya’da Bir Türk Devleti: Eyyûbîler (1175-1250) – Yrd. Doç. Dr. Muammer GÜL

Türkiye Selçuklu Devleti-Eyyûbî Münasebetleri – Yrd. Doç. Dr. Emine UYUMAZ

MEMLÛKLER

Mısır Memlûkleri (1250-1517) – Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN

Yakın Doğu Türk-İslam Tarihinin Akışını Değiştiren Bir Meydan Savaşı: Ayn Calud – Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK

Orta Doğu’da Hâkimiyet Mücadelesi (1382-1447) Memlûk-Timurlu Münasebetleri – Yrd. Doç. Dr. Cüneyt KANAT

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERINDE TEŞKILÂT

A. Devlet Anlayışı ve Kurumlar

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Teşkilât – Prof. Dr. Salim KOCA

Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri – Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

Kutadgu Bilig’de İktidar Kavramı ve Siyaset Anlayışı – Prof. Dr. Zafer ÖNLER

İlk ve Orta Zamanlarda Türklerde Devlet, Ülke ve Millet Fikri – Selim KARAKAŞ

Türk-İslam Devletlerinde Şûrâ – Yrd. Doç. Dr. Ali Galip GEZGİN

Müslüman Türk Devletlerinde Dîvân-I Mezalim Kurumu – Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ

Ortazaman Türk Hukukî Müesseseleri – Prof. Dr. Fuat KÖPRÜLÜ

B. Devletlere Göre Teşkilât ve İdarî Yapı

Ülüş Sisteminden Merkezî Devlete: Selçuklu Devlet Telâkkisinin Teşekkülü (1038-1064) – Dr. Osman ÖZGÜDENLİ

Büyük Selçuklu Veziri Nizâmü’l-Mülk ve Tarihî Rolü – Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN

Bir Kaynak Olarak Nizâmü’l-Mülk’ün Siyâsetnâmesi – Ali ERTUĞRUL

Eski Türkler ve Selçuklularda Istihbaratçılık – Yrd. Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Gaznelilerde Devlet Teşkilâtı – Dr. Güller NUHOĞLU

Memlûkler Döneminde İdarî Yapı – Dr. Bahattin KELEŞ

Memlûk Sistemi – Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERINDE TOPLUM VE EKONOMI

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi – Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK

A. Toplum

Büyük Selçuklularda Devlet-Toplum İlişkisi – Prof. Dr. Omid SAFİ

Alp Arslan Zamanı Türk Beslenme Sistemi – Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN

Fergana’da Yerleşim Yerleri – Gülnisa AYNAKULİEVA

X-XII Yüzyıllarda Merv – Prof. Dr. Yegen ATAGARRİYEV

Memlûkler Döneminde Sosyal Yapı – Dr. Bahattin KELEŞ

Tarihî Süreçte Türk Kadınları – Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KURT

Memlûk Toplumunda Kadın – Doç. Dr. Samira KORTANTAMER

B. Ekonomi

Başlangıcından Türkiye Cumhuriyeti’ne Kadar Türk Devletlerinin Sikkeleri – Prof. Dr. Oğuz TEKİN

Bahri Memlûklerle Venedikliler Arasındaki Ticarî Antlaşmalar – Doç. Dr. Maria Pia PEDANİ

Memlûklerde Ticaret – Dr. Bahattin KELEŞ

XIII-XV. Yüzyıllarda Yakın Doğu’nun Sosyo-Ekonomik Hayatında Tüccarlar – Altan ÇETİN

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERINDE DÜŞÜNCE VE BILIM

A. Düşünce

İlk Müslüman Türk Devletlerinde “Düşünce” – Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN

İlk Müslüman Türk Devletlerinde “Düşünce” – Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN

Kur’an ve Hadis Kültürünün Kutadgu Bilig’deki İzleri – Prof. Dr. Cemal SOFUOĞLU

Müslüman Türklerde Tasavvuf – Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri – Doç. Dr. Saffet SARIKAYA

Türk Düşünce Tarihinde Selçuklular Devrinin Yeri ve Önemi – Yrd. Doç. Dr. Ramazan BİÇER

Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtüridî’nin Yeri ve Etkisi – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER

Büyük Türk Düşünürü Fârâbî (870-950) – Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN

İbni Sînâ (980-1037) Hayatı ve Felsefesi – Yrd. Doç. Dr. H. Ömer ÖZDEN

Ahmet Yesevî: Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri – Doç. Dr. Ahmet Turan YÜKSEL

Şâh-I Nakşbend ve Türk Dünyasındaki Etkileri – Yrd. Doç. Dr. M. Necmeddin BARDAKÇI

Buhara’dan Bursa ve Bosna’ya Dervişane Bir Yürüyüş – Prof. Dr. Mustafa KARA

Türk Ahlâkı – Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM

B. Bilim

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim – Prof. Dr. Esin Kahya – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR

Ortaçağ Bilim Tefekküründe Türklerin Yeri – Prof. Dr. Aydın SAYILI

İlk Müslüman Türklerde Düşünce ve Bilim – Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

İbni Sînâ’nın Hekimliği ve Tabâbetin Gelişmesine Etkileri – Prof. Dr. Arslan TERZİOĞLU

Bîrûnî – Abdullah DUMAN

Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri – Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM

Türkler ve Mantık Bilimi – Prof. Dr. Abdülkuddüs BİNGÖL

Türklerin Hadis İlmine Katkısı – Prof. Dr. Kemal SANDIKÇI

Türklerin İslâm Hukukuna Katkıları: Serasî Örneği – Dr. Adem YERİNDE

Nizâmiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda Eğitim – Dr. Ahmet OCAK

Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında Selçuklu Hastaneleri ve Tababetin Avrupa’ya Tesirleri – Prof. Dr. Arslan TERZİOĞLU

Türk Tıbbında Müzikle Tedavi – Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK

Memlûkler Dönemi (1250-1517) İlmî Hareketine Genel Bir Bakış – Prof. Dr. İsmail YİĞİT

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERINDE DIL VE EDEBIYAT

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat – Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

A. Dil

Karahanlılarda Dil ve Edebiyat – Prof. Dr. Halil İbrahim ŞENER

Hârizm Türkçesi – Prof. Dr. Nuri YÜCE

Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi İle Basılan Eserler – Doç. Dr. Gülden SAĞOL

Kıpçak Dili ve Edebiyatı – Prof. Dr. Recep TOPARLI

Türkçeye Hizmet Eden Devlet Adamları ve Mutasavvıf Şairlerden Birkaç Örnek – Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Sözlükçülük Tarihinde Farsça-Türkçe İlk Çeviri Sözlüklerinin Ortaya Çıkması – Dr. Cemile Alikızı SADIKOVA

B. Edebiyat

Dede Korkut’un Tarihî Şahsiyeti ve Yaşadığı Kültür Ortamı – Prof. Dr. Kâmil Hüseynoğlu NERİMANOV

Alkış ve Kargışlar – Mahmut SEYFELİ

Eski ve Ortaçağ’da Türk Sözlü Edebiyatı – Doç. Dr. Miras Hamzaoğlu İDELBAYEV

Gazneliler ve Selçuklular Döneminde Edebî Gelenek – Yrd. Doç. Dr. Sadık ARMUTLU

Bir Milletin Rûhî Serencâmı: Türk Tasavvuf Edebiyatı – Yrd. Doç. Dr. Bilâl KEMİKLİ

Edebî Şerh Geleneğimiz İçerisinde “Tasavvufî Şiir Şerhleri” – Yrd. Doç. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Edebiyatı’nda Gül ve Bülbül – Yrd. Doç. Dr. Gencay ZAVOTÇU

İslâmiyet Sonrasında İlk Farsça Şiirlerde Türkler – Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Ortaçağ Türk ve Iran Edebi Metinlerinde Türk Kavramı – Yrd. Doç. Dr. Şerife YAĞCI

Eski Arapça Kaynaklarda Türkler – Yrd. Doç. Dr. Yakup CİVELEK

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERiNDE KÜLTÜR VE SANAT

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat – Prof. Dr. Oktay ASLANAPA

İslam Öncesi Türk Sanatının Islami Döneme Etkisi – Prof. Dr. Haşim KARPUZ

İdil Bulgar Devleti’nde Sanat (X-XIII. Yüzyıllar) – Liliya SATTAROVA – İskender İZMAYLOV

İdil Bulgarlarında Cam Sanatı – Svetlana VALİULİNA

Türkmenistan’ın XI-XIX. Yüzyıllar Mimari Anıtları – Yrd. Doç. Dr. Yüksel SAYAN

Türk Mimarisinde Kervansaraylar – Prof. Dr. Gönül ÇANTAY

Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab – Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP

Türk Ahşap İşçiliği – Ali Murat AKTEMUR

Türk Mimarisinde Yazı – Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

Mısır’da Memlûk Sanatı – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN

Güneydoğu Anadolu’da Memlûk Sanatı – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN

Ortaçağdan İki Musikî Öncümüz: İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Musikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbi – Etem Ruhi ÜNGÖR

Selçuklularda Müzik ve Literatürü – Yrd. Doç. Dr. Recep USLU

ANADOLU’NUN FETHİ VE TÜRKLEŞMESİ

Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi – Prof. Dr. Mustafa KAFALI

A. Anadolu’nun Fethi

Anadolu’nun Fethi – Prof. Dr. Mükrimin Halil YINANÇ

İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı – Prof. Dr. Claude CAHEN

Malazgird’de Buluşanlar – Dr. Hamit Zübeyr KOŞAY

Bizans İmparatorluğu’nda Türk Varlığı – Yonca ANZERLİOĞLU

Türk Ortodokslarının Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme – Yrd. Doç. Dr. Mustafa EKİNCİKLİ

XI. Yüzyıldan Sonra Anadolu’daki Bulgarlar ve Selçuklular – Prof. Dr. Vasilka Tıpkova – ZAİMOVA

B. Anadolu’nun İskanı ve Türkleşmesi

Anadolu’da Oğuzlar – Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

İskânlarla Anadolu’nun Türk Vatanı Hâline Gelmesi – Prof. Dr. Osman ÇETİN

Anadolu’nun Türk Vatanı Haline Gelmesi – Prof. Dr. Mehmet ŞEKER

Ad Bilimi Perspektifinden Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecine Farklı Bir Bakış – Ahmet KARADOĞAN

Batı Anadolu’nun Türkleşmesi: İzmir Örneği – Prof. Dr. Necmi ÜLKER

Türkiye Selçukluları Uç Beyi Denizlili Mehmet Bey – Prof. Dr. Mikail BAYRAM

Anadolu’da Çepni İskânı – Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi BOSTAN

Çepnilerin Anadolu’nun Türkleştirilmesindeki Yeri ve Önemi – Doç. Dr. Ali ÇELİK

Türkiye Selçuklularında Yerleşim Yapısı – Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİR

Anadolu’da Oğuz Boylarına Ait Yer Adları – Prof. Dr. Faruk SÜMER

XVI. Yüzyıl Anadolusu’nda Oğuz Boy Adlı Yerleşmeler – Yrd. Doç. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ

Bacıyân-I Rum (Anadolu Bacıları) ve Fatma Bacı – Prof. Dr. Mikail BAYRAM

DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ

Doğu Anadolu Türk Devletleri – Doç. Dr. İlhan ERDEM

Doğu’daki İlk Türk Yerleşmelerinden Cunni Mağarası – Yrd. Doç. Dr. Alpaslan CEYLAN

Dânişmendliler – Dr. Sefer SOLMAZ

Mengücekler – Doç. Dr. Ali ONGÜL

Saltuklular – Doç. Dr. Ali ONGÜL

Artuklular – Aydın USTA

Ahlatşahlar – Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA

XII. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Türkmen Beyliği Yınaloğulları – Adnan ÇEVİK

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

A. Kuruluşu ve Yükselme Devri

Türkiye Selçukluları – Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

Gazi Süleyman Şah ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu – Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Türkiye Selçukluları İle Dânişmendliler Arasındaki İlişkiler – Dr. Muharrem KESİK

Sultan Melikşah (Şahinşah) ve Sultan I. Mesud Dönemleri – Dr. Muharrem KESİK

Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan – Prof. Dr. Osman TURAN

Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un Şahsiyeti ve Tarihî Rolü – Prof. Dr. Salim KOCA

Sultan I. Alâeddin Keykubat Devri Türkiye Selçuklu Tarihi (1220-1237) – Yrd. Doç. Dr. Emine UYUMAZ

Selçuklu – Bizans İlişkileri – Yusuf AYÖNÜ

Yükselme Devri Selçuklu-Bizans İlişkileri – Şahin KILIÇ

Myriokephalon (Karamıkbeli) Savaşının Anadolu Türk Tarihindeki Yeri – Dr. Ebru ALTAN

Selçuklu – Ermeni İlişkileri – Doç. Dr. Mehmet ERSAN

Türkiye Selçukluları Devrinde Akdeniz Siyasetine Genel Bir Bakış – Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL

B. Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri ve Türkler – Prof. Dr. Işın DEMİRKENT

İki Dünyanın Karşılaşması: Müslüman ve Latin Batı Dünyası Arasında Haçlı Seferleri Dönemindeki İlişkiler – Doç. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

İkinci Haçlı Seferi ve Selçuklular – Dr. Ebru ALTAN

Haçlı Devletleri – Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU

Kıbrıs Haçlı Krallığı (1191-1489) – Dr. Ebru ALTAN

ANADOLU’DA TÜRK BEYLİKLERİ

Anadolu Türk Beylikleri – Prof. Dr. Salim KOCA