Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

İLK ÇAĞ TÜRK TARİHİ – DİZİNİ

TÜRK TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE GENEL DEĞERLENDİRMELER

Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar / Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Osmanlı Tarihinde Dönemler / Prof. Dr. Halil İNALCIK

Türk Tarihi ve Sosyolojimiz / Prof. Dr. Baykan SEZER

Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır? / Nihal ATSIZ

TÜRKLERİN COĞRAFYASI, NÜFUSU, SOY KÜTÜĞÜ VE KURDUKLARI DEVLETLER

Türklerin Demografisi (1950-2025) / Doç. Dr. Zakir B. AVŞAR – Ferruh SOLAK – Selma TOSUN

Türk Dünyası’nın Coğrafyası / Prof. Dr. İbrahim ATALAY

Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Türklüğün En Eski Zamanları / Prof. Dr. Tuncer BAYKARA

Tarihte “Türk” Adı / Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik / Prof. Dr. Wilhelm KOPPERS

Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması / Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI

Tarihte Türklük / Prof. Dr. Lâszlö RÂSONYİ

Türklüğün Eski Çağı / Prof. Dr. Gyula NEMETH

Ortaçağ Orta Asyası’nda Türkistan ve Turan / Yrd. Doç. Dr. Scott LEVİ

Ural-Altay ve Altay Dil Teorisi / Doç. Dr. Emine YILMAZ – Doç. Dr. Nurettin DEMİR

İç Avrasya ve Türkçe Konuşan Halkların Tarihleri / Doç. Dr. David CHRISTIAN

Türk Tarih Tezleri / Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN

Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz’in Kuzeyi, İdil-Ural ve Batı Sibirya’daki Eski Türkler / Prof. Dr. Mir Fatih ZEKİYEV

Hititler Türk Müdür, Değil Midir? / Ord. Prof. Dr. Sedat ALP

Ortadoğu’da Türklerin Varlığı Tartışmaları / Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri İle İlişkiler / Prof. Dr. Hüseyin SEVER

Sümerce İle Türk Dilinin Tarihi İlişkisi / Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

ORTA ASYA’NIN EN ESKİ KÜLTÜRLERİ / ÇİN MEDENİYETİ İLE İLİŞKİLER

Orta Asya’nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti ile İlişkiler / Prof. Dr. Özkan İZGİ

Orta Asya’nın Paleocoğrafik Evrimi ve İnsan Topluluklarına Etkisi / Prof. Dr. Mümin KÖKSOY

Orta Asya’nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı / Prof. Dr. Leonid B. VISHNYATSKY

İç Asya’da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler / Prof. Dr. Emel ESİN

Tagar Kültürü – Prof. Dr. Nikolai BOKOVENKO

M.Ö. IX-VII. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri – Prof. Dr. Leonid MARSADOLOV

Eski Çin Kültürü ve Türkler – Prof. Dr. Wolfram EBERHARD

Sincan ve Çin’deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler – Dr. Gyula HENKEY – Izabella HORVATH

Erken Türk Kalıntıları İçin Bir Araştırma: Sincan’ın Tiyan Şan Bölgesindeki Yeni Arkeolojik Keşifler – Dr. Sergei V. ALKİN

Çin’in Resmi Hanedanlık Kayıtlarında Türk Kavimlerine Ait Monografiler – Prof. Dr. Dr. Sema ORSOY

BOZKIRIN ESKİ TOPLULUKLARI: AVRASYA’DA SAKA ÇAĞI

İskitler – Prof. Dr. Abdülhaluk ÇAY – Doç. Dr. İlhami DURMUŞ

Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler – Prof. Dr. M. Taner TARHAN

Sakalar – Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’YANKOV

İskitlerin Kimliği – Doç. Dr. İlhami DURMUŞ

Yesi ve Çevresinde Sakalar – Doç. Dr. Muhammet Beşir AŞAN

Massagetler Hakkındaki Eski Kaynaklar – Dr. Abdülhalık AYTBAYEV

Sarmatlar – Doç. Dr. İlhami DURMUŞ

TÜRKLERİN GÖÇLERİ VE YAYILMALARI

Türklerin Göçleri ve Yayılmaları – Prof. Dr. Salim KOCA

İlk Orta Asya Sakinlerinin Göç Süreçleri – Dr. Abdülhalık AYTBAYEV

Bilinmeyen İç-Asya – Prof. Dr. Lajos LİGETİ

ASYA HUNLARI

Büyük Hun Devleti – Prof. Dr. Salim KOCA

Hun İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Yükselişi – Yrd. Doç. Dr. Nicola Di COSMO

Yenisey’in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları – Dr. Miklós ÉRDY

I-İ Chih-G – I-İ-Fa-İ ve “Beş Tuzak” (Çinlilerin Hunları Yıkmak İçin Uyguladıkları Temel Stratejiler) – Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEZCAN

Hun İmparatorluğu İle Çin’in Doğu Türkistan Mücadelesi – Prof. Dr. Risalet KERİMOVA

Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması – Prof. Dr. Richard R. CRESPİGNY

Kuzey Liang Hun Devleti – Tilla Deniz BAYKUZU

Chang-Chien’in Seyahat Raporuna Göre Hunlar Dönemindeki Orta Asya – Dr. Nuraniye Hidayet EKREM

Vusunlar – Prof. Dr. Sergei YATSENKO

Vusunlar – Doç. Dr. İlhami DURMUŞ

Kuşanların Menşei – Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEZCAN

Hindistan’da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar – Prof. Dr. Salim CÖHCE

Kuşan Devleti – Prof. Dr. Awadh Kishore NARİN

Akhunlar – Prof. Dr. Enver KONUKÇU

Akhunlar (Kionit – Hyon) ve Eftalitler Çağında Maveraünnehir ve Horasan’da Türkler – Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Akhunluların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar) – Prof. Dr. Enver KONUKÇU

AVRUPA HUNLARI

Avrupa Hunları – Prof. Dr. Şerif BAŞTAV

Atilla ve Hunları – Prof. Dr. Gyula NéMETH

Büyük Hun Hükümdarı Atilla – Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Kafkasya’da Hunlar – Doç. Dr. Tarık DOSTİYEV

Hsiung-Nu ve Hunlar Arasında Üç Arkeolojik Bağlantı – Dr. Miklós ÉRDY

GÖKTÜRKLER

Göktürkler – Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Göktürk Kağanlığı – Prof. Dr. Akdes Nimet KURAT

Batı Göktürk Kağanlığındaki Aşinaslı Bir Kağanın Şeceresine Ait Bir Kaynak – Prof. Dr. Takashi OSAW

Orta Asya’daki Türk Kağanlığı (M.S. 600-800) – Dr. Larissa S. BARATOVA

VI-VIII. Asırlarda Türkistan Vahalarında Batı Türk Hakimiyeti – Prof. Dr. Jonathan Karam SKAFF

Göktürk Kağanlığı Döneminde Batı Türkistan Yönetimi – Dr. Gaybullah BABAYAR

Orhun Türklerinin Aslı – Karim KABULOV

Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti – Prof. Dr. Irina F. POPOVA

Eski Çağ Türk Döneminde Altaylar – Prof. Dr. Vasıly SOYONOV

Arkeolojik ve Yazılı Kaynaklara Göre Maveraünnehir Türkleri (M.S. Vı-VIII. Yüzyıllar) – Dr. Azim M. MALİKOV

Türkler ve Toharlar Arasındaki Münasebetler – Dr. Lilia Yu TUGUŞEVA

Soğdiyana Tarihine Giriş – Dr. Matteo COMPARETİ

Türkler ve Soğdlular – Prof. Dr. Boris I. MARSHAK

Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi – A. Ayşegül ERDEM

2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları – MUHTELİF 

UYGURLAR

Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü – Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU

Uygur İmparatorluğu (744-840) – Dr. Ablet KAMALOV

Uygur Türkleri – Dr. Erkin EMET

Koçu (İdikut) Uygur Devleti – Dr. Varis ABDURRAHMAN

Moğol Hâkimiyeti Altında Uygurlar – Prof. Dr. Michael C. BROSE

Hangisi Karahanlıların Kökeni; Uygurlar Mı Yoksa Karluklar Mı? – Prof. Dr. Juten ODA

OĞUZLAR

Oğuzlar – Türkmenler – Yrd. Doç. Dr. Tufan GÜNDÜZ

Oğuzlar – Dr. Cem TÜYSÜZ

Oğuzlar – Prof. Dr. Faruk SÜMER

Oğuz Türklerinin İdarî Yapı ve Boy Teşkilâtına Bir Bakış – Dr. Erdal AKSOY

KIRGIZLAR, KARLUKLAR, TÜRGİŞLER, TATARLAR ve DİĞER ORTA ASYA TÜRK BOYLARI

İslam Öncesi Devrede Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları – Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Kazaklar ve Kırgızlar – Prof. Dr. Wilhelm RADLOFF

Kazaklar ve Kırgızlar – Prof. Dr. Wilhelm RADLOFF

Eski Türk Devrindeki Kırgız Etnik İsimleri – Prof. Dr. Oljobay KARATAEV

Türk Boylarında Tamgalar ve Eski Kırgız-Oğuz Etnik Bağlantıları – Prof. Dr. Oljobay KARATAEV

Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları – Doç. Dr. Sergei G. SKOBELEV – Dr. Vladimir N. NECHİPORENKO – S.V. PANKİN

Erken Dönemlerden Moğol İstilasına Yenisey Kırgızları – Prof. Dr. Michael R. DROMPP

Moğol-Cungar Hâkimiyeti Döneminde Yenisey Kırgızları – Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV

Türgişler – Prof. Dr. Hüseyin SALMAN

Karluklar – Prof. Dr. Hüseyin SALMAN

Bolgar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme Aşamaları – Prof. Dr. Mirfatih Z. ZEKİYEV

HAZARLAR

Hazar Hakanlığı – Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCELl

Hazarlar – Prof. Dr. Yakov Kuzmin – Yumanadi – Yrd. Doç. Dr. Pavel V. KULESHOV

Hazar-Bizans İlişkileri – Kevin Alan BROOK

Hazarlarda İkili Yönetimin Kökeni ve Yahudiliğe Geçiş Şartları – Prof. Dr. Constantine ZUCKERMAN

Çuvaşlar ve Etnik Oluşumları – Prof. Dr. Yakov KUZMİN – YUMANADİ – Yrd. Doç. Dr. Pavel V. KULESHOV

IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar – Dr. Bálint Zoltán TAKACS

DOĞU AVRUPA’DA TÜRKLER

Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa’nın Türk Göçebeleri – Prof. Dr. Omeljan PRİTSAK

Türkistan’dan (Orta Asya) Doğu Avrupa’ya Yapılan Türk Göçleri – Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Batı Avrasya Steplerinde Türk ve Alan Halkları Arasındaki Tarihi Bağlantılar – Dr. Agusti ALEMANY

Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine – Osman KARATAY

Tarihi ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni – Dr. Ufuk TAVKUL

Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni – Adilhan APPA

Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi – Osman KARATAY

Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni – Prof. Dr. Plamen S. TZVETKOV

Bulgarlar ve Ogurlar – Prof. Dr. Istvan ZİMONYİ

İlk Bulgar Devlet Oluşumları – Prof. Dr. Zufar Z. MİFTAKHOV

Kubrat Han’ın Büyük Bulgar Devleti – Prof. Dr. András RONA – TAS

Tuna Bulgar Devleti (679-1018) – Ayşe KAYAPINAR

Avarlar: Etnik Yaradılış ve Tarihlerine Bir Bakış – Prof. Dr. Emil HERAK

Avarlar İle Slavlar Arasındaki İlişkiler (579-626) – Doç. Dr. Tibor NİVKOVİ

Arkeolojik Bir Araştırma-Avar Yerleşimleri – Dr. Raimar W. KORY

Kafkasya ve Avarlar – Dr. Sevda A. SÜLEYMANOV

Slovenya’da Avar İzleri – Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU

Peçeneklerin Dili ve Erken Tarihi Üzerine Notlar – Dr. Gábor VÖRÖS

Karadeniz’in Kuzeyinde Peçenekler – Prof. Dr. Necati DEMİR

Balkanlar’da Peçenekler – Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL

KİMEK-KIPÇAK – KUMANLAR

Kıpçaklar ve Kumanlar – Doç. Dr. Ahmet GÖKBEL

Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler – Prof. Dr. Peter B. GOLDEN

Kimekler – Prof. Dr. Bolat KUMEKOV

Kıpçak Hanlığı – Prof. Dr. Bolat KUMEKOV

Kuman – Kıpçaklar – Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

Gürcistan Kıpçakları – Prof. Dr. Guili ALASANİA

Bulgar Tarihinde Kumanlar (XI-XIV. Yüzyıllar) – Doç. Dr. Valeri STOYANOV

Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370) – Ayşe KAYAPINAR

ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ ve TEŞKİLATI

Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı – Prof. Dr. Salim KOCA

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi – Prof. Dr. Osman TURAN

Kızılelma – Nevzat KÖSOĞLU

Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken Asgari Hususiyetler – Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY

İslam Öncesi Türk Devlet Geleneğinde Adalet Anlayışı

Devlet Meclisi ve Kurultay – Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL

Eski Türklerde Devlet Başkanlığı-Hakanlık – Yrd. Doç. Dr. Osman KAŞIKÇI

İlk Türk Devletlerinde Bürokrasi – Necati GÜLTEPE

Eski Türk Hukuk Vesikaları – Prof. Dr. Reşit Rahmetî ARAT

Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine – Yrd. Doç. Dr. Mehmet CANATAR

Yabancı Yazarlara Göre Türklerde Savaş ve Taktik – Yrd. Doç. Dr. Hatice Palaz ERDEMİR

ESKİ TÜRKLERDE TOPLUM ve EKONOMİ

A. Sosyal Gelenekler

Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat – Prof. Dr. Salim KOCA

Orun ve “Ülüş” Meselesi – Prof. Dr. Abdülkadir İNAN

Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği – Prof. Dr. Ahmet PİRVERDİOĞLU

Eski Türklerde Bayram ve Festivaller – Prof. Dr. Salim KOCA

Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri – Prof. Dr. Ali ERKUL

Eski Türklerde Yas ve Ölü Gömme Âdetleri – Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ

Türklerde Mezar Geleneği – Dr. Alım KARAMÜRSEL

Cuci Ulusu’nun Cenaze Törenlerinde At Kurban Edilmesi – Dr. Dmitry DUBROVSKY

B. Toplum

Eski Türklerin Hususî Hukuku – Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi ARSAL

Eski Türklerde Aile – Prof. Dr. Ali ERKUL

Eski Dönemlerden Anadolu’ya Türk Sosyal Dayanışma Kurumları – Prof. Dr. M. Alemdar YALÇIN

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri – Dr. Ciro Lo MUZİO

Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri) – Prof. Dr. Emel ESİN

Anadolu Öncesi Türk Kenti – Doç. Dr. Yılmaz CAN

VI-IX Yüzyıllarda Kazakistan’daki Şehirler ve Yerleşik Kültür – Prof. Dr. Karl BAIPAKOV

Kırgızlarda Dinî ve Sosyal Hayat – Prof. Dr. Mustafa ERDEM

Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı – Doç. Dr. Ahmet GÖKBEL

Kuman-Kıpçaklarda Toplum ve Kültür Hayatı – Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL

Eski Türk Çocuk Oyunlarından Tepük ve Yaşayan Varyantları – Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN

C. Ekonomi

Kağanlar ve Armağanlar – Prof. Dr. Sencer DİVİTÇİOĞLU

Türgişlerden Büyük Uygurlara Türk Kağanlıklarının Para Birimleri – François THIERRY

İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi – Prof. Dr. Boris Ya. STAVISKY

Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerindeki Orta Asya Türkleri – Prof. Dr. Yuriy F. BURYAKOV

Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerindeki Orta Asya Türkleri – Prof. Dr. Yuriy F. BURYAKOV

İpek Yolunda Kafkaslar – Prof. Dr. Anna A. IERUSALİMSKAYA

III-X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan’da Dokumacılık – Prof. Dr. David GUDIASHVILI

ESKİ TÜRKLERDE DÜŞÜNCE, DİN ve BİLİM

A. Düşünce ve Din

Eski Türklerde Din ve Düşünce – Prof. Dr. Harun GÜNGÖR

Türklerde Ahlâk – Ziya GÖKALP

Eski Türk Dini – Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

İslamiyetten Önceki Türk İnancına Dair – Doç. Dr. Ahmet DOĞAN

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı – Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Gök Tanrı İnancı – Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ

Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnancı) – Doç. Dr. Celâl B. MEMMEDOV