Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Ek – 3: 18 Mayıs 1944 Günlü Resmî Tebliğ

0 13.660

Necmettin SEFERCİOĞLU 

Son günlerde Hükümetçe kapatılan Orhun mecmuası sahibi Nihal Atsız ile Konservatuar öğretmenlerinden Sabahattin Ali’nin Ankara’da görülen mahkemesi sırasında Nihal Atsız lehine yapılan taşkınlıklar dolayısiyle nezaret altına alınması zarureti hasıl olan bâzı kimseler nezdinde çıkan evrakın verdiği şüphe üzerine Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve Zeki Velidî ile Hasan Ferit Cansever’in evlerinde ve daha bâzı yakın arkadaşları nezdinde İstanbul Örfî İdare Komutanlığınca aramalar yapılmış ve elde edilen vesikalar tetkik edilmiştir.

Bu vesikaların tetkikinden elde edilen netice ve kanaate göre, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tesbit ettiği esaslara aykırı olarak Irkçılık ve Turancılık gayeleri güden ve son zamanlarda faaliyetlerini artırdıkları, bu yolda tertibat aldıkları görülen bu kimselerin Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile müesses bugünkü rejimimize ve vatandaşlarımızın hakiki milliyetçilik hislerine aykırı umdelere varmak için gizli cemiyetleri, teşkilât ve propaganda organları, hattâ muhaberelerini gizli tutmağa mahsus şifreleri ve parolaları vardır. Bunlar memle­ketin muhtelif mıntıkalarında ve her çeşit terbiye müesseselerinde mâ’sum gençlerin milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını istismar ederek genç nesil arasında kendilerine taraftar toplamak ve bu suretle hedeflerine ulaşmak için devamlı ve sistemli bir faaliyet sarf etmekte, zararlı ideolojilerini tahakkuk ettirmek yolunda çalışmaktadır.

Bu mahiyetteki faaliyet, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza aykırı ve Türk Ceza Kanunumuza göre suç vasıflarını haiz olduğundan faaliyetleri hakkında selâhiyetli adlî merciler tarafından kanunî takibat yapılmak üzere işe el konulmuştur.


Kaynak:
Necmettin SEFERCİOĞLU
3 Mayıs 1944 ve Türkçülük Dâvâsı
TÜRK OCAKLARI ANAKARA ŞUBESİ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.