Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

CUMHURİYET DÖNEMİ – DİZİNİ

ANADOLU’NUN İŞGALİ VE MİLLÎ DİRENİŞ HAREKETLERİ

Türkiye’nin işgali ve Millî Direniş Hareketleri – Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

Mondros’tan Samsun’a Türk Kurtuluş Mücadelesinin Doğuşu – Prof. Dr. Salahi R. SONYEL

A.Milli Direniş ve Teşkilatlanma: Kuva-i Milliye ve Müdafaa-i Hukuk

Mondros Mütarekesi Sonrası Türkiye’nin İşgaline Karşı Millî Direniş: Kuvây-i Milliye (1918-1921) – Doç. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Millî Mücadelede Sivil Direnişin Kökleri: Müdafaa-i Millîye Cemiyeti (1913-1919) – Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti – Yrd. Doç. Dr. Zekai GÜNER

Milli Mücâdele Döneminde İstanbul’da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar – Doç. Dr. Mesut AYDIN

Millî Mücadele’de Doğu Karadeniz – Prof. Dr. Mesut ÇAPA

Millî Mücadele’de Batı Karadeniz – Yrd. Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK

Kurtuluş Savaşı Sırasında İstanbul Hükümetleri İle Kuvâ-Yı Milliye Arasındaki Münasebetler – Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Sosyal Açıdan Millî Mücadeleye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine Genel Bir Bakış – Yrd. Doç. Dr. Bayram SAKALLI

B. Anadolu’da İşgaller, Milli Direniş Hareketleri ve Sevr Antlaşması

Millî Mücadele’de Protesto ve Mitingler – Doç. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

İstiklâl Savaşı’nın İlk Safhasında Mitingler (Kasım 1918-Haziran 1919) – Yrd. Doç. Dr. Ömer AKDAĞ

İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) – Doç. Dr. Mustafa TURAN

İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İstanbul Basınına Yansımaları (15-26 Mayıs 1919) – Dr. Salih TUNÇ

Unutulan Soykırım: Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi – Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili – Selçuk URAL

Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri – Azmi YILDIRIM

Millî Mücadele’de Güney Cephesi – Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK

Millî Mücadele’de Gaziantep – Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK

Antalya’da Milli Teşkilatlanma – Nebahat Oran ASLAN

Sevr Paylaşımı – Yrd. Doç. Dr. Ömer BUDAK

ATATÜRK VE MİLLÎ MÜCADELE

Türk İstiklâl Harbi – Prof. Dr. Stanford J. SHAW

Türkiye’nin Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesi – Prof. Dr. Salahi R. SONYEL

A. Atatürk’ün Samsuna Çıkışı ve Kongreler

Samsun’a Çıktığım Gün Vaziyet ve Manzara-i Umumiye (Nutuk) – Kemal ATATÜRK

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı – Dr. Zekeriya TÜRKMEN

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkış Sürecinde Gelişen Olaylar – Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY

Millî Mücadele’de Din Adamları ve Atatürk – Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU

Millî Mücadele’de Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi – Yrd. Doç. Dr. Haluk SELVİ

Mustafa Kemal Paşa’nın Emrinde Samsun’dan Sakarya’ya: Refet Paşa – Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Millî Mücadele’de Kâzım Karabekir Paşa – Yrd. Doç. Dr. Muhammet ERAT

B. TBMM’nin Açılışı, Misâk-I Millî ve İç Olaylar

Birinci TBMM’nin Açılışı ve Anlamı – Dr. Mustafa KÜÇÜK

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ve TBMM’nin Açılışı – İksan KÖSE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923) – Yrd. Doç. Dr. Yavuz ASLAN

Yeni Türk Devleti ve Misâk-I Millî – Doç. Dr. Mesut AYDIN

Misâk-I Millî’nin Sınırları – Yrd. Doç. Dr. Erol KAYA

Millî Mücadelede İç Ayaklanmalar – Dr. Yunus KOBAL

Yeşil Ordu Cemiyeti – Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ

Büyük Taarruz’dan Önce Ankara İle İstanbul Arasında Saltanatın Âkıbetini Tayin Eden Bir Görüşme – Yrd. Doç. Dr. Ömer AKDAĞ

İstanbul’da Türkiye Büyük Millet Meclisi İdaresinin Kurulması – Yrd. Doç. Dr. Betül ASLAN

C. Millî Mücadele Dönemi’nde Sosyal ve Ekonomik Durum

Birinci Meclis’in Sosyal Politika Gündemi ve Milli Mücadele Döneminde Türk Halkının Sosyo-Ekonomik Durumu – Dr. Rıdvan AKIN

Millî Mücadele Döneminde Çalışma Hayatı ve Ekonomi – Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÜNÜVAR

Millî Mücadele Bütçeleri, Vergi Politikası ve Dış Yardımlar (1919-1923) – Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN

D. Millî Mücadele’de Cepheler ve Zaferler

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi – Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK

Millî Mücadele’de Elviye-I Selâse – Üç Sancak Meselesi Kars, Ardahan, Batum) – Doç. Dr. S. Esin Derinsu DAYI

Milli Mücadelede Batı Cephesi, Savaşlar ve Zaferler- Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Milli Mücadele’nin Deniz Cephesi – Yrd. Doç. Dr. Rahmi DOĞANAY

Kurtuluş Savaşı’nda Askerî Nakliye Hizmetleri – Doç. Dr. Mehmet EVSİLE

Millî Mücadele Dönemi İstihbaratçılarından İngiliz Kemal (Ahmet Esat Tomruk) (1892?-1966) – Dr. Zekeriya TÜRKMEN

Mudanya Mütarekesi ve Trakya’nın Kurtuluşu – Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN

Kurtuluş Savaşı’nda Bir Diplomasi Zaferi: İstanbul’un Teslim Alınması – Dr. Mehmet ÖZDEMİR

E. Millî Mücadele Diplomasisi ve Lozan

Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün Dış Siyasası – Ord. Prof. Hikmet BAYUR

Atatürk’ün Kafkasya Politikası – Doç. Dr. Aygün ATTAR

İstiklâl Harbi Döneminde Türk-lngiliz İlişkileri – Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇUFALI

Millî Mücadele’de Türk-Fransız İlişkileri (1918-1921) – Doç. Dr. Adil DAĞISTAN

Millî Mücadele’de Türk-Bulgar İlişkileri – Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU

Ankara Itilafnâmesi Sonrasında İngiliz Değerlendirmesi – Yrd. Doç. Dr. Neşe ÖZDEN

Mîsâk-I Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması – Prof. Dr. İlker ALP

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) – Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN

Lozan Beklentileri – Prof. Dr. Toktamış ATEŞ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURTULUŞU

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu – Prof. Dr. Ercüment KURAN

İkinci Dönem TBMM ve Cumhuriyet’in İlânı – Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Farklı Bakış Açılarından Cumhuriyetin Kuruluşu – Dr. Faruk ALPKAYA

Saltanatın Kaldırılması ve Sonuçları – Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Türk Meclislerinin Kabul Ettiği Bayramlar – Doç. Dr. N. Fahri TAŞ

ATATÜRK DÖNEMİ VE ATATÜRK İNKILAPLARI

Atatürk Dönemi ve Atatürk İnkılâpları – Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA

Atatürk İlke ve İnkılâpları – Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

A. Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk: Hayatı ve Şahsiyeti – Prof. Dr. Norman ITZKOWİTZ

Atatürk’ün Hayatı – Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı – Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Atatürk’ün Soyu: Kızıl Oğuzlar (Kocacıklar) ve Konyarlar – Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER

Arşiv Belgelerinin Işığında Askerî Öğrenci Mustafa Kemal’in Notları – Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER

Atatürk’ün Ölümü, Cenaze Namazı ve Defin İşlemi – Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER

Altı İlke – Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA

Atatürk ve Din – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk KILIÇ

B. Atatürk Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri

Cumhuriyet Dönemi Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İlk Girişim: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası – Yrd. Doç. Dr. Saime YÜCEER

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Siyasi Kimliği – Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEŞİL

Serbest Cumhuriyet Fırkası – Yrd. Doç. Dr. Serap TABAK

Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçiş Sürecinde İkinci Durak: Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Dönem Basını – Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ

Atatürk Dönemi Muhalefet Hareketleri – Yrd. Doç. Dr. Turgay UZUN

C. Atatürk Dönemi Dış Politikası

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1919-1938) – Doç. Dr. Mustafa YILMAZ

Türk-Rum Nüfus Mübadelesi – Doç. Dr. Ramazan TOSUN

Musul Meselesi – Yrd. Doç. Dr. Zülal KELEŞ

Atatürk Döneminde Balkan Politikası (1923-1938) – Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÖKSÜZ

Atatürk Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri – Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL

Atatürk Döneminde Türkiye-Romanya İlişkileri – Prof. Dr. Nicolae CIACHIR

Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938) – Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ

İki Savaş Arasında Türk Boğazları – Dr. Sadık ERDAŞ

Hatay’ın Türkiye’ye Katılması / Yrd. Doç. Dr. Süleyman HATİPOĞLU

Atatürk’ün Dışişleri Bakanı: Tevfik Rüştü Aras / Dr. Melih TINAL

İNÖNÜ DÖNEMİ VE II. DÜNYA SAVAŞI YILLARI

İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları – Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ

A. İnönü Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri

İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri – Prof. Dr. Ümit Özdağ – Çetin GÜNEY

Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Hükûmet Muhalefet İlişkisi – Yrd. Doç. Dr. Bekir KOÇLAR

Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti’nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri – Yaşar ÖZÜÇETİN

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1950) – Filiz ÇOLAK

1945’te Çok Partili Siyasi Hayata Geçişte Bir İlk: Milli Kalkınma Partisi – Yrd. Doç. Dr. Ercan HAYTOĞLU

B. İnönü Dönemi Dış Politikası

I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye’nin Dış Politikası – Prof. Dr. Gothard JAESCHKE

Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: “Taraflı Fakat Savaşmayan Ülke” – Doç. Dr. Wayne BOWEN

Türk-Alman İlişkileri (1923-1945) – Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇALIK

İngiliz Özel Harekât Birimi’nin (Soe) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’deki Faaliyetleri – Yrd. Doç. Dr. Süleyman SEYDİ

MENDERES DÖNEMİ VE DEMOKRASİYE GEEÇİŞ

Menderes Dönemi (1950-1960) – M. Serhan YÜCEL

A. Menderes Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri

D.P. Hükümetlerinin Politikaları (1950-1960) – Dr. Mustafa ALBAYRAK

Demokrasiye Geçiş ve Menderes Dönemi – Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Menderes Dönemi (1950-1960) – Yrd. Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE

Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı (1945-1960) – Dr. Rıdvan AKIN

B. Menderes Dönemi Dış Politikası

Türkiye’nin Nato’ya Girişi – Yrd. Doç. Dr. Yusuf SARINAY

Bağdat Paktı’ndan Cento’ya Geçiş – Yrd. Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE

Londra ve Zürih Antlaşmalarının Hazırlık Süreci ve Türk-İngiliz İlişkileri (1955-1959) – Yrd. Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE

1960-1980 DÖNEMİ

1960-1980 Dönemi – Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Türkiye’de Ordu ve Siyaset – Doç. Dr. Nurşen MAZICI

İngiliz Kaynaklarına Göre Türkiye’deki 27 Mayıs Darbesi – Yrd. Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE

Samet Ağaoğlu’nun Gözüyle 27 Mayıs ve Sonrası – Dr. Muzaffer ÇANDIR

27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler – Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN

27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Partileşme – Yrd. Doç. Dr. Melek ÇOLAK

Türk Dış Politikası (1960-1980) – Yrd. Doç. Dr. İdris BAL

Türkiye, İngiltere ve Nato (1959-1965) – Yrd. Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE

Kıbrıs Bunalımı ve Barış Harekâtı (1963-1974) – Yrd. Doç. Dr. Galip ALÇITEPE

1980 SONRASI DÖNEMİ

1980 ve Sonrası – Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Uluslararası Dönüşümler ve Osmanlı’dan Günümüze Türk Diplomasisinin Süreklilik Unsurları – Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU

Abd ve Ab Bağlamında Türkiye’nin Güvenlik Politikası  – Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOĞLU

Küreselleşen Dünya’da Ab-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması – Prof. Dr. İlhan TEKELİ – Selim İLKİN

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türk-Yunan Sorunları – Doç. Dr. Hasan ÜNAL

Türkiye-ABD İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002) – Dr. Çağrı ERHAN

Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Arayışı – Prof. Dr.Lenore G. MARTİN

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası: Gelişimi ve Etkenleri – Doç. Dr. Ramazan GÖZEN

Türkiye’nin İsrail İle İlişkileri (1948-2001) – Dr. Çağrı ERHAN

Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri – Doç. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA