Tarama Kategorisi

Türk Dili

TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ İnsan toplulukları ve toplumlar, tarih boyunca siyasî, sosyal, ekonomik, ticarî, kültürel vb. pek çok değişik etkenler altında birbirleriyle ilişkiye girmişler; bu ilişkinin doğal bir sonucu olarak da birbirlerinin…

ESKİ TÜRKLERDE YAZI

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu yana kesintisiz sürdürmüşlerdir. Onlar, millet olarak bir yerde çeşitli…

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE ARAŞTIRMALARI

Türk alfabesine yeni harfler eklenmesi, son yıllarda Türkiye'de yaşanan hızlı değişim süre­cinde gündeme gelen konulardan biridir. Konunun bir ayağı, SSCB'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk dünyasında ortak bir alfabe oluşturma…

TÜRKÇEM BENİM…

Seda ERTUÇ “Bayanlar, baylar” dedi program sunucusu. Hoş geldiniz. İçimden, “Ben bayan değilim” dedim. Misafirlerine: “Hanımlar, beyler” diye hitap etmeliydin. Çünkü kullandığın kelimeler o kadar anlamlı ki (!) varlıklarını ancak lavabo…

TÜRK DİLİ VE KENGER (SÜMER) UYGARLIĞI

Muazzez İlmiye ÇIĞ Pek çok mühendis veya mimar kubbe yapmış veya onarmıştır. Ama hangisinin aklına gelmiştir: ilk kubbenin kimler veya hangi millet tarafından yapıldığını merak edip araştırarak büyük bir çalışma ile bu konuda bir kitap…

BİR GECEDE CAHİL Mİ OLDUK?

Mehmet ÇAYIRDAĞ Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Önceleri Türklerin kendilerine has orijinal Göktürk-Orhun alfabesi bulunmakta idi. Bu alfabe ile meşhur Gök­türk kitabelerini yazmışlardır. Daha sonra, kâğıda…

AYNI TARİHÎ YANLIŞLIĞA DÜŞÜYORUZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan Başkurdistanlı Zeki Velidi Bey, Mısır'da bastırdığı Türk tarihine ait bir kitabında büyük harbin neticesinin garp cephesinde değil…

ORHUN YAZITLARI

Orhun Yazıtları Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar, hem maddî hem de manevi bakımdan Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarıdır. "Türk" kelimesi, Türk…

BOZULAN TÜRKÇE

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun yıllar kozmopolit unsurların gelmesinden sonra kültürün bütün alanlarında olduğu gibi "dil" de de bir yozlaşmanın ve…

DİL MESELESİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman alevlenen dil münakaşaları şimdi bir Dil Kurumunun devamlı faaliyeti dolayısıyla daimi bir münakaşa mevzuu olmuştur. Her halde, fikirlerin…

TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ – 2

Prof. Dr. Muharrem ERGİN OSMANLICANIN DEVRELERİ Yabancı unsurların durumu bakımından Osmanlıca içinde üç devre vardır. Osmanlıca’nın 15. asrın sonu ile 16. asrın büyük bir kısmını içine alan ilk devresi Eski Anadolu Türkçe’sinde yazı…

TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ – 1

Prof. Dr. Muharrem ERGİN ESKİ TÜRKÇE Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Âbidelerinin metinleridir. Fakat bu metinler şüphesiz Türk yazı dilinin ilk örnekleri değildir. Çünkü Orhun Âbidelerindeki dil yeni teşekkül etmiş bir…

BU KEZ DE DİL YÂRESİ

Prof. Dr. Cihan DURA Türk dili uzmanları, zaman zaman dilimiz üzerine makaleler yazıyor, kitaplar yayınlıyor, TV programları yapıyorlar. Dikkat ediyorum, ürünlerinin başlıklarında ara sıra şu ifade yer alıyor: Dil yâresi…. Gerçekten…

TÜRK DİLİ

Hüseyin Nihâl ATSIZDil bir milletin en değerli malıdır.Ordusunu kaybeden bir millet tehlikededir. İstiklalini kaybeden millet korkunç bir felakete düşmüştür. Dilini kaybeden milletse yok olmuş demektir. İstiklâlini kaybeden…

TÜRK DİLİNDE EKLER VE KÖKLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Eski Türkçü ve dilcilerden Besim Atalay Bey "Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerinde Bir Deneme" adında 380 sayfalık mühim bir eser neşretti. Dîvânü Lûgat it-Türk müterciminin bu eseri yeni bir dil kurultayının…

TÜRKÇEYE MEKTUPLAR

Tansu BELE Sevgili Türkçem; Sevgili, biricik dilim: Düşüncelerim, duyarlılığım, sevgilim, bir tanem. Uzunca bir süredir seninle yakından yakına, derinden derine, içten içe, sarmaş dolaş görüşemez olduk. Ayrılmış değil de ayrı düşmüş…