Tarama Kategorisi

TURKOLOJİ

BAGA KHAIRKHAN’DAKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI

Moğolistan Cumhuriyetinde pek çok Köktürk harfli yazıt bulunmakta ve bu yazıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu yazıtlardan biri 2008 yılında Moğol - Monaco Ortak Arkeolojik Araştırmalar Ekibi tarafından bulunmuş ve fotoğrafları…

TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI

Prof. Dr. Vecihe HATİPOĞLU Son araştırmalara göre, tarihimizin başlangıcı, Sümer tarihine ka­dar gitmektedir. Sümercenin aslı konusu çok yazılmış, çok işlenmiştir. Hemen her ulustan dilciler, Sümerce ile kendi dillerini karşılaştırmışlar,…

“GÖK TANRISI” TERİMİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Azmi BİLGİN Tengri kelimesi Köktürk yazıtlarında "gök, gökyüzü," göğün rengi (maviliği) ve "tanrı" anlamlarında kullanılmıştır. Burkana Uygur metinlerinde tanrı kelimesi, "ilâh, tanrı, Buda, Burkan, Efendi" anlamlarına…

MATBAAYI TÜRKLER İCAT ETMİŞTİR

Ahmet ÇALIŞKAN İnsanoğlu 20.nci Yüzyılda özellikle teknolojik açıdan kayda değer ilerlemeler sağlamıştır. Hepimizin de bildiği gibi bilimin uzay, tıp, ulaşım, enerji, haberleşme vb. alanlarındaki mevcut kazanımları hayatı daha kolay ve…

ESKİ TÜRKLERDE ŞEHİRCİLİK

Rana Ece KARAHANTürkler günümüzden dört bin yıl evvel Orta Asya’da yaşadığı kabul edilen topluluklardır. Rus arkeologlar tarafından yürütülen kazı ve araştırmalara göre Andronovo Kültürü’nün temsilcisi sayılan bu ırk; beyaz ve…

KAĞAN ve KATUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Türk devlet teşkilatının ilk şekillerinin Hun devlet yapısında görüldüğü bir gerçektir. Ancak biz Hunlara ait bilgileri yabancı kaynaklardan, özellikle Çin ve Roma menşeili kayıtlardan öğrenebiliyoruz.…

ESKİ TÜRKLERDE DEVLET MECLİSİ “TOY”

Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU Bilindiği gibi en eski çağlardan bugüne kadar, bütün toplumlar ve toplumları yöneten hükümdarlar, devlet işlerini görürken, danışmak, istişare etmek, alıp uygulayacakları kararları topluma benimsetmek,…

AYNI TARİHÎ YANLIŞLIĞA DÜŞÜYORUZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan Başkurdistanlı Zeki Velidi Bey, Mısır'da bastırdığı Türk tarihine ait bir kitabında büyük harbin neticesinin garp cephesinde değil…

KÖK TÜRKLERDE MÜZİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL Orta Asya’da kurulan Türk birlikleri içinde, “Türk” adıyla anılan ilk siyasi örgütlenmeyi kuranlar, Kök Türkler olmuştur. 552 yılından başlayarak Bumin Kağan önderliğinde, tüm Orta Asya’ya yayılan çok geniş…

ORHUN YAZITLARI: BESLEYİCİ GÜÇ

İnci ENGİNÜNOrhon Yazıtları beni daima çok heyecanlandırmıştır. Henüz lise yıllarında okuduğumuz birkaç satırı içimde bir şeyleri kıpırdatmıştı. Üniversitede merhum hocamız Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat ilk dersinde teksir ettirdiği…

TÜRK DEVLET FELSEFESİ

Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI Kültür tarihi çerçevesinde daha önceki araştırmalarımızda ve dolayısıyla da kaleme almış olduğumuz yazılarımızda, “Türk Devlet Geleneği, Türk Hâkimiyet Anlayışı, Evrensel Devlet Anlayışı vb.” konuları…

TÜRKLERDE CUMHURİYET FİKRİ

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu yana kesinti­siz sürdürmüşlerdir. Onlar, millet olarak bir yerde çeşitli…

TÜRKLER, COĞRAFYA VE ANAYURTLAR

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM  I. Türkler Dünya üzerinde mevcut iki türlü insan topluluğu vardır: 1) kadim < tarih öncesi, yâni milâd öncesi tarih > zamanlardan beri var olup tarihin ezelden itibaren biçimlendirdiği toplumlar; 2) yeni…

TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ

Doç. Dr. Pınar SOMAKCI 1. Giriş  Müzik, eski zamanlardan beri insanlar üzerinde önemli bir yer işgal etmiş­tir. İnsanlar üzüntülerini, sevinçlerini, kahramanlıklarını, heyecanlarını, sevgilerini vb çoğunlukla müzik sanatını kullanarak…