Tarama Kategorisi

Türk Dünyası

ŞORLAR

Doç. Dr. Galina M. PATRUŞEVA 1990’lı yıllarda Şor boyları (Kereş, Sebi, Tortkın, Aba, Çeleh, Taeş) esasen vatanlarında yaşamaktaydılar. Günümüzde Şorların %99.2’si Rusya’nın Kemerovo vilayeti, Hakasya ve Gorno- Altay Özerk…

SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARI TARİHİ

Leysen ŞAHİN Tarihî kaynaklarda XIII. yüzyıldan itibaren karşılaşılan Sibir sözü, bir görüşe göre Moğolcada “bataklık yerde sık çalılık, balta girmemiş sık orman” anlamındaki kelimeden gelmektedir. Diğer bir görüşe göre bu kelime Sabir…

BATI MOĞOLİSTAN’IN GÖÇEBE KAZAKLARI

Dr. Jeannine Davis KIMBALL Batı Moğolistan’daki Hovd kentinden kuzeye bakıldığında Altay dağlarının heybetli buzulları parlak gün ışığında gözleri kamaştırır. Bu dağlar arasındaki vadilerde küçük Kazak aulları (obaları), pek de uzak…

TÜRKLER VE AFGAN SAVAŞI (1979-2001)

Conrad SCHETTER 1978’de komünist Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin (ADHP) başa geçmesi ve radikal toplumsal ve iktisadi reformları uygulaması, ülkeyi geniş çaplı bir ayaklanmaya sürükledi. Sarsılan ADHP iktidarını sürdürmek için…

AFGANİSTAN TÜRKLERİNİN SON DURUMU

S. Kâmil YÜCEORAL Taliban sonrası Afganistan, yeniden şekillenirken, kuşkusuz ilk aklımıza gelen soru da bu oluyor. Yakın tarih süresince uzun ve huzurlu bir nefes alamayan Afganistan Türkleri için yeniden yapılanma ne ifade edecek? Bonn…

AFGANİSTAN’DA TÜRKLÜK VE HAZARALAR

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ Asya ülkelerinden biri olan ve coğrafî konumu sebebiyle önemli bir stratejik kavşak noktasında bulunan Afganistan, yirmi yıldır işgal güçleri ve iç çatışmalarla uğraşmaktadır. Feodal anlayışın hakim…

SUNGUR TÜRKLERİ

Prof. Dr. Cevat HEYET Sungur Türkleri, Sungur şehrinde ve onun etrafındaki bazı köylerde (Galeyi-Ferhad ve Gurve) yaşıyorlar. Sungur şehri İran’ın batı sınırlarına yakın olan Kirmanşah şehrinin, 70 kilometre kuzey doğusunda küçük bir…

KAŞKAY TÜRKLERİ

Kaşkayların menşei ve onların İran’ın güney vilâyetlerine nereden göçürüldükleri ve yerleştirildikleri hakkında da kesin bir bilgi yoktur. Bu konudaki görüş ve bilgilerin bir kısmı şöyledir: Arap istilâlarından başlayarak 19. asrın son…

İRAN AVŞARLARI

Dr. Enver UZUN Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek pek çok devlet kurup, değişik yönetimlere yön vermiş, tarih sayfasında inkar edilemez bir Türk gücünü ortaya koymuşlarsa da farklı nedenlere bağlı olarak…

GÜNEY AZERBAYCAN MİLLÎ HAREKATI

Prof. Dr. Cemil HESENLİ Yirminci yüzyılın birinci yarısında Sattarhan ve Hiyabani harekatlarını yaşamış, milli özünü tanıma bakımından oldukça ilerlemiş olan Güney Azerbaycan, bu yüzyılın 20. yıllarından itibaren Rıza Şah istibdadı ile…

İRAN’DA AZERİ TÜRKLERİ

Dr. Brenda SHAFFER İran Devleti’nin siyasi sınırları ve etnik kompozisyonu, tarihi boyunca sıkça değişmiştir. İran, Farisi olmayan halkların toplam nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğu çok uluslu bir devlettir. İranlı Azeriler ve diğer…

IRAK TÜRK EDEBİYATI

Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU Ondokuzuncu yüzyılda Orta Asya’dan ayrılarak batıya göç eden Oğuzların ilk öncülerinden olan Irak Türkleri, geçmişte pek çok siyasi olaylara maruz kalan bu bölgede bin yıldan daha fazla süreden beri bütün…

IRAK TÜRKLERİNİN SOSYAL HAYATI

Sosyal yapıyı belirleyen en önemli unsur nüfustur. Bir ülkede belirli bir coğrafyada belirli bir çoğunlukta bir süreç içerisinde yaşayanlar o coğrafyanın temel unsurunu ortaya koyarlar. Sosyal yapı araştırmalarında tarih ilminin bu…

IRAK TÜRKLERİNİN DEMOGRAFİK YAPISI

Güçlü DEMİRCİ Irak, 437.072 km2’lik bir alan üzerinde kurulmuş bir devlettir. Nüfusu yaklaşık 23 milyondur. Ülke nüfusunun %69’unu Araplar, %16’sını Kürtler, %14’ünü Türkler ve %1’lik kısmını ise azınlık durumunda olan Yezidî, Nasturi,…

IRAK TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Sinan MARUFOĞLU Günümüzde Irak sınırları içinde yaşayan ve Türkmenler olarak tanımlanan yaklaşık 2-2.5 milyon civarında bir Türk topluluğu bulunmaktadır. Nüfus itibarı ile Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük topluluğu…

SURİYE TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR İslami fetihlerle birlikte Araplarla Türkler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Çok zaman geçmeden de İslam ordularında görev almaya başlamışlardır. 698 yılında yalancı peygamber el-Haris…

KAFKAS DİLLERİNDE TÜRKÇE KELİMELER

Dr. Ufuk TAVKUL Birbirinden farklı pek çok etnik grubun ve dilin bir arada yaşadığı kültürel coğrafyanın adı olan Kafkasya, tarih boyunca birçok Türk kavminin ve boyunun işgali ve istilasına uğramış, bunun neticesinde Kafkasya’nın etnik…

KARAÇAY-MALKAR NART DESTANLARI

Dr. Ufuk TAVKUL Türk dünyası destanları arasında henüz yeterince incelenip tanınmayan, ancak Karaçay-Malkar folklorunun en önemli bölümlerinden birini oluşturan Nart destanları, Karaçay-Malkar Türkleri ile birlikte bütün Kafkas halklarının…

NOGAY TÜRKLERİ

Nesrin GÜLLÜDAĞ Nogay Adı ve Nogay Boyları Nogay kelimesi bir şahıs adı olup, 1270-1299 yıllarında Altın Ordu’da büyük bir nüfuz kazanmış olan bir emirdir. Ona tâbi olan il ve uruglara Nogay adı verilmiştir. Jyrkankanllio’ya göre,…

KUZEY KAFKASYA TÜRKMENLERİ

Prof. Dr. Ali DUYMAZ 1. Kafkasya Türkmenlerinin Tarihi ve Sosyal Durumu Kafkasya Türkmenleri, Kafkasya’nın kuzeyinde Stavropol civarında yaşamaktadırlar. Bu bakımdan genellikle Stavropol Türkmenleri ya da Kuzey (Demirkazık) Kafkasya…

AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ

Yunus ZEYREK A. Ahıska’nın Coğrafi Konumu Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan toprakları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir. Abastuban, Adigön, Aspinza,…

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

Batı Trakya Türklerin eline miladi 1363 yılında geçmiştir. Sultan Birinci Murad Rumeli fütuhatına devam ederken ünlü kumandanlarından Gazi Evrenos Paşa’yı Batı Trakya, Lala Şahin Paşa’yı da Bulgaristan dolaylarını fetihle görevlendirmiştir.…