Tarama Kategorisi

TÜRKLER

TARİHÎ TÜRK HALICILIĞI

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Orta Asya’da M.Ö. II. binlerde konfederasyonların oluşması ile bu konfederasyonların içerisinde yer alan Hunların ataları sonraki tarihlerde Büyük Hun Devleti’ni kurarak, doğuda Mançurya’dan batıda Hazar Denizi’ne,…

IRAK TÜRKLERİNİN SOSYAL HAYATI

Sosyal yapıyı belirleyen en önemli unsur nüfustur. Bir ülkede belirli bir coğrafyada belirli bir çoğunlukta bir süreç içerisinde yaşayanlar o coğrafyanın temel unsurunu ortaya koyarlar. Sosyal yapı araştırmalarında tarih ilminin bu…

NAHÇİVAN’DA TÜRK MİMARİSİ

Turgay YAZAR Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölge olan Nahcivan’ın, kuzeyinde ve doğusunda Ermenistan, güneyinde İran, batısında ise İran ve Türkiye ile ortak kara sınırı vardır. Güneyden Aras Nehri, kuzeyden Zelengur…

SİGORTANIN OSMANLI HUKUKUNA GİRİŞİ

Doç. Dr. Mustafa AVCI I. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş, bu günkü anlamda sigortacılık değil, riziko paylaşımının münferit şekilleri bazen bir kanun,…

II. MAHMUD DEVRİ PARA POLİTİKALARI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat SARICAOĞLU Osmanlı Devleti’nde sikke darbedilmesi, ilk olarak Osman Bey zamanında, gerçekleştirilmiştir. Değişik ağırlık ve çeşitlere sahip gümüş paralar akçe olarak adlandırılmakta ve saltanat şiarı olarak tahta…

IRAK TÜRKLERİNİN DEMOGRAFİK YAPISI

Güçlü DEMİRCİ Irak, 437.072 km2’lik bir alan üzerinde kurulmuş bir devlettir. Nüfusu yaklaşık 23 milyondur. Ülke nüfusunun %69’unu Araplar, %16’sını Kürtler, %14’ünü Türkler ve %1’lik kısmını ise azınlık durumunda olan Yezidî, Nasturi,…

AKKOYUNLU DEVRİ MİMARİSİ

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU On dördüncü yüzyılın ortalarından itibaren giderek kuvvet kazanan ve XV. yüzyılın ikinci yarısında en geniş sınırlara erişen Oğuzların Bayındırlı koluna mensup Türkmen Beyliklerinden biri olan Akkoyunlular,…

DEDE KORKUT KİTABI'NDA ALKIŞLAR VE KARGIŞLAR

Yrd. Doç. Dr. Dilaver DÜZGÜN Türkiye Türkçesinde "bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpmak” anlamında kullanılan alkış kelimesi, ulaşabildiğimiz en eski Türkçe metinlerde "dua etme, övme, birinin iyiliklerini sayma”…

DUYUN-I UMUMİYE İDARESİ

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KESKİNKILIÇ Osmanlı Devleti’nin mali tarihi içinde önemli bir rol oynayan Duyun-ı Umumiye İdaresi, hem yürürlükte olduğu dönemde hem de daha sonra oldukça tartışılan bir konudur. Gerçekten bu İdare, Osmanlı Devleti’ne…

IRAK TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Sinan MARUFOĞLU Günümüzde Irak sınırları içinde yaşayan ve Türkmenler olarak tanımlanan yaklaşık 2-2.5 milyon civarında bir Türk topluluğu bulunmaktadır. Nüfus itibarı ile Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük topluluğu…

MENTEŞEOĞULLARI BEYLİĞİ MİMARİSİ

Doç. Dr. Remzi DURAN Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılması sonrasında, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan ve adlarına “Tevâif-i Mülûk” denilen Anadolu Beyliklerinin ortak idealleri, Selçuklu sonrasında ortaya…

DEDE KORKUT KİTABI VE TÜRK TARİH ÖNCESİ

Prof. Dr. Süleyman ALİYARLI Dede Korkut kitabında prehistorik (tarih öncesi) çağlara ışık tutabilecek bir sıra bilgiler şimdiye kadar bilim alanında yeterince değerlendirilmemiştir. Bunlardan ikisi: "Kadın Ana” ve "Ana Hakkı” kavramları…

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİM

Ondokuzuncu yüzyıl, hem Doğu hem de Batı için, özellikle entelektüel kültür açısından, dev dönüşüm ve değişimlerin ortaya çıktığı büyük bir dönemi simgelemektedir. Bu dönemde bilim ve onun uygulama boyutu olan teknolojide hemen hemen…

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ’NDE MİMARİ

Prof. Dr. A. Osman UYSAL Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan beyliklerden olan Germiyanoğulları (M.1300-1429); Kütahya merkez olmak üzere en geniş sınırlarıyla Afyon, Uşak, Denizli, Kula ve çevrelerinde hüküm…

SURİYE TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR İslami fetihlerle birlikte Araplarla Türkler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Çok zaman geçmeden de İslam ordularında görev almaya başlamışlardır. 698 yılında yalancı peygamber el-Haris…