Tarama Kategorisi

TÜRKLER

TÜRK EBRÛ SAN’ATI

Türk mi’mârlık san’atı’nın gelişmesinde nasıl ana unsur câmi mi’mârîsi olmuş ve bu san’at kendisiyle beraber çini, mermer, cam, ahşap, kalem işi, sedefkârlık vs. gibi bir çok san’at dalına hayat vermiş ise, Kur’ân-ı Kerîm’le beraber önem…

AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Zerrin Günal ÖDEN 1176’da Anadolu Selçuklu sultanı II. Kılıç Arslan’ın, Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos’u yenilgiye uğratmasının ardından Türkler, o günkü adıyla Tralles olan Aydın ve Antiohia (Karacasu) şehirlerini ele…

ESKİ TÜRKLERDE DİN VE DÜŞÜNCE

Türk din tarihinin metodik incelenmesinde G. Mensching ve J. Wach’ın birbirine çok yakın terimlerle ifade ettikleri ve bizim açımızdan da büyük önem taşıyan ikili din tasnifini dikkate almak gerekmektedir. Mensching dinleri “Millî Dinler”…

SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Ahmet ŞİRŞİRGİL 1232 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad, gerek Moğolların hareketlerini izlemek gerekse Ahlat ve çevresini zapt etmek üzere namlı komutanlarından Kemaleddin Kamyar’ı bu bölgeye göndermişti. Kamyar, son…

KARASİOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Zerrin Günal ÖDEN Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşüyle uç bölgelerde faaliyet gösteren beyler tarafından kurulan beyliklerden biri de Karasioğulları Beyliği’dir. Karasioğullarının menşei hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi…

MİŞER TATARLARI

Dr. Ercan ALKAYA Türk milleti tarihin tanıdığı en eski ve en soylu milletlerden biridir. Bu millet bugün Balkanlar’dan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet’e uzanan geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türk dünyası denilen ve…

TÜRK TEZHİP SANATI

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZCAN Altınlamak anlamına gelen tezhip, çok eski ve geleneksel kitap sanatlarımızdan biridir. Murakkaların, kıt’aların, hüsn-i hat levhalarının, dinî ve din dışı çeşitli konularda yazılmış el yazması kitapların iç ve…

X. YÜZYILLARDA DOĞU TÜRKİSTAN'DA DOKUMACILIK

Prof. Dr. David GUDİASHVİLİ İpekçilik ve ipek dokumacılığı Doğu Türkistan’ın vahalarında zanaat alanındaki üretimde önemli bir yer tutmaktadır. M.S. birinci yüzyılda Doğu Türkistan vahalarından Çin’in ham ipek ve ipekli kumaşlarının ticaret…

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ

1071’de meydana gelen Malazgirt Savaşı sonunda Anadolu, Türklere yeni bir vatan olmuştur. Bu savaşa katıldığını bildiğimiz Artuk Bey kendisine timar olarak verilen Diyarbakır, Mardin, Hasan Keyf gibi şehirleri kapsayan bölgede kendi adını…

TATARİSTAN CUMHURİYETİ

Prof. Dr. Nadir DEVLET Tatar Adı Bu Türkî cumhuriyetin siyasî konumu hakkında bilgi vermeden önce, “Tatar” adını açıklamakta fayda vardır. Bugün Tatar adı ancak iki Türkî boy için: Genelde Volga boyunda yaşayan Kazanlılar (Kazan Tatarı) ve…

TÜRK KİTAP SANATLARINDA MÜREKKEP

Bahattin YAMAN A. Tarihçe Bir diğer adı midâd olan, lügatte yazı yazmaya mahsus boya anlamına gelen mürekkep, günümüzde yazı yazmak veya basmak için muhtelif maddelerden meydana gelen çeşitli renk ve koyuluktaki sıvılara verilen isimdir.…

EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL XIII. Asrın Sonlarına Doğru Beyşehir ve Seydişehir Civarında Kurulmuş Bir Türk Beyliği. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Türkiye Selçuklularının uç beylerinden idi. Süleyman Bey gerek Anadolu’daki Moğol…

TÜRK DÜNYASINDA HAT SANATI

Prof. Dr. Ali ALPARSLAN Hat sanatı veya hattatlık, İslâm güzel sanatlarının cazip bölümlerinden biridir. İslâm yazısı, Atlas Okyanusu’ndan Endonezya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafî sahada yaşayan Müslüman milletler tarafından kullanılan…

İPEK YOLUNDA KAFKASLAR

Prof. Dr. Anna A. İERUSALİMSKAYA Eski Çağ’ın sonları ve Yeni Çağ’ın başlarından itibaren Çin’i Orta Doğu ve Batılı ülkelerle bağlayan Eski ve Orta Çağın büyük yolu (veya çeşitli güzergahlardan geçen yollar zinciri) yüzyıl önce “İpek (Büyük…

LADİK BEYLİĞİ (1261-1403)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN I. Lâdik Beyliği’nin Kuruluşu Cengiz Han’ın büyük harekâtı sonucu Moğolların önünden kaçan kalabalık Türk boyları doğu yönünden Anadolu’ya girip, muhtemelen 1243’deki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun daha…

FEDERE VE MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ

Değişik adlarla bilinen Türk dilli halklar, Türkiler veya genel olarak Türkler olarak adlandırılan soydaşlarımız dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunmakla birlikte, batıdan doğuya doğru sıraladığımızda yoğun olarak A.B.D. ile Kanada, Avrupa…

TÜRK HAT SANATINDA "CELÎ" KAVRAMI

Prof. H.C. M. Uğur DERMAN Bu sahifelerde, Osmanlı Türklerinden başlayarak, zamanımıza kadar hüsn-i hattın gelişmesinde îtibarlı bir mevkie sahip bulunan celî kavramı ve onun ayrılmaz rüknü olan istif konusu -bir makâle çerçevesinde- ele…

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Zerrin Günal ÖDEN 1.220 yılından beri devam eden Moğol istilâsı nedeniyle Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde bulunan Türkmen boyları ülkelerini terk ederek, büyük çoğunlukla Anadolu’ya gelmekteydi. İbn Bîbî’nin Ermen ülkesi dediği…

OSMANLI ÇEŞME MİMARİSİ

Doç. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN İnsan yaşamının vazgeçilmez gereksinimlerinden biri olan su, tarih boyunca çeşitli uygarlıklarda ait olduğu uygarlığın mimari özelliklerini yansıtan, değişik biçim ve üsluplarda gerçekleştirilen yapılarla…