Tarama Kategorisi

TÜRKLER

BÜYÜK BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AHLAT

Prof. Dr. Halûk KARAMAĞRALI Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin yazılmış olduğunu diğer bazı kaynaklardan biliyoruz. Bu eserin Ahlat’ın ve Ahlat dolayısı ile Van Gölü…

GELENEKSEL TÜRK TAKILARI

Prof. Tevhide ÖZBAĞI Geçmişi günümüze taşıyan el sanatlarımız; sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam biçimimizi yansıtan en kalıcı ve anlamlı belgeler arasında yer alır. Çeşitli uygarlık ve kültürlerin merkezi ve geçit yolu olan Anadolu’da…

MAKEDONYA TÜRKLERİ

Necati ÇAYIRLI Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası, Balkanlar’ın etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası…

SELÇUK KERVANSARAYLARI

Prof. Dr. Osman TURAN Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hususta takip etmiş olduğu siyaseti anlayabilmek için üzerinde durulması gereken çok…

ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI

Yrd. Doç. Dr. Kenan BİLİCİ Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden biri olan Orta Çağ’ın bir kesitini de anlamak demektir. Çoğunlukla hatırlanmak istenmeyen ve…

BULGARİSTAN TÜRKLERİ VE TÜRK İNKILÂBI

Yrd. Doç. Dr. Suat AKGÜL Türkiye’de ve Bulgaristan’da, Bulgaristan’daki Türklerle ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bulgaristan Türklerinin Türk inkılabına bakışı konusunda daha az çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu çalışmalar daha…

OSMANLI HUKUKUNDA KASÂME

Doç. Dr. Mehmet ALMAN Sözlük anlamı yemin demek olan kasâme fıkıh terimi olarak, köy veya mahallede veya bir şahsın kendi mülkünde, üzerinde öldürülme belirtileri bulunan katili meçhul bir ceset bulununca, maktûlün yakınlarının dava…

HALAÇ DİLİNDE OĞUZCA UNSURLAR

Halaç Türkçesi ilk olarak Gerhard Doerfer ve öğrencileri tarafından 1960’larda keşfedilmiştir. Tabii ki daha önceleri de bazı araştırmalar yapılmıştı, ancak bunlar sadece İran perspektifini yansıtıyordu. Halaç araştırmalarına en esaslı…

BULGARİSTAN’DA TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim TATARLI Bulgaristan’da Türk halk kültürünün uzun bir geçmişi vardır. En eski çağlarda oluşarak, çeşitli dönemlerde gelişerek ve zenginleşerek, toplum yaşamında çok yönlü sosyal işlevler görmüştür. Sinkretik nitelikte olan…