Tarama Kategorisi

Orta Çağ

TÜRK MİMARİSİNDE KÜLLİYE

Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve sosyal önemine açıklık getirmeyi gerektirmektedir. En basit anlamı ile, külliye "çeşitli fonksiyonel yapı…

TÜRKİYE SELÇUKLULARI MİMARLIĞI

Prof. Dr. Ara ALTUN Onbirinci yüzyılın sonlarında Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmeleri 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu kentlerinin çehresinde değişikliklere yol açmıştır. Daha önce Güney ve Doğu Anadolu coğrafyasında Erken…

ANADOLU SELÇUKLU SANATI

Prof. Dr. Gönül ÖNEY On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın 1071’de Bizans ordularını bozguna uğratmasından sonra adım adım yeni bir kültür ve sanat ortamını…

BÜYÜK BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AHLAT

Prof. Dr. Halûk KARAMAĞRALI Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin yazılmış olduğunu diğer bazı kaynaklardan biliyoruz. Bu eserin Ahlat’ın ve Ahlat dolayısı ile Van Gölü…

GELENEKSEL TÜRK TAKILARI

Prof. Tevhide ÖZBAĞI Geçmişi günümüze taşıyan el sanatlarımız; sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam biçimimizi yansıtan en kalıcı ve anlamlı belgeler arasında yer alır. Çeşitli uygarlık ve kültürlerin merkezi ve geçit yolu olan Anadolu’da…

SELÇUK KERVANSARAYLARI

Prof. Dr. Osman TURAN Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hususta takip etmiş olduğu siyaseti anlayabilmek için üzerinde durulması gereken çok…

ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI

Yrd. Doç. Dr. Kenan BİLİCİ Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden biri olan Orta Çağ’ın bir kesitini de anlamak demektir. Çoğunlukla hatırlanmak istenmeyen ve…

YÛNUS’UN DÎVANI

Yûnus’un asıl san’atını, düşünce dünyasını ve estetik temayüllerini öğrendiğimiz eseri Divân’ıdır: Yûnus olduysa adım pes ne aceb Okuyalar defter ü dîvânımı beytinden anladığımız kadarıyla, Onun bu eseri daha hayattayken tanınmıştır.…

AKKOYUNLULAR DÖNEMİNDE TASAVVUF

Yrd. Doç. Dr. Himmet KONUR Akkoyunlular Dönemi denildiğinde XIV. yy.’ın ortalarından XVI. yy.’ın başlarına kadar olan yaklaşık üç asırlık zaman dilimi kastedilmektedir. Bu üç asırdaki kültür tarihi ve bu tarihin bir halkasını teşkil edecek…

BİR EĞİTİMCİ OLARAK NASREDDİN HOCA

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK Nasreddin Hoca yaşamış bir şahsiyet midir? O’nun adına söylenen nükteler gerçekten O’na mı aittir? Başka ülkelerin Nasreddin Hoca’ya sahip çıkmaları ne anlama gelmektedir? Biz yeterli ölçüde sahip çıkabildik mi?…

NASREDDİN HOCA

Dr. Nükhet TÖR Nasrettin Hoca hakkında yapılan araştırmalarda Hocanın kimliği, yaşadığı devir hatta yaşayıp yaşamadığı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin çeşitliliği ve eldeki belgelerin azlığı, araştırmacının önüne…

YÛNUS EMRE

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi olan Yûnus Emre, İslam’ın getirdiği irfan nûru ve Türk milletinin asırlar içinde geliştirdiği millî kültür unsurlarıyla aydınlanan bir mutasavvıf şairdir. O,…

MEVLÂNÂ’DA EYLEM BOYUTUYLA İNSAN

Biz bu makâlemizde insanın eylem boyutunu, eylem güzelliğinin önemi, insanın eylem özgürlüğü, söz ve eylem uygunluğu, ahlâkî olgunluk, iyi olma, iyi davranma ve iyi geçinmenin yolları alt başlıkları altında, Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî’nin…

BEKTAŞİLİK

Kemal ÜÇÜNCÜ Bektaşilik, büyük Türk mutassavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli etrafında teşekkül etmiş ve onun ismine izafeten Bektaşilik ismini almış, "mürşid olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.), rehber olarak Hz. Ali’yi (k.v.) pir olarak Hacı Bektaş-ı…