Tarama Kategorisi

İlk Çağ

AVRUPA HUNLARI VE HIRİSTİYANLIK

Yrd. Doç. Dr. Turhan KAÇAR Milattan sonra dördüncü yüzyılın son çeyreğine doğru, güneydoğu Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve ertesi yüzyılın ortalarına kadar bölge politikalarında birinci faktör olan Hunlar ile, bu coğrafyanın dini…

SEYAHATNAMELERE GÖRE GÖKTÜRKLERDE BUDİZM

Büyük Yabgu T’uwu’nun büyük oğlu T’umen (Tümen, İli Kağan, Bumin Kağan, 552-553) Göktürk Devleti’ni ilan ettikten sonra bu devlet hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Üçüncü kağan Mukan (553-572) tahta çıktığında, Juanjuanları tamamen…

GÖK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen en eski inanç sistemlerinden biri de Gök Tanrı inancıdır. İ. Kafesoğlu’na göre,…

ESKİ TÜRKLERDE TEK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte “pozitivist ilmihalini” 1852’de ve…

ESKİ TÜRK DİNİ

Bozkır Türklerinin dini inançlarını şu üç noktada toplamak mümkündür:Tabiat kuvvetlerine inanma Atalar kültü Gök TanrıYukarıda sırası geldikçe işaret edildiği üzere, eski Türkler tabiatta birtakım gizli kuvvetlerin…

TÜRKLERDE AHLÂK

Ziya GÖKALP 1. Türklerde Ahlâk Büyük milletlerden her biri, medeniyetin hususi bir sahasında, en yüksek noktaya çıkmıştır. Eski Yunanlılar estekte, Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, AngloSaksonlar…

ESKİ TÜRKLERDE DİN VE DÜŞÜNCE

Türk din tarihinin metodik incelenmesinde G. Mensching ve J. Wach’ın birbirine çok yakın terimlerle ifade ettikleri ve bizim açımızdan da büyük önem taşıyan ikili din tasnifini dikkate almak gerekmektedir. Mensching dinleri “Millî Dinler”…

İPEK YOLUNDA KAFKASLAR

Prof. Dr. Anna A. İERUSALİMSKAYA Eski Çağ’ın sonları ve Yeni Çağ’ın başlarından itibaren Çin’i Orta Doğu ve Batılı ülkelerle bağlayan Eski ve Orta Çağın büyük yolu (veya çeşitli güzergahlardan geçen yollar zinciri) yüzyıl önce “İpek (Büyük…

İPEK YOLU VE İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Prof. Dr. Boris Ya. STAVİSKY "Büyük İpek Yolu”... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında her şeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancı başıların…

KAĞANLAR VE ARMAĞANLAR

Prof. Dr. Sencer DİVİTÇİOĞLU Bu makale VI-VIII. yüzyılları arasında Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin sosyal ve ekonomik yapıları hakkındadır. Çalışmada, bu yapıları devinmeye sokan kurum, kuruluş, aygıt, yönetim, örgüt, düzen, yöntem ve…

KUMAN-KIPÇAKLARDA TOPLUM VE KÜLTÜR HAYATI

Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL Kuman Kıpçakları, Bizanslılar ve Lâtinler "Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani”, Ruslar "Polovets”, Alman ve diğer Batılı milletler "Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi”, Ermeniler "Khartes”, Macarlar…

KIPÇAKLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNÎ YAPI

Kıpçak lehçesine ait müstakil eserlerin yazıldığı ilk dönemler, Türk dili için dönüm noktası olmuştur. Göktürk, Uygur, Karahanlı çizgisinde tek bir kol halinde gelen Türkçe, Harezm döneminde XIII. yüzyılda dalgalanmaya başlayıp XIV.…

KIRGIZLARDA DİNÎ VE SOSYAL HAYAT

Prof. Dr. Mustafa ERDEM A. Dinî Hayat Kırgızlar, bir Türk topluluğu olarak, diğerlerinin yaşadığı dinî hayatı yaşamış, din alanında onların birikim ve tecrübelerine sahip olmuştur. Aynı bölgelerde ve diğer Türk toplulukları ile iç içe…

ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KENTİ

Doç. Dr. Yılmaz CAN Türklerde Yerleşik Hayata Geçiş ve İslam Öncesi Türk Şehirleri İlk Türk devleti Hunlar Dönemi’nde etrafı surla çevrili bazı yerleşim yerlerinden bahsedilmekle birlikte, Türklerde şehir yaşamının başlangıcına ait bir…

ESKİ TÜRKLERDE AİLE

Prof. Dr. Ali ERKUL Sosyal yaşamın vazgeçilmez ortamı olan aile, biçim farklılıkları göstermekle birlikte, tarihin her aşamasında görülmüş ve çeşitli biçimlerde tanımlanmış olmasına rağmen, mahiyet olarak köklü bir değişikliğe…

ESKİ TÜRKLERİN HUSUSÎ HUKUKU

Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi ARSAL Eski Türk Devletlerinde Sınıflar Türk devletlerinde başlıca üç içtimai sınıf vardır: Beyler, hür Türkler, esirler (kullar). Küçük bir zümre olan, hükümet süren Han’ın sülâlesine mensup olan beyler…