İlk Çağ

ESKİ ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ’DA TÜRKLERDE KURGAN YAPMA GELENEĞİ
1200-1800 YILLARI ARASINDA BATI’DAKİ ORTA ASYA İMAJI
ESKİ VE ÇAĞDAŞ TÜRKLERDE UMAY TANRIÇASI GÖRÜNTÜSÜNÜN PARÇALARI VE İKONOGRAFİSİ
İLK ÇAĞ ORTA ASYA ŞAMANİZMİNİN DİNAMİKLERİ VE TAŞ SANATI
TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR
MOĞOLİSTAN VE ALTAYLAR’DAKİ YENİ TÜRK HEYKELLERİ
ALTAY’DAKİ PAZIRIK KÜLTÜRÜ (M.Ö. VI-IV. YÜZYILLAR)
ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE SANAT
OĞUZNÂME
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ VE KÜLTÜR DEĞİŞTİRME ALANINDA ÖNEMLİ BİR ÖRNEK: KUTADGU BİLİG
ESKİ ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ’DA TÜRKLERDE KURGAN YAPMA GELENEĞİ
1200-1800 YILLARI ARASINDA BATI’DAKİ ORTA ASYA İMAJI
ESKİ VE ÇAĞDAŞ TÜRKLERDE UMAY TANRIÇASI GÖRÜNTÜSÜNÜN PARÇALARI VE İKONOGRAFİSİ
İLK ÇAĞ ORTA ASYA ŞAMANİZMİNİN DİNAMİKLERİ VE TAŞ SANATI
TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR
MOĞOLİSTAN VE ALTAYLAR’DAKİ YENİ TÜRK HEYKELLERİ
ALTAY’DAKİ PAZIRIK KÜLTÜRÜ (M.Ö. VI-IV. YÜZYILLAR)
ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE SANAT
OĞUZNÂME
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ VE KÜLTÜR DEĞİŞTİRME ALANINDA ÖNEMLİ BİR ÖRNEK: KUTADGU BİLİG
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Moğolların aksine Türkler ölenin yeri belli olsun diye mezar...
Massey Üniversitesi Tarih, Felsefe ve Siyaset Bilimleri Fakültesi / Yeni Zellanda On üçüncü ve on...
Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya Eski Türklerin dini düşüncesinde Umay tanrıçasının görünümü önemli bir yer...
Adam Mıckıewıcz Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü / Polonya Çok eski zamanlardaki Türklerin inançları doğa kültürü üzerine...
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz...
Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü / Rusya Rusya, Orta Asya, Türkiye, Çin ve...
Hermitage Devlet Müzesi Sibirya Arkeoloji Bölümü / Rusya Pazırık Kültürü Olgusu Arkeolojik bir kültürün başka...
“Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Bu düşünce bizi elbette altıyedi asırlık Osmanlı Türklüğünden çok,...
Oğuzlar ile ilgili en eski tarihi kayıt Yenisey Kitabelerinde bulunmaktadır. Bu kayıttan Oğuzların belirli bir...
Türk kültürünün incelenebilmesi için diğer kültürlerin incelenmesinde kullanılan metod, yaklaşım, yetenek ve alt yapılardan farklı...
Türkiye Türkçesinde “bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpmak” anlamında kullanılan alkış kelimesi, ulaşabildiğimiz...
Dede Korkut kitabında prehistorik (tarih öncesi) çağlara ışık tutabilecek bir sıra bilgiler şimdiye kadar bilim...
Budizm, dünyanın üç büyük dininden biridir. Uygurlar tarihlerinde yaklaşık binyıl boyunca Budizme inanmış ve Budizme...
Runik yazıyı Avrasya’da ilk kullananların, Asur Babil çivi yazılarında “İşkuzai” veya “ Aşguzai”, Bizans ve...
I. Göktürk Yazısının Gelişimi ve Gelişim Coğrafyası Düşünen insan, fikirlerini, duygu ve isteklerini ses ve...
Bugün büyük bölümü Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, Türk tarihi, Türk dili, Türk...
Dili kalıcı kılmaya yarayan alfabelerin yaşı, dillere göre çok genç olsa da, alfabeler veya geniş...
Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk yarısında dikilmiş olan üç yazılı...
Göktürk adını verdiğimiz ve genel olarak Türk adı altında tanınan yani altıncı asırda Çinlilerin Tukiüe...
En eski zamanlardan beri Türk namı altında toptan zikrettiğimiz büyük kavim Orta Asyanın geniş sahalarına...
İnsanların birbirleriyle olan temasları dillerin teması anlamına gelmektedir. Dil temasları; iki ya da daha fazla...
Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden birisi olan Codex Cumanicus, IX-XIV....
On birinci yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Güney Rusya bozkırları, Volga Nehri’nin aşağı yatağından başlayarak Don...
Eğer Avarların dili hakkında konuşmak istiyorsak, bu dille ilgili hangi sorunların olduğunu ve cevaplarını nasıl...
Macarca Türkçe İlişkileri çalışması, Macar tarihçiliği açısından oldukça duygusal bir konudur.” (Sinor, s. 1)...
Eski Türk yurtları üzerine yapılan arkeolojik araştırmalar Türk tarihinin, M.Ö. 30002500 yıllarına kadar gittiğini göstermektedir....
Halaç Türkçesi ilk olarak Gerhard Doerfer ve öğrencileri tarafından 1960’larda keşfedilmiştir. Tabii ki daha önceleri...
Verilecek derslerden amaç, sizlere Türk kavimleri tarihi hakkında Rus ve Avrupa ilimlerinin elde ettiği neticeleri...
Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafya üzerinde yaklaşık 200 milyon kişi tarafından...
Türkoloji, “Türklük bilimi” demektir. Bu bilim dalı içine “Türk dili, edebiyatı, folkloru (halk bilimi): Karagözü,...
Yersu kültü büyük imparatorluklar zamanında gelişerek önemli bir kült haline gelmiştir. Göktürk İmparatorluğu devrinde yersuruhların...
Bir toplumun kültürünün en zengin örneklerinden biri bayramlardır. Bayramlar, milli veya dini olmak üzere, her...
Türk dünyasının ortak kültür unsuru olan Nevruz, en eski dönemlerden bugüne kadar yaşayagelmiştir. Nevruz; Orta...