Cumhuriyet Dönemi

TÜRKÇEDE BATI KAYNAKLI KELİMELERİN YOĞUNLUĞU VE YABANCILAŞMA SEBEPLERİ
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA YABANCILAŞMA
CUMHURİYET DÖNEMİ DİL HAREKETLERİ VE DİL TARTIŞMALARI
ATATÜRK VE DİL DEVRİMİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE
TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ VE MESELELERİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ECZACILIK
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TIBBINA VE TIP EĞİTİMİNE KISA BİR BAKIŞ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL BİLİMLER
TÜRKÇEDE BATI KAYNAKLI KELİMELERİN YOĞUNLUĞU VE YABANCILAŞMA SEBEPLERİ
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA YABANCILAŞMA
CUMHURİYET DÖNEMİ DİL HAREKETLERİ VE DİL TARTIŞMALARI
ATATÜRK VE DİL DEVRİMİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE
TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ VE MESELELERİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ECZACILIK
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TIBBINA VE TIP EĞİTİMİNE KISA BİR BAKIŞ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL BİLİMLER
Her konuda olduğu gibi, dilde de doğru teşhisler koymak ve hiçbir ölçüye dayanmayan sübjektif tartışmalardan...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Türk dili, tarih boyunca ilişki kurduğu ülkelerin...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye “Türkiye’ye giden bir ziyaretçi hemen Türklüğün ilk ve...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye I. Dil Devrimi 12 Temmuz 1932 tarihinde...
Yazı dili olarak en az 1300 yıllık geçmişe sahip Türkçenin konuşma dili tarihi çok daha öncelere...
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkiye Tarih öğretiminin kendisi bir eğitim alanı olarak, tarihsel...
I. Eczacılık Öğretimi Cumhuriyet döneminin başlangıcında Türkiye’de eczacılık öğretimi yapan tek kurum “Eczacı Mekteb-i Ali”si...
On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren Türk tıbbının ve sağlık teşkilatı ile genelde bütün eğitim ve...
Osmanlı İmparatorluğu, 1912 Balkan Savaşı ve ardından da 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sonucunda...
Sosyal bilimlerin, modernliğin bir ürünü olarak, Batıda evrensel doğa yasalarını bulmayı amaçlayan bilimsel gelişme sürecinde,...
Ondokuzuncu yüzyıl, hem Doğu hem de Batı için, özellikle entelektüel kültür açısından, dev dönüşüm ve...
Onyedinci ve on dokuzuncu yüzyıl süreçlerinde Avrupa’nın sanayi devrimini gerçekleştirmesi, hızla ilerlemesini sağlamış, sömürgecilik ve...
Türkiye, yaklaşık yüz elli yıldır anayasasını arıyor. Bu arayış, modernleşme ve demokratikleşme serüvenimizle de paralel...
Her düşünce hareketi veya bunun çok daha sistemli bir hâli olan felsefî eğilim, hiç şüphesiz,...
Türkiye’de Eğitim ve Türk Kültürü üratli bir nüfus artışının doğurduğu problemler bugün sadece Türkiye’yi değil,...
Fertlerin nasıl birbirinden ayrı bir duyma, düşünme ve hareket etme tarzları varsa, nesillerin de kendilerine...
Yeni neslin velisi olacak zihniyet, gençliğe bir ruh aşılayacak ahlâk kahramanları yaratabildi mi? Gençlikte ilim,...
İktisadî yaşayışın, nerede ve hangi asırda olursa olsun, sadece madde yığınlarından ve -eğer varsa- onların...
I. Batılılaşma Olayları 1. “Türkiye”nin Kuruluşu Modern bir toplum olmak ve modern bir devlet kurmak...
Devrimcilik Niteliği Din devleti görüşüne karşı “ulus devleti” görüşünün zaferi, çağdaşlaşma yolunda belli bir doğrultuda...
Mondros mütarekesi ve İstanbul’un düşman kuvvetleri tarafından işgali ile başlayan vakalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerine...
Mondros Mütarekesi’ni takiben İstanbul’un ve Anadolu’nun Müttefikler tarafından işgali üzerine İstiklâl Mücadelesi başladı. 23 Nisan...
I. Atatürk’ün Batı’ya Bakış Açısı ürk toplumunda geçen yüzyılda Tanzimat ile başlayan Batı’ya açılma ve...
Harp Sanayii, harp vasıtalarının tamamının üretimi maksadıyla, başta ağır sanayi olmak üzere, diğer sanayi kollarının...
Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren İktisadî alanda bir tarım ülkesi görüntüsü veren Osmanlı İmparatorluğu, sanayi alanındaki faaliyetlerini...
“Doğu Anadolu’da yaşayan insanlarımızın ve yörenin ihmal edildiği” yolundaki iddiaların geçersiz olduğu yukarıdaki bilgilerden de...
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan enkaz haline gelmiş bir tarım ülkesi devraldı. Uzun savaş yılları sonucunda...
1. Toprak Reformu ve Tarım Reformu Kavramları geleneksel anlamda Toprak Reformu denilince, toprak mülkiyetinin belirli...
Türkiye’de yapılan Cumhuriyet Dönemi Tarih çalışmaları, genelde siyasi tarih alanında yoğunlaşmıştır. Bu dönemin bir bütün...
I. Para Politikası: Anlamı, Kapsamı, Amaçları ve Araçları ilindiği gibi para politikası, bir ekonomide belirli...
Özal, 24 Ocak 1980’de, Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı iken bir dizi ekonomik karar aldı. Bu...
1950-1980 dönemindeki tecrübeler göstermiştir ki, gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kalkınmanın başarı ile sürdürülebilmesinin, sadece sanayileşmeye...
Bu araştırmadaki tablolardaki iktisadi verilerin ışığında, tarım sektöründe gübrelemeden- ilaçlamaya, makineleşmeden (traktör kullanımı)-sulamaya, kooperatifleşmeden dış...