TÜRKLER

TACİKİSTAN VE TACİKİSTAN TÜRKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
ÇAĞATAY HANLIĞI
TANZİMAT FERMANI SONRASI HUKUKİ DÜZENLEMELER VE HUKUK DUALİZMİ
TANZİMAT REFORMLARI VE ÇELİŞKİLERİ
ESKİ ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ’DA TÜRKLERDE KURGAN YAPMA GELENEĞİ
TÜRKÇEDE BATI KAYNAKLI KELİMELERİN YOĞUNLUĞU VE YABANCILAŞMA SEBEPLERİ
1200-1800 YILLARI ARASINDA BATI’DAKİ ORTA ASYA İMAJI
BİR REFORM HAREKETİ OLARAK TANZİMAT: HAZIRLANMASI, İLÂNI, TEPKİLER VE UYGULANMASI
BAYADİSTAN İRAN’DAKİ TÜRK KAVİMLERİ
ORTAÇAĞ’DA AVRUPALILARIN GÖÇEBE TOPLULUKLARA BAKIŞI
TACİKİSTAN VE TACİKİSTAN TÜRKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
ÇAĞATAY HANLIĞI
TANZİMAT FERMANI SONRASI HUKUKİ DÜZENLEMELER VE HUKUK DUALİZMİ
TANZİMAT REFORMLARI VE ÇELİŞKİLERİ
ESKİ ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ’DA TÜRKLERDE KURGAN YAPMA GELENEĞİ
TÜRKÇEDE BATI KAYNAKLI KELİMELERİN YOĞUNLUĞU VE YABANCILAŞMA SEBEPLERİ
1200-1800 YILLARI ARASINDA BATI’DAKİ ORTA ASYA İMAJI
BİR REFORM HAREKETİ OLARAK TANZİMAT: HAZIRLANMASI, İLÂNI, TEPKİLER VE UYGULANMASI
BAYADİSTAN İRAN’DAKİ TÜRK KAVİMLERİ
ORTAÇAĞ’DA AVRUPALILARIN GÖÇEBE TOPLULUKLARA BAKIŞI
Araştırmacı-Yazar / Türkiye Önümüzdeki yıllarda petrole dayalı enerji politikalarının değişime uğrayacağı, enerji kaynaklarının şekillendirdiği siyasî...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Cengiz Han (1155-1227), ölmezden önce Moğolistan dışında...
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye I. Giriş Ondokuzuncu yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin dayandığı askeri...
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Türkiye Geleneksel Osmanlı siyasi-idari düzeni, XVI....
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Moğolların aksine Türkler ölenin yeri belli olsun diye mezar...
Her konuda olduğu gibi, dilde de doğru teşhisler koymak ve hiçbir ölçüye dayanmayan sübjektif tartışmalardan...
Massey Üniversitesi Tarih, Felsefe ve Siyaset Bilimleri Fakültesi / Yeni Zellanda On üçüncü ve on...
“Galata’daki Voyvoda Karakolunda bir tabur ağası varmış. Hıristiyan halk arada sırada bir Müslüman yakalayarak karakola...
Bayadistan ilk bakışta, Batı İran’da Hemedan ve Save arasındaki dağlık bölgede bulunan, Türkçenin konuşulduğu oldukça...
Freıburg Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Tarih Enstitüsü / Almanya Yeni seyahat biçimlerinin kişilerarası bağlantıları ve...
Mustafa Reşit Paşa, 3 Kasım 1839’da, sabahleyin evinden çıkarken hane halkı ile helâlleşiyordu. O günün...
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Türkiye Tanzimat Dönemi’nin ne zaman sona erdiği...
Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya Eski Türklerin dini düşüncesinde Umay tanrıçasının görünümü önemli bir yer...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Türk dili, tarih boyunca ilişki kurduğu ülkelerin...
Cengiz’in ilgisini doğrudan İslâm dünyasına çeken olayların ilki, Hârizm (Harezm) diyarından giden üç tüccarın Cengiz’e...
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi / Türkiye Türkiye’de yayımlanan ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi olmakla birlikte,...
Varlık Dergisi Editörü / İran Sungur Türkleri, Sungur şehrinde ve onun etrafındaki bazı köylerde (Galeyi-Ferhad...
Moğolları İslâm alemini istîlâya sevk ve teşvik eden sebeplerin en başta geleni, “seçilmiş millet inancı...
1728’da İbrahim Müteferrika, matbaasını kurmadan önce, 1492’de Katolik İspanyolların Endülüs’teki zulmünden Osmanlı padişahı II. Bayezid’in...
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye I. Giriş Üçüncü Selim’in ve özellikle II....
Adam Mıckıewıcz Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü / Polonya Çok eski zamanlardaki Türklerin inançları doğa kültürü üzerine...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye “Türkiye’ye giden bir ziyaretçi hemen Türklüğün ilk ve...
Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Cengiz Han’ın liderliğinde (1155-1227) başlayan büyük bir kısmı...
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Türkiye Dördüncü Mustafa’dan sonra padişah olan II. Mahmud, yaptığı reformlarla,...
Kaşkayların menşei ve onların İran’ın güney vilâyetlerine nereden göçürüldükleri ve yerleştirildikleri hakkında da kesin bir...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye A. Türklerin Anayurdu, Göçleri ve Komşuları Türkler, dünyanın...
Wales Üniversitesi Swansea Siyasal Bilgiler Bölümü / İngiltere Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre...
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla...
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye I. Dil Devrimi 12 Temmuz 1932 tarihinde...
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Türkiye Cengiz ortaya çıkmadan önce Moğollar Asya’da yaşayan küçük bir...
Osmanlı İmparatorluğumda sanayileşme veya sanayi kurumlarını incelemek, diğer kurumlan veya boyutları incelemeye göre daha büyük...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek...