TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

TÜRK TARİHİ

Bir toplumun kültürü yaşadığı tarih içerisinde şekillenir. Sosyologların tespitlerine göre kültürün bütün unsurları değişime tâbidir....
Dokuz Eylül Her Türk Vatandaşı İçin Unutulmaz Bir Tarihtir, Bir Kurtuluş Simgesidir. Biz tarihçiler için...
Yüzbaşı Şerafettin (İzmir) 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşunda adı öne çıkan; ancak süreç içinde bir...
Anadolu’da Millî Mücadele’nin başlatılmasında önemli bir yeri bulunan Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşa’nın 22 Haziran...
Milli Mücadele tarihi içerisinde dönüm noktası olan olaylardan bir tanesi de, Paris Barış konferansı neticesinde...
Sakarya zaferinden sonra TBMM Hükümeti bir yandan barış diplomasisi yürütmüş diğer taraftan askeri hazırlıklarını sürdürmüştü....
XVI. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa tarihinin sonuçları itibariyle önemli savaşları arasında yer almaktadır. Macaristan’ın güney...
1879’da İstanbul’da doğdu. Ziya Paşa’nın oğludur. 1896’da Harp Okulu’nu bitirerek Türk Ordusu’nun farklı komuta kademelerinde...
Lise ders kitaplarının, genç nesilleri tarihten soğutmak için bililtizam oluşturulmuş izlenimi uyandıran klişeleri vardır. Bu...
Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı’ndan (431/1040) sonra Merv şehrinde toplanan büyük kurultayda cihan...
Türk İstiklal Harbi tarihinde Büyük Taarruz ve ta­kip harekâtı genel çerçeveden bakıldığından aslında çok önemli...
Türk edebiyatının hiç şüphesiz en kıymetli hazinelerinden birisi Oguz Kagan Destanı veya diğer bir deyişle...
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh butun vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın...
Atsız Ata ne güzel söylemiş: “Bin cihana değişmem şu ök­süz Türklüğümü” diye. Türklüğün öksüz kaldığı,...
15 Zilkade 549’da (21 Ocak 1155), Türk takvimine göre domuz yılının başında, bugün Doğu Sibirya...
Asıl adı Bektaş olup muhtemelen ölümünden sonra Hacı Bektâş-ı Velî diye şöhret bulmuştur. XIII. yüzyıl...
Doğu Karadeniz bölgesine yerleşme hadisesi çok eski tarihlere uzanmakta­dır. Araştırmalar bölgeye ilk olarak M.Ö.III. bin...
Midillili sipahi Yâkub Ağa’nın dört oğlundan ikincisi olup Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyidir. Baba Oruç, Oruç...
İttifak devletlerine karşı savaşmış veya savaş ilân etmiş otuz iki devletin katıldığı Paris Barış Konferansı...
Türk Hava Kuvvetlerinin 1964’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı isabet alan ve paraşütle atlamasının ardından...
Buhara Cumhuriyeti’nin kurucularından ve Cumhurbaşkanı olan Osman Kocaoğlu, gerek kendi ülkesinde, gerekse sürgün hayatı yaşadığı...
Merkezi İstanbul’da bulunan Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukūk-ı Milliyye Cemiyeti’nin Erzurum şubesiyle Trabzon Muhâfaza-i Hukuk Cemiyeti’nin...
Asıl adı Ahmed Cemal olup 6 Mayıs 1872’de Midilli’de doğdu. Babası askerî eczacı Mehmed Nesib...
Her savaş, kendi kahramanlarını doğurur. Türk ulusunun var olma mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı da kendi...
Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin...
Amazon efsanelerinde yer alan anlatılar, yüzyıllardan beri insanları hayrete düşürmekte ve hayran bırakmaktadır. Bu anlatılardaki...
İsmâililik ya da el İsmâiliyye, Şiî İslam’ın en önemli kollarından birini oluşturur. İslam’ın Sünnilik ve...
Değeri ölümünden sonra anlaşılan büyüklerimizden biri de Şükrü Paşa’dır. “Türk Milleti Asker Millettir!” sözünün temsilcilerinden...
Orta Avrupa’da Frank Krallığı ile Bizans İmparatorluğu arasında kuvvetli bir devlet kurarak yaklaşık 250 yıl...
17 Temmuz 1487 Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah...
Osmanlı hükûmeti tarafından daha önce zorunlu göçe tabi tutulan Ermenilerle ilgili olarak savaşın sona ermesinden...
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 18 Ocak 1919’da başlayan Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan Başbakanı Eleftheros Venizelos,...
İngilizce kaynaklardan “antik tarih” ile ilgili olarak yapmış olduğumuz kapsamlı araştırmalarımız bizi, Türkleri yakından ilgilendiren...
Anadolu ve Balkan Türkleri arasında bilinen ve Hızır yahut Hızır-İlyas kültünü en iyi biçimde yansıtan...
Türkiye’de milliyetçiliğin ortaya çıkış koşullarını inceleyen çalışmalar merkezli literatürün genel kabulü, milliyetçi düşünce ve hareketlerin,...
Turan tarihinin bilinmeyeni çoktur. Türkistan tarihinde çözümünü bekleyen nice sırlar vardır. Özbek halkının geçmişte yaşamış...
Herodot’ta Kolaksay Aristeas, Homeros, Hippokrat, Thukidides, Ksenafon, Aristoteles, Strabon, Diodurus, Amianus Marcellinus gibi yazarların yanında...
Asya Hun Devleti’nin Kuruluş ve Çöküş Süreci Çin’in kuzeyinde, Orhun ve Selenga ırmaklarının kaynak havzası...
Yıl; 1914 Haziran Avrupa’da savaş patlamak üzeredir. Ruslar Osmanlı’ya resmen savaş ilan eder. Osmanlı İmparatorluğu...
Bilhassa umumi Türk tarihinde göze çarpan önemli bir Türk boyu da Hazarlardır. Çin yıllıklarında adları...
Tarih, nice kahramanın hikâyeleriyle doludur. Yakın geçmişimizde yer alan ve şimdilerde popüler bir dizide hikâyesi...
12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa olup Fevzi Paşa, Müşir Fevzi ve Mareşal...