TÜRK MİTOLOJİSİ

ALEVİLERE ATILAN “MUM SÖNDÜ” İFTİRASININ TARİHSEL KÖKENLERİ ÜZERİNE
DRAMANIN İLK UYGULAYICILARI: TÜRK ŞAMANLARI
ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK
YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARI İTİBARİYLE “TÜRK MİTOLOJİSİ” VE PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL
ESKİ TÜRKLERİN DİNİ
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR
YAKUT ŞAMANLARININ DANSLARI
TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE “IRIMLAR” VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KURT VE ADLANDIRMASI
TÜRKLERIN ADALET TANRIÇASI GÖK KIZI
ALEVİLERE ATILAN “MUM SÖNDÜ” İFTİRASININ TARİHSEL KÖKENLERİ ÜZERİNE
DRAMANIN İLK UYGULAYICILARI: TÜRK ŞAMANLARI
ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK
YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARI İTİBARİYLE “TÜRK MİTOLOJİSİ” VE PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL
ESKİ TÜRKLERİN DİNİ
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR
YAKUT ŞAMANLARININ DANSLARI
TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE “IRIMLAR” VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KURT VE ADLANDIRMASI
TÜRKLERIN ADALET TANRIÇASI GÖK KIZI
“Hâşâ tekrar bir kere daha hâşâ ki böyle bir şey (mum söndürme) yoktur. Bu aciz...
A. Giriş İnsanlık tarihin en eski zamanlarından beri drama terim olarak olmasa da kavram olarak...
Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamağa...
Biz çalışmamızda Rahmetli hocamız Bahaeddin Ögel’in kısa biyografisini verdikten sonra onun Türk kültür tarihine yönelme...
Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli birikimi bulunmayan dönemin...
Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda...
Şaman ayinlerinin, şiirsel ve olağanüstü mistik güçlerle, dinleyici/izleyiciler üzerinde kuvvetli bir etki yaratan ilahiler ve...
Türkler ve İslamiyet meselesi incelenirken Türklerin İslam medeniyeti ve İslam medeniyetinin Türkler üzerinde ki etkileri...
Konar-göçer bozkır kavimleri içerisinde varlığı yaşamlarının her alanında görülen kurt motifi, bozkır sosyal hayatının içerisine...
Ankara’nın adalet tapınağı olan. Adliye Sarayının ikinci kat koridorlarında, Nisan 1952 den beri bir elinde...
Bozkır toplumlarının ateşi nasıl buldukları ya da hangi amaçlarla kullandıkları gibi sorulara yapılan araştırmalar sonucunda...
Yersu kültü büyük imparatorluklar zamanında gelişerek önemli bir kült haline gelmiştir. Göktürk İmparatorluğu devrinde yersuruhların...
Rüya; Arapça “re’y: görme, görüş” mastarından türemiş bir kelimedir. Sözlükte “düş” (Develioğlu 1997: 902); “uyku...
Orta Asya Toplulukları (Eski Türkler) doğada bazı gizli kuvvetlerin varlığına inanmışlardır. Tabiat güçlerine itikad, hemen...
Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk...
1. GİRİŞ Mitolojik unsurlar ait oldukları toplumun bilinçaltından çeşitli şekillerle açığa vurularak, toplumdaki bireylerin inanış...
Mitolojik ve dinsel öğretilerde mükemmellik kaynağı olan başlangıç bir cennet olarak tasavvur edilir. O bakımdan...
Dünya mitolojilerinde bazı hayvanlar insanlar tarafından saygı duyulur bir konuma getirilmiştir. Bu konum zaman içerisinde...
1993 yılında beşinci baskısını yaptığımız “Türk Ergenekon Bayramı/Nevruz” adlı eserimizde yer alan Ergenekon destanı ve...
1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik deyimle, şaman, köyde...
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin boyutlarını, sa­nat eserleri ve Türk...
Horasan ve Curcan Türklerinin, yani İran-Turan hududundaki Türklerin İslam ordularıyla halife Ömer zamanında temasta bulunduklarına...
Eski Türk dini ile ilgili birçok problem vardır. Şimdiye kadar bu konuda yapılmış olan araştırmaları...
Bu çalışmada geleneksel Türk dini hayatının çok yönlü fonksiyonuyla varlık gösteren kadın kamların tarihi gelişim...
Bu çalışmanın konusunu; Türk Mitolojisi’nde en önemli “köken mit”leri arasında yer alan “kayın ağacı”nın “kutsallaşmasının...
“Bitiş gördüğün baştır, mezar beşiğe aştır, Ölü diriye eştir, düşün biraz derince.” (Atsız) 26 Temmuz...
Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen...
Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru...
Tarihin başlangıcından bugüne kadar erkekle kadın arasındaki biyolojik farklılığın sezilmesi iki cins arasındaki ayrımı yapmışsa...
İnanç, kültür kavramını meydana getiren, topluluklara millet olma özelliğini kazandıran önemli bir unsurdur. Dil, ortak...
Mitoloji, semboller ilmidir. Mitolojideki semboller hangi millete aitse, o milletin kültür evrenine işaret eder. Mitolojideki...
Yazımın ismi “Geçmişten-Günümüze Halk inançlarımızda Işık” olsa muhtemelen daha sağlıklı olurdu. Zira, “Türk Halk İnançları”...
“Başlangıçta ne gök vardı ne de yer… Dünya uçsuz bucaksız, sonsuz sudan ibaretti. Bu sonsuz...