Tarama Kategorisi

TÜRK MİTOLOJİSİ

ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamağa devam ederler. Dede Korkut’tan Nasrettin Hoca’ya, Hoca Ahmet Yesevî’den Yunus Emre'ye, Oğuz…

ESKİ TÜRKLERİN DİNİ

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli birikimi bulunmayan dönemin sosyal bilimcilerinin akıllarına gelen ilk mistik yapı Şamanizm olmuştur. Üstelik Şamanizm…

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR

su_button background="#0a1878" size="5" icon="icon: bank" text_shadow="2px 2px 2px #000000"]Prof. Dr. Mustafa SEVER Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda insan olay­ların…

YAKUT ŞAMANLARININ DANSLARI

M. JA. ZONRNICKAJA Çev.: Metin ÖZARSLAN Şaman ayinlerinin, şiirsel ve olağanüstü mistik güçlerle, dinleyici/izleyiciler üzerinde kuvvetli bir etki yaratan ilahiler ve sihirli sözler eşliğinde sunulan kendine has bir biçimi vardı. Bütün…

İLKELLERE AİT ANLATILARDA RÜYA MOTİFİ

Muhammet KUZUBAŞ Rüya; Arapça “re’y: görme, görüş” mastarından türemiş bir kelimedir. Sözlükte “düş” (Develioğlu 1997: 902); “uyku sırasında görülen şey”(Doğan 1987: 944) gibi anlamlara gelir. Genel olarak rüya; insanın, uyku sırasında…

BOZKURT EFSANESİ

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGANBozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk zümrelerinde başka başka anlaşılmıştır. Göktürklerde dişi kurt, bir cedde (büyük anne);…

ERGENEKON DESTANI ve NEVRUZ BAYRAMI

Prof. Dr. Abdülhalûk M. ÇAY 1993 yılında beşinci baskısını yaptığımız "Türk Ergenekon Bayramı/Nevruz" adlı eserimizde yer alan Ergenekon destanı ve Nevrûz konusundaki düşüncelerimiz öyle anlaşılıyor ki bazılarını rahatsız etmiş…

TUVA ŞAMANİZMİ

Dr. Eva Jane Neumann FRİDMAN 1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik deyimle, şaman, köyde bilgi sahibi tek kişiydi. Günümüzde, yerli Tuvaların sayısı 210.000 olmasına rağmen, sadece 37 şaman…

GÖK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen en eski inanç sistemlerinden biri de Gök Tanrı inancıdır. İ. Kafesoğlu’na göre,…

ESKİ TÜRKLERDE TEK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte “pozitivist ilmihalini” 1852’de ve…