Tarama Kategorisi

Makaleler – 4

SON SÖZ

Necmettin SEFERCİOĞLU  Kimi iktidar sahiplerinin, iktidarlarını ve/ya siyasetlerini sürdürmek için birtakım akıl almaz işlere girişmeleri ile zaman zaman karşılaşılması toplumların hayatında kaçınılmaz bir olgudur. 1940 yıllarının CHP…

68. VİLÂYETE SEYAHAT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Pek çok Türk'ün yaşadığı Münih'e "Türkiye'nin 58. vilâyeti" denildiğini biliyordum, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinin veya inkılâbının, yahut devriminin ve yahut Celâl Bayar'ın Yassıada'daki deyimiyle ayaklanmasının feyizli…

AÇIK YÜREKLİ OLMAK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış olarak tanır. Çünkü açık yüreklilikte karşısındakini aldatmamak gibi bütün tarih çağlarında beğenilip kutlanmış bir asalet vardır. Aldatmak, her…

ALTINCI FİLO

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Küçük tedbirlerle mühim arızaların giderilmesi, çok defa mümkündür. Işığın yerini değiştirmek gözlerin yorulmasını, kışın yün fanila giymek, üşümekten doğan türlü hastalıkları önler. Sobaya yapışan bir çocuk için…

AMERİKALILAR AYA GİDERKEN

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Buna Yirminci Yüzyılın en büyük macerası diyorlar. Aya gitmek aslında bilim ve tekniğin göz kamaştırıcı bir zaferi olmakla beraber, bu zaferin insanlığa neler getireceği bilinmediği için macera demekte de yanlış…

ARAPLARI KURTARMAK İÇİN TEKLİF

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İnsaniyet ve barış masalları okuyarak kendimizi aldatmayalım: Bazı meselelerin savaştan başka çözüm yolu yoktur. Bunun en tipik örneği Orta-Doğu'yu karıştıran Arap-Yahudi anlaşmazlığıdır. Araplar, İsrail'in varlığını…

ARTIK BİR SINIR ÇİZMEK GEREK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Birçok şeylerin sınırını çizmek, daha doğrusu birbiriyle uzaktan ilgisi olan nesneleri iyice ayırmak güç meseledir. "Dehâ" ile "cinnet" bir noktada birleşir derler, insanlık tarihinde "dâhi" olarak kabul edilen bir…

ASIL MESELE

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da yapılan ve esrarı Amerika ile Kanada'da bilinen atom bombası sırlarının Ruslar tarafından nasıl çalındığı malûmdur. Birçok bilginler, bilhassa ırk bakımından Alman ve İtalyan olanlar, Amerika vatandaşı…

ASKERLİK ALEYHTARLIĞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa eden insan demekse, eğer rençper bizi doyuran bir işçi ise, eğer doktor hastaları iyi eden bir fedakârsa, asker de bir millet…

AYNI TARİHÎ YANLIŞLIĞA DÜŞÜYORUZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan Başkurdistanlı Zeki Velidi Bey, Mısır'da bastırdığı Türk tarihine ait bir kitabında büyük harbin neticesinin garp cephesinde değil…

BAŞ MAKARNACININ SIRTI KAŞINIYOR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Zaten biz onu eskiden beri tanırız. Ara sıra hindi gibi kabarır, sonra yelkenleri suya indirirdi, ilk zamanlarda palavralarına bayağı değer verir olmuştuk. Artık alıştık. Ya kızıyor, ya gülüyoruz. Biz Roma hülyasını,…

BİR MİLLET NASIL ÇÖKERTİLİR?

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes öğrendi. Bundan dolayıdır ki şimdi, çökertilmek isten milletlerin manevî yönüne saldırılıyor. Bu taktiğin en düşündürücü örneği Sovyetler…

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İDEALİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Türk milletinin saflığı, dışarıdan gelen sosyal akımlara kapılmaktaki aşırılığı ile göze çarpmaktadır. Kapılanların ön safında aydınlar gelmekte ve bunlar halk tabakasını da kendileri gibi olmaya zorlamaktadır.…

BİZ NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne istediğini bilmeyen milletin de güçlükler, başarısızlıklar ve bozgunlarla karşılaşacağı muhakkaktır. Hele günümüzde milletlerin dörder veya beşer…

BOZKURT KORKUSU

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin bir Bozkurt'tan türediğine inanmışlardır. Böylece Gök Türkler dişi, Dokuz Oğuz-On Uygurlar erkek Bozkurt'un soyu sayılmış, Kun yani…

BU YURDUN KUTSAL YERLERİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bugün "Türkiye" dediğimiz yeri On Birinci Yüzyılda başlayan savaşlarla Rumlar'dan ve onlara tâbi Ermeni ve Gürcüler'den aldığımızı artık herkes biliyor. Bu topraklar yıllarca süren hücumlarla ele geçirilmiş, sonra…

BÜYÜKLÜK ÜLKÜSÜ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir. Bu insanî düşünce, toplumun maddî kazançlarıyla yetinmeyip manevî kazanç dâvası da güderse o zaman "ülkü" olur. Ülküler, birer…

CHURCHİLL MASALI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Eski İngiliz Başbakanı Churchill'in ölümünü İngilizler dünya çapında bir olay haline getirmesini bildiler ve onu krallara yapılan parlak bir törenle gömerek kendisinden söz ettirmenin yolunu buldular. Gerçekte ise…

ÇAĞIMIZIN MASALI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İnsanlık tekerlemesinden bahsetmek istiyorum. Devlet ve hükümet başkanlarının, parti önderlerinin, gazetecilerin, şunun, bunun her gün gazetelere akseden konuşmalarını, demeçlerini mesajlarını okuyoruz. Hepsi…

DERS

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez geçmişe ve bu geçmişin verdiği derslere götürdü. Türk'ler, Anadolu'yu açarken karşılarında Hıristiyan millet olarak Rum, Ermeni ve…

DÜN VE YARIN

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İleri gitmek geriyle olan bağı koparmak değildir. Canlı, cansız her varlık çok gerilerin bugünkü neticesidir. Geri her zaman kötü değildir. Nitekim ileri de her zaman iyi değildir. İyi de olsa, kötü de olsa yok…

DÜŞMANA TAVİZ VERİLMEZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Taviz bir fedakârlıktır. Ancak dosta karşı yapılır. Düşmana verilen taviz bir nevi yenik düşmeden başka bir şey değildir. Taviz hangi düşmanı isteğinden vazgeçirmiş, hangi taviz veren kazançlı çıkmıştır? Zaman…

DÜŞMANLARA KOZ VERİLİYOR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  27 Mayıs 1960'tan sonraki ayların birinde, durumun Türkiye için siyasî bakımdan pek sağlam gözüktüğü bir sırada, Kıbrıslı bir öğrenci bana: “Rumlar yakında Türklere karşı harekete geçeceklerdir" demişti. Tecrübesiz…

FANTEZİLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünya çok değişti. Galiba fabrika bacalarından ve arabalardan çıkan zehirli gazlar havanın terkibine iyice karışarak insan şuurunda kötü tesirler yaptı. Her zaman için geçerli olan manevî değerlerin bu kadar…