Tarama Kategorisi

Nutuk (Tam Metin)

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.10

MİLLİ TEŞKİLAT GENİŞLİYOR VE GÜÇLENİYOR Efendiler, Ferit Paşa Hükûmeti’nin düşmesi, memlekette kararsızlık içinde bulunan bazı yerlerin de duyguları ve maneviyatları üzerinde olumlu etki yaptı. Her tarafta sivil ve askerî âmirler başta…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.9

TEK KUSURUMUZ Efendiler, hükûmetin bildirisinin, anlamsızlığına ve taşıdığı düşüncelerin sakatlığına rağmen, biz Heyet-i Temsiliye adına aynı tarihte, 7 Ekim günü, yeni kabineyi destekleme kararı veriyoruz. Yeni hükûmet ile millî dâvâ…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.8

KAZIM KARABEKİR PAŞA'NIN, BENİM HÜKÜMETİN İŞLERİNE KARIŞMAM KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCESİ Efendiler, içinde bulunduğumuz günlere ait olaylara ve konulara dokunmuşken, burada küçük bir noktayı daha açıklamama müsaadenizi rica edeceğim. Kâzım…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.7

YUNUS NADİ BEY'E ARABULUCULUK YAPTIRILIYOR Efendiler, Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin iktidar mevkiine geçtiğinin beşinci gününe geldik. Hâlâ anlaşamıyoruz. Memleketin İstanbul ile olan resmî haberleşme ve ilişkileri hâlâ kesilmiş olarak sürüp…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.6

FERİT PAŞA'NIN İSTİFASI Efendiler, ben, Asım Bey'e bu son cümleleri yazdırırken (2 Ekim 1919, saat 15.40'ta) araya imzasız şöyle bir telgraf girdi: «Paşa Hazretleri, İstanbul'daki yakın arkadaşlar söylediler. Bütün akşam gazeteleri…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.5

FERİT PAŞA KABİNESİ ÇEKİLMELİDİR Söze ben devam ettim ve: «Kerim Paşa Hazretleri, meşru çalışmalarımızın ve millî tepkilerimizin artık daha fazla kötüye yorulmasına ve düzeltilmeye muhtaç görülmesine; hele bu düzeltme ve değiştirmeler…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.4

ABDÜLKERİM PAŞA'NIN ARACILIKLARI Efendiler, Eylülün 25'inci günü akşamı, Ankara'da bulunan Kolordu Komutan Vekili Mahmut Bey'den aldığım bir şifreli telgrafta şunlar bildiriliyordu: Bu gece İstanbul telgrafhanesinden Fuat Paşa'yı telgraf…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.3

KASTAMONU VALİSİNİN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNDAN ÇIKAN OLAY Efendiler, Kastamonu'da vali bulunan İbrahim Bey, ben ordu müfettişi iken, kurmay başkanım olan Albay Kâzım Bey'in şahsen tanıdığı bir kimseydi. Bu sebeple…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.2

KAZIM KARABEKİR PAŞANIN TAVSİYELERİ Kâzım Karabekir Paşa'dan 17 Eylül 1919 tarihinde de, kişiye özel bir şifre aldım. Pek içtenlikle ve kardeşçe bir dille yazılmış olan bu şifre bir iki uyarıyı içine alıyordu. Kâzım Karabekir Paşa: Paşam,…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 4.1

İSTANBUL'DAKİ HÜKÜMETLE İLİŞKİYİ KESME KARARI İstanbul'un kendilerine tanınan bir saatlik süre içinde saraya telgraf bağlantısı vermeyeceği anlaşılıyordu. Bu sebeple,12 Eylül 1919 günü bütün komutanlara şu genel duyuru yapıldı: Sureti…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.11

HAİNLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN FERİT PAŞA KABİNESİNE HÜCUM Efendiler, bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra, zannederim Ali Galip tarafından yapılan teşebbüsün Padişah'ın ve Ferit Paşa Hükûmeti'nin ortak bir teşebbüsü olduğuna şüphe ve…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.10

ALİ GALİP OLAYI Şimdi Efendiler, Millî Mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üze rinde biraz açıklamalı bilgi vereyim: Efendiler, daha Temmuz başında, Erzurum'da bulunduğumuz sıralarda Celâdet ve Kâmuran Ali…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.9

MANDA MESELESİNİN KONGREDE GÖRÜŞÜLMESİ Şimdi, Efendiler, Kongre'de manda konusunda yapılmış olan görüşme ve tartışmaları elden geldiğince, olduğu gibi yüksek heyetinize dinletmeye çalışacağım: Birçok kimse söz aldı. Hiç kimseye söz…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.8

AMERİKAN MANDASI İÇİN PROPAGANDALAR Bundan sonra, 8 Eylül toplantısında sözünü ettiğim muhtıra ele alındı. Bu muhtırada başlıca Amerikan mandası üzerinde duruluyordu. O günlerde, İstanbul'dan gelen bazı kimseler Amerikalı Mistez Brown…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.7

SİVAS YOLUNDA Amasya'dan Erzurum'a gelirken, Sivas'ta küçük bir hikâyeye konu olan olay hatırlarınızdadır. Gariptir ki, Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan'dan batıya hareket ettiğimiz günün…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.6

AVRUPA'DAN BİRŞEY BAŞARAMADAN DÖNEN FERİT PAŞA'YA ÇEKTİĞİM TELGRAF İstanbul Hükümetini millî teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek, başarıda sağlayacağı çabukluk ve kolaylık bakımından önemli idi. Bu düşünce ile ve Ferit Paşa 'nın,…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.5

ERZURUM KONGRESİ Efendiler, yüksek malûmunuz olduğu üzere, Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz'unun 23'üncü günü, pek gösterişsiz bir okul salonunda toplandı. İlk günü, beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini, durum ve bir dereceye kadar…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.4

HAMİT BEY'İN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE GÖREVDEN ALINMASI Efendiler, Hâmit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun'dan bana şu kısa telgrafı çekmişti: Görevden alındığımı güvenilir bir kaynaktan haber aldım. Şu bir iki gün içinde emrin gelmesini…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.3

MİLLİ GAYE İLE ORTAYA ATILMA KARARI Bu iki vali beyler ile 15' inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa ve yanımda bulunan Rauf Bey, eski İzmit mutasarrıfı Süreyya Bey, karargâhına bağlı Kurmay Başkanı Kâzım Bey, Kurmay Husrev Bey ve…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.2

ADINI SAKLAYAN BİR TANIDIĞIN AMASYA'YA GELMESİ Bu imzaların bu müsveddeye konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir. Daha, Havza'da bulunduğum sırada Ankara'da bulunan 20'inci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa' dan bir şifreli telgraf aldım.…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 3.1

MİLLİ TEŞKİLATIN KURULMASI VE MİLLETİN UYARILMASI Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta millî teşkilât kurulması gereğini bir genelge ile bütün…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 2.2

DÜŞÜNÜLEN KURTULUŞ ÇARELERİ Şimdi Efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım: Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilirdi? Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 2.1

SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ   1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta…

BÜYÜK NUTUK » Bölüm: 1 – ÖNSÖZ

Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek…

BÜYÜK NUTUK » İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLERBölüm: 1ÖNSÖZ – Prof. Dr. Zeynep KORKMAZBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ANADOLU'NUN DURUMU VE KURTULUŞ ÇARELERİ Bölüm: 2.1Samsun’a Çıktığım Gün Genel Durum Ve Görünüş Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş…