Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

BALKAN SAVAŞI

1 15.757

Balkan Harbinin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer alan 57 nci Piyade Alayı, üç piyade taburu ile bir ağır makineli tüfek bölüğünden ibaretti.

57 nci Piyade Alayı Batı Rumeli’de Geylan ve Bilaç bölgesinde konuşlanmıştı. Alayın kuvveti; 35 Subay, 2223 Erbaş ve Er, 2000 Tüfek ve 40 Hayvandan ibaretti. Mitralyöz bölüğü henüz tamamlanmamıştı.

Alay Komutanı : Albay Şemi (Belge-11: 383-57)
1 nci Tabur Komutanı : Binbaşı İsmail Hakkı
2 nci Tabur Komutanı : Binbaşı Ahmet Suphi
3 nci Tabur Komutanı : Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Nuri

5 Nolu sefer planına göre ve harp dolayısı ile seferberlik emrinin uygulanmasına 2 Ekim 1912 tarihinde başlandı ve 18 Ekim 1912 tarihine kadar sürdü.

2 Ekim 1912 tarihinde seferberliğin duyurulması ile birlikte Üsküp’te bulunan 19 ncu Tümen Komutanlığı seferberlik emrini ancak 19 Ekim 1912 tarihinde birliklere verebilmiştir.

Seferberlik emrinde 5 Nolu planın uygulanacağı açık olduğundan, 57 nci Piyade Alayı, 15 Ekim 1912 tarihine kadar eksiklerini tamamlayarak hazır duruma geldi.

Bilaç Muharebesi:

20 Ekim 1912 tarihinde Starçamanastırı-Bastırabiçe-Boyanofça hattının güney doğrultusundan Sırp kuvvetlerinin ilerleyişi devam etmekte idi. Düşmanı karşılamakla görevli 19 ncu Tümen Komutanı Sait Paşa, Çokarka-Bilaç bölgesinde 56 nci Piyade Alayından 1 ve 2 nci Taburlar, 57 nci Piyade Alayından 1 ve 3 ncü Taburlar, Geylan Redif Alayından 2 nci Tabur, 19 ncu Topçu Alayından 1 nci Topçu Taburu ve 17 nci Süvari Alayından bir bölükle savunma düzeni aldı.

Lokarça’da tek başına muharebe eden 57 nci Piyade Alayının 2 nci Taburu, Starçamanastır-Piçinya vadisi yolu ile ilerleyen düşman kolu tarafından gerisinin sarılmakta olduğunu anlayınca akşam üzeri çekilmeye başladı.

Bu mürettep kuvvet, üstün düşman taarruzu karşısında Bilaç-Komanova arasında ikinci bir direnme olanağı bulamadan dağınık bir şekilde Komanova’ya çekildi. Bilaç mürettep kuvvetlerindeki redif ve mustahfız erler dağılmış oldukları için müfrezenin muharebe gücü büsbütün zayıflamıştı. Müfrezenin çekilişi ancak 56 nci Piyade Alayının Çokarka’da bulunan 1 ve 3 ncü Taburları ile 19 ncu Nişancı Taburu desteğinde sağlanabilmiştir.

Müfreze, 20 Ekim 1912 akşamına kadar direnmekle Sırp ordusunun harekâtını bir gün geciktirmek gibi bir başarıyı Vardar Ordusuna sağlamış oldu. Sırplar Piçina Suyu-Royan Tepesi doğrultusunda büyük kuvvetlerle ilerlemekte olduklarından Çitrice-Bektaşlıbala yönlerinin elde bulundurulması gerekiyordu.

Bir düşman tugayı Preşova-Bilaç üzerinden Vakşince ve Tabanofçaya, diğer bir düşman koluda, Su batan-Karabiçan ve Yeni Nagoriçe taraflarına doğru ilerlemekte idi.

22/24 Ekim 1912 Komanova Meydan Muharebesi:

7 nci Kolordu birliklerinin çoğu redif birliği olduğu için, bunları uzun süre bir mevzide tutmak ve oyalama muharebesi yaparak elde bulundurmak olanaksızlığı nedeniyle kolordunun 23 Ekim 1912 sabahından itibaren taarruza geçmesi uygun görüldü.

19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı Beştaşlıbala-Orızar arasında ve sol yanını güven altına almak sureti ile 55, 56 ve 57 nci Piyade Alayları sağdan sola doğru mevzi tuttular. 19 ncu Piyade Tümeni Tabanofça doğrultusundan taarruz ederek düşmanın bir alay ile iki bataryasını püskürttü. 57 nci Piyade Alayı ise Orızar’da bulunan düşmana bütün kuvvetleri ile yaptığı taarruz sonunda düşmanı geri püskürttü. Orızar’daki düşman kuvvetleri Karabiçan ve Tabanofça doğrultusunda çekilmek zorunda kaldı (Belge-12 ve 13’te bu alayların şehit kayıtları görülmektedir.)[1].

24 Kasım 1912’de Komanova Meydan Muharebesinin ikinci gününde Üsküp Redif Tümeni cepheyi boşaltarak çekilmeye başladı. Bu nedenle 19 ncu Tümenin yarları açıldı.

24 Ekim 1912 saat 05:30’dan itibaren bütün cephede şiddetli bir muharebe başladı. Düşman, bataryalarını özellikle Manastır ve Üsküp Tümenlerinin bulunduğu cephede yoğunlaştırdı.

Üsküp Tümeni tutunamayarak gece çekildi. Manastır Tümeninin de bozulmak üzere olduğu tümence bildirildi. Saat 15:00’e doğru düşman kuvvetleri düzenli bir durumda Komanova’ya doğru ilerledi. 57 nci Piyade Alayı da dağılmaya başladı. Artık panik bütün erlere yayılmıştı. Bu durum üzerine 19 ncu Tümen Komutanlığı Üsküp üzerine çekilme kararı aldı.

25 Ekim 1912’de Üsküp’e çekilen 19 ncu Piyade Tümeni Kalkandelen’e doğru yürüyüşe geçti. 30 Ekim 1912 tarihinde iaşe ve tahkimat faaliyetleri tamamlanarak her alay ikişer taburlu olarak yeniden kuruldu. 1 Kasım 1912’de Kırçova’ya hareket edildi.

Batı Ordusu Komutanlığı 3/4 Kasım 1912 tarihinde 6.000 mevcutlu 7 nci Kolordunun iki zayıf tümeni yerine, kuvvetli bir tümen meydana getirtilmesini emretti.

Bu emir üzerine mürettep tümen kaldırıldı ve kolordunun isteği üzerine Kurmay Başkanı Yarbay Faik Bey, 19 ncu Tümen Komutanlığına getirildi.

3/4 Kasım 1912 Tarihinde Yapılan Kırçova Muharebesi:

Yeniden teşkil edilen birlikler hiçbir güvenlik tedbiri almadan düşmandan habersiz Kalkandelen’den Kırçova’ya çekilmiş olan Tümenin konaklarında dinlenmekte idi. Düşman 4 Kasım 1912’de Gostuvar’dan hareket edip Zoyas’a gelmiş ve Türk birliklerinin bu zaafından yararlanarak saat 13:00 sıralarında buranın kuzeyindeki kışlaya topçu ateşi ile baskın yaparak süvarileri ile öncü kuvvetleri Trapçındul’a sürdü.

Böyle bir baskına karşı 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Faik Bey, bir yandan topçuya kışla dolayında mevzi aldırırken, bir yandan da birliklerin topçu mevzileri gerisinde ilçenin güneyinde toplanmalarını sağlamaya çalışıyordu. Seyyar jandarma ve gönüllüler topçu mevzileri ilerisinde, cephede ise 57 nci Piyade Alayının 3 ncü Taburu solda, 56 ncı Piyade Alayının bir taburu da sağda mevziiye sokuldu. Diğer birliklerde meydana getirilen perde gerisinde toplanmakta idiler.

57 nci Piyade Alayının bir dağ bataryası düşmanın sağ yanına, Nişancı Taburu da düşman cephesine baskın şeklinde taarruzla görevlendirildi. İki topçu bataryası kışlanın iki tarafında mevziiye sokuldu.

Bu suretle ilk uygun ve elverişli durumda düşmana baskın şeklinde taarruz etme düzeni alındı. Bu düzende başlayan muharebede de önce düşman topçusu mevzi değiştirmek zorunda bırakıldı. Düşman piyadesine ağır kayıp verdirildi. Süvarisine de makineli tüfek ateşleri ile pek çok kayıp verdirildi. Muharebe başarılı bir şekilde sürdürüldü. Düşman kuvvetlerinde geri çekilme belirtileri görülmeye başladığı sırada Perbelice doğrultusunda çekilme emri alındı.

19 ncu Tümen Komutanlığının 5 Kasım 1912‘de öğleden sonra emirle çekilmesi üzerine Sırplar ilerlemelerine devam ettiler. Artçı birliklerimizin de geri çekilmesinden sonra saat 15:00’de Kırçova’ya girdiler.

Güçsüz ve yorgun düşen 19 ncu Piyade Tümeni, Kolordu emri ile 7 Kasım 1912 tarihinde Manastır dolaylarına çekildi. Burada 19 ncu Tümen ve bağlı birlikleri tahkimat ve iaşe faaliyetleriyle toplanmaya çalıştı. Yeni bir savunma düzeni oluşturuldu. 57 nci Piyade Alayı şu şekilde tertiplenmişti; 1 nci Tabur Yısulay, 2 ve 3 ncü Tabur Sekran’da, Ağır Mitralyöz Bölüğü Çirnovir’de mevzi almıştı. 57 nci Piyade Alayı bu hatlarını tahkim ederek savunma düzeni aldı.

Manastır Meydan Muharebesi: (17 Kasım 1912)

Sırplar Kırçova’yı işgal ettikten sonra ilerlemelerine devam ettiler. 57 nci Piyade Alayının 1 nci Taburu Orazır’da 39 ncu Piyade Alayının emrinde, 2 nci Taburu ve bir bataryası ise Çirnovir güneyinde savunma tertibi aldılar.

17 Kasım 1912 tarihinde Çırnabuka-Yısulay hattından hareket eden iki düşman piyade alayı Semniçe Suyunu geçerek Dragarına-Dragajan hattına yaptığı taarruzla burada bulunan sahra bataryalarımızı ele geçirdi. Dağ bataryası Koçişte’ye çekildi. Ayrıca 57 nci Piyade Alayının 2 nci Taburu ve iki tabur daha dağınık bir durumda geri çekildiler.

7 nci Kolordu Komutanı Fethi Bey 17/18 Kasım gecesi Koçişte sırtlarında perişan bir durumda bulunan erleri toparlamaya ve bir cephe kurmaya çalıştı. 57 nci Piyade Alayının 1 nci Taburu Koçişte’nin gerisindeki sırtlarda, dağınık bir halde geriye kaçan 49 ncu Piyade Alayının 1 nci Taburunun erleri ile birlikte boyun noktasında toplattırıldı. 57 nci Piyade Alayının 1 nci Taburu, Koçişte’deki düşmanı geri atma ve burayı tutma emrini aldı.

Düşman kuvvetleri Sinegov-Koçişte arasındaki cepheyi yararak Koçişte Tepesine kuzeyden ve doğudan taarruz etti. Bu sırada bir avuç askerle bir bölük komutanı gibi cepheyi saptamak ve düşmanı durdurmak gayretinde olan 19 ncu Tümen Komutanı Fethi Bey şehit düştü. Yapılan muharebelerde bir başarı sağlanamadı ve 7 nci Kolordu Komutanlığının emri ile 19 ncu Tümen Florina taraflarına çekildi. Sırplar 19 Kasım 1912 tarihinde Manastırı ele geçirdiler.

7 nci Kolordu bir kısım kuvvetleri ile Resne’de toplanmıştı. Kolordunun buradan çekilmesi üzerine Sırplar, 21 Kasım 1912 tarihinde Resne’ye girdiler. 21 Kasım 1912 tarihinde artçı görevinde bulunan 19 ncu Tümen, Sırpları Brov’da durdurdu.

23 Kasım 1912 tarihinde 57 nci Piyade Alayı Teşniçe’de bulunuyordu. Kolordu emri ile 19 ncu Tümen 26 Kasım 1912’de Kolonyaya hareket etti ve 27 Kasım 1912’de oraya vardı. Bu suretle Türk Ordusu yenilgiye uğramış olarak Güney Arnavutluğa sığındı. 27 Kasım 1912 tarihinde Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. 28 Kasım 1912 tarihinde Başkomutanlık emri ile 19 ncu Tümen Yeskovik bölgesine gönderildi.

7 nci Kolordu İstanbul’a gitmek üzere Fiyer’de toplanmaya başladı. 21 Mayıs 1913 tarihinde verilen bir emirle her kolordu 400 mevcutlu üç taburdan mürekkep olmak üzere birer alay teşkil etti. Bu suretle 57 nci Piyade Alayı da kuruluştan çıkartıldı.

1913 yılında ordunun yeniden teşkilatlanması kararlaştırılmış ve 11 Kasım 1913 tarihinde çıkan yeni Teşkilât Nizamnamesi (Teşkilât-i Umumiye Askerîye Nizamnamesi) ile Türk Kara Ordusu, Harbiye Nezaretine bağlı dört Ordu Müfettişliği halinde, biri bağımsız olmak üzere 13 Piyade Kolordusu, 38 Piyade Tümeni (ikisi bağımsız) ile 4 Süvari Tümeninden teşekkül ediyordu. 57 nci Alayda, 7 nci Kolordu bünyesinde ve 19 ncu Tümene bağlı olarak Sana (Yemen) da konuşlandırılmıştır[2].

Batı Rumeli’de 500 senelik Türk egemenliğine veda ettik. Atalarımızın yüzyıllarca kanları ile suladığı eski yeni bir çok şehidimizin gömüldüğü vatan parçasının bırakılması gönüllerimizde giderilmesi imkânsız acılar ve hasretler bıraktı.

Dipnotlar:

[1]MSB Arşiv Müdürlüğü 62-57/1-2.

[2]MSB Arşiv Müdürlüğü 76-19, 76-57.

1 yorum
  1. Arif OKAY diyor

    Fethi Paşa’nın kısa bir özgeçmişi yok mudur?
    Kolay gelsin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.