YAHYA KEMAL VE ESKİ ŞİİRİMİZ

Doç. Dr. Nezahat ÖZTÜRK Yahya Kemal, şiir zevkini ve şiir dilini Eski Şiirimizde bulmuş, divan şiirini hâlis şiir olarak kabul etmiştir. Yahya Kemal’in bu şiir anlayışını, doğduğu şehir, yetiştiği muhit ve ilk şiir karalamaları oluşturur.…

TATARLARIN KÖKENİ MESELESİ

Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet ÖZDEMİR Günümüzde Sibirya’nın güney bölgesini ve Moğolistan’ı teşkil eden, Çin ile Doğu Türkistan’ın kuzeyindeki sahalarda XII. yüzyılda göçebe ve avcı birtakım kabileler ikamet ediyordu. Bu kabilelerin çoğu Moğoldu.…

TÜRK DÜNYASI VE VATAN ŞUURU

"....Geniş kütlelerdeki "aşiretçilik" "kabilecilik"-ve bir uzantısı olarak- "hemşehricilik" Türk dünyasında vatan şuurunun şümulünü daraltmakta; birlik, müştereklik düşüncelerinin önünde engel olarak durmaktadır." M. Öcal OĞUZ Bizde…

ÖNASYA’DA İSKİTLER

Yrd. Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ Savaşçı atlı uluslardan biri olan İskitler, batıda Tuna Nehri havzasından doğuda Çin’e kadar uzanan geniş Avrasya steplerinde yaşamış ve göçebe hayat tarzını uygulamış bir toplumdur. Günümüzde geçmişteki göçebe…

MEHMET AKİF VE İSTİKLÂL MARŞI

Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKÇEK Osmanlı Devleti’nin, kuruluşundan itibaren fetihçi bir anlayışla sürekli sınırlarını genişlettiği ve bu sınırlar içinde yaşayan millet ve topluluklardan gayrimüslim olanları zimmet hukuku çerçevesinde, Müslüman…

ALTIN ORDU

Altın Ordu, Cengiz Han (ölümü 1227) tarafından oğlu Coçi’ye verilmiş olan Batı Avrasya bölgesinde, 13. yüzyılın başlarında Coçi’nin oğlu Batu tarafından kurulmuş olan devlete atfen kullanılan ve günümüz uluslararası bilim çevreleri…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE “AL” RENK

Prof. Dr. Metin EKİCİ Türk kültüründe temel renkleri ifade eden sözcüklerin eski Türk inanç sistemi olan Gök Tanrı inancından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Örneğin "Gök", "Sarı", "Ak" ve "Kara" renk adlarının hepsi Gök tanrı inancıyla…

TÜRKLER VE AFGAN SAVAŞI (1979-2001)

Conrad SCHETTER 1978’de komünist Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin (ADHP) başa geçmesi ve radikal toplumsal ve iktisadi reformları uygulaması, ülkeyi geniş çaplı bir ayaklanmaya sürükledi. Sarsılan ADHP iktidarını sürdürmek için…

ALTIN-ORDA HANLIĞI

Cengiz Han (1155-1227), 1220 yılında başladığı Harezmşahlar seferi ile meşgul iken 1222 yılında kumandanları arasında en değerli ikisini, Cebe Noyan ve Subitay Noyan’ı Derbent üzerinden Kuzey Kafkasya ve Kıpçak Hanlığı’na sefere memur…

TÜRKLERDE DİNİ DANSLAR

Erkan ERGİN İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen dans önemli bir yer tutar. Kullanılan ilk araç olarak varsayılan beden yoluyla anlatım olanağına yani dansa kavuşan insan, bu yolla ruhsal durumlarını…

İSKİT SANATI

Anıl YILMAZ M. Ö. 8. yüzyıla doğru, Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda büyük bir karışıklık yaşandı. Bu karışıklığa; İç Asya bozkırlarında yaşayan ve bilinmeyen bir sebepten ötürü, yaşam alanlarını değiştirmek zorunda kalan bir kavim,…

TÜRK EDEBİYATINDA CEREYANLAR

Modern Türk Edebiyatı Bir Medeniyet Kriziyle Başlar Bugünkü Türk edebiyatında mevcut cereyanları inceleyebilmek için birkaç büyük realite üzerinde durmak ve bilhassa, bu edebiyatın, bir medeniyet değişmesinin neticesi olarak doğduğunu göz…

YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI (1876-1935)

Prof. Dr. Nadir DEVLET Türk fikir hayatında mühim yeri olan tarihçi, muharrir, cemiyet adamı ve "siyasi Türkçülüğün" en önde gelen şahsı Yusuf Akçura’nın 11 Mart 1935'te ölümünün üzerinden seksen yıl geçti. Onun fikirleri, görüşleri ve…

AFGANİSTAN TÜRKLERİNİN SON DURUMU

S. Kâmil YÜCEORAL Taliban sonrası Afganistan, yeniden şekillenirken, kuşkusuz ilk aklımıza gelen soru da bu oluyor. Yakın tarih süresince uzun ve huzurlu bir nefes alamayan Afganistan Türkleri için yeniden yapılanma ne ifade edecek? Bonn…