OSMANLI DİPLOMATİKASINDA BERÂT FORMU VE BERÂT ANLAMINDA KULLANILAN DİĞER TERİMLER

OSMANLI DİPLOMATİKASINDA BERÂT FORMU VE BERÂT ANLAMINDA KULLANILAN DİĞER TERİMLER

Osmanlı toplumunda genel olarak, Batı’daki anlamda doğuştan gelen, kana dayalı, ayrıcalıklı aristokratik bir sınıf anlayışı yoktur. Üstünlük veya farklılık, yapılan görevlerle ilgili olarak sonradan ortaya çıkmış bir statü anlayışıdır. Tüm kamu hizmetlerini yürüten devlet görevlilerinden oluşan, vergiden muaf bir sınıf vardır ki bunlara “askeri” denilmiştir. Günümüz askeri anlayışından farklı şekilde kullanılan bu terimle anlatılmak istenen ellerinde sultanın berâtı olan çeşitli görevlilerdir. Bunların görev alanları, yetkileri ve ayrıcalıkları sahip oldukları berâtlarında belirtilmiştir. Kısaca belirtmek gerekirse, sıradan bir kişi, örneğin reayadan bir köylü, kendisine sultan tarafından bir berât verilince yeni bir görevle birlikte, ayrıcalıklı bir statü kazanmış oluyordu. Gerek bu yüzden gerek se taşıdığı diğer anlamlar açısından berât formu veya vesikası, Osmanlı bürokrasisinin en önemli belgesi kabul edilmenin yanında aynı zamanda en gelişmişidir. Biz bu yazımızda bu kelimenin etimolojisinin yanında aynı anlamda kullanılmış benzeri kelime ve terimleri açıkladıktan sonra, bir belgenin berât sayılabilmesi için zorunlu olan şartlar üzerinde duracak ve berât formunun genel yapısı bir şema halinde göstereceğiz. Ayrıca, benzerliğinden dolayı çoğu kez tuğra taşıyan bir diğer sultani belge olan fermanla karıştırılan berâtın ayırıcı özelliğine de dikkat çekilecektir.

Osmanlı klasik dönemi vesikaları arasında, sultan adına hazırlanan (sultânî) belgelerden birisi olan berât veya -padişaha ait olduğunu belirten sıfatla birlikte- “berât-ı hümâyûn” kısaca; verilen kişilere yetki ve ayrıcalık sağlayan veya devlet malları üzerinde tasarruf veya mülkiyyet hakkı te’min eden ve verilen hakları üçüncü şahıslar karşısında tasdik eden, tuğralı hükümdar buyruğudur.

Fransızca “diplome”, (ordonance royale), İngilizce “privilige”, Almanca “befehl” kelimeleri ile ifade olunan berât (çoğulu “berevât”) kelimesi hepsi de Osmanlı’nın son dönemlerine ait olan Osmanlıca lügatlerde, kısaca şöyle tarif edilir:

“Bir nev’î mîrîden verilen imtiyaz senedi”,[1] “mektup, çoğulu berevât gelir”.[2] Kâmûs-i Osmânî’de o günkü kullanılışına göre; “Yazılmış kağıt anlamındadır. Istılahımızda nişan, rütbe, memuriyet, maaş ve imtiyâzât-ı muhtelife içün taraf-ı devletden yazılıp verilen kağıd-ı resmî, fermannâme demektir. Cem’î berevât gelir”.[3] Ahmed Vefik ise “Lehçe-i Osmânî” de berât kelimesini zikretmiyor. Yalnız “ferman”ı açıklarken “Emir, emirnâme, buyruk, buyruldu, divan emirnâmesi, yarlığ ve büyük berât” ifadelerini kullanıyor.

Yine son dönemlere, yani XIX. asra âit “usûl-i inşâ” (diplomatika) eserlerinde berâtın tarifi şu şekilde yapılmıştır:

“Taraf-ı devletten verilen bir nevî imtiyaz senedi olup, cihât-ı mütenevvia ve rüteb-i muhtelife tevcihine ve nişân-ı hümâyûn ¡‘tâsına dâir devâir-i devletten hatt-ı divânî ile yazılır”.[4] Bir başka tarif: “İmâmet, kitâbet, tevliyet gibi hidemât-ı şer’iyye tevcih olanlara bâ-irâde-i seniyye Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti ma’rifetiyle i‘tâ kılınan fermanlardır”.[5] Son iki tarifin birincisinde “cihât-ı mütenevvia” tabiri yerine, “hidemât-ı şer’iyye” ifadesi kulanılmıştır ki her ikisi de vakıf ve dinî görevlerle ilgili görevlilere verilen berâtları belirtir. Ayrıca ikinci tarifte, berât tevcih eden makam olarak yalnızca Evkaf Nezareti zikredilmektedir. Bu son durum özellikle Tanzimat sonrası berât anlayışı ve uygulamalarını aksettirmektedir.

Adlî, hukûkî ve idârî yapıda pek çok değişikliklerin görüldüğü Tanzimat Dönemi, berât ile görevlendirmeyi oldukça dar bir sahaya hapsetmiş ve zamanla Evkaf Nezareti’ni ilgilendiren konularla sınırlandırmıştır. Bunun dışında üstün hizmet gösteren bazı şahıslara verilen berât ve madalyalar ise “imtiyaz nişanı” şeklinde adlandırılmıştır. Yine bu dönemde yüksek rütbeli devlet memurlarının tayinlerinde “fermân ile tevcih” esas olmuştur. Diğer yandan tüccar, elçi, konsoloslukta görevli tercümanlar ve metropolitler gibi bazı görevliler için berât tevcihine devam edilmekle birlikte, küçük rütbeli veya rütbesiz şahıslar için berât yerine rüûsla (bir çeşit tayin ve görevlendirme vesikası) görevlendirme yoluna gidilmiştir.

“Osmanlı Diplomatikası El-Kitabı” yazarları Reychman ve Zajaczkowski berâtı, “Bu terim özellikle yüksek mevki sahiplerinin tayinleriyle feodal sınıfa yapılan mal-mülk bağışları ve belirli konularda verilmiş ruhsatları belirtir”[6] şeklinde tanımlamışlardır.

“Berâtlı”, müsâadeli ve imtiyazlı demektir. “Eli berâtlı” şeklinde kullanılınca “yetki sahibi” anlamına gelmektedir. Bu tabir, XVIII. asırdan itibaren, Osmanlı Devleti’ndeki, konsolos, tercüman ve yardımcıları ile gayrimüslim reayadan olup kendilerine berât tevcih olunmuş kişiler için kullanılmıştır.[7]

Klasik Osmanlı tarihlerinde ilk def’a Aşıkpaşa-zâde’de yer alan “berât” tabirinin, aşağıda oldukça detaylı olarak ele aldığımız gibi, XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı diplomatikasına yerleştiğini görüyoruz. Buradaki ifadelerden Sultan Murad Han’ın “kendi berâtıyla timar verdiğini”, Bayazid Han döneminde de “timarların dahi berâtı Bayezid Han adına olduğunu”[8] öğreniyoruz.

“Ahidnâme” ve “temliknâme-mülknâme”ler de birer berât çeşidi olmakla birlikte diplomatik unsurlar açısından önemli farklılıklar taşıdığından buraya dahil edilmemiştir.

Berât formunun kapsam ve özelliğini belirten bu açıklayıcı girişten sonra, berât kelimesinin, kökeni, sözlük anlamı, Osmanlı inşâ ve kitabetinde, yeni tabiriyle; Osmanlı diplomatikasında ilk defa bu isimle yer alması ve daha önce berât anlamında kullanılan hüküm, biti, misal vb. tabirler üzerinde duracak, örnekleriyle açıklamaya çalışacağız.

Biz burda kullandığımız “berât” (bazen de nişân) kelimesi ile yukarda kaydettiğimiz, “sultan tarafından verilen tüm yetki, tevcîh ve imtiyaz belgeleri”ni kasdediyoruz.

1. Berât Kelimesinin Kökeni ve Osmanlı’da İlk Kullanımı

Berât; Arapça “Berae-Berâet” kelimesinin hemzesinin atılarak Osmanlı Türkçesine uyarlanmış şeklidir. Berâet ise b-ra-e’ fiilinden türemiş bir mastardır.[9]

Kelimenin kök anlamı ile ilgili olarak lügatlerde şu açıklamaları görüyoruz:

Be-ra-e’, fiili Allah için kullanıldığında “hiç bir şeyi örnek almadan, modelsiz olarak yaratma, yaratmak” demektir.

Burdan türetilen el-Bari’ kelimesi de “yaratan, maddesi ve modeli olmadan icad eden, sıfatlarında yaratıklara benzemekten beri olan, birçok farklılıklarına rağmen evrenin bütün parçalarını ahenksizlik ve düzensizlikten uzak olarak meydana getiren, “inşa’ eden” anlamında Allah’ın isimlerinden biridir.[10]

Yaratma veya yaratmak anlamının dışında, “kurtulma, borçtan ve ayıptan kurtulma, temize çıkma, ayrı ve uzak olma, kişinin bir sorumluluktan kurtulması veya yükümlülüğünün olmaması, bir şeyden veya bir kimseden uzak kalıp onunla ilişkiyi kesme, hastanın iyileşmesi ve hastalıktan kurtulması, bir şeyin kendisinden olmayan şeylerden ayrılması, tasaffi etmesi ve halis olması” gibi anlamları kapsamaktadır.[11]

“Bir şeyin kendisinden olmayan şeylerden ayrılması, tasaffi etmesi (saflaşması) ve halis olması” ifadesi Osmanlı berâtlarının taşıdığı anlama da uygun gözükmektedir. Ayrıca, “ayrı ve uzak olma” manası da görüşümüzü desteklemektedir.

Şöyle ki; kendisine berât tevcih olunan sıradan bir kişi, bizzat sultanın tuğrasını taşıyan berâta sahip olmakla, bulunduğu makam ve tasarrufta bulunduğu malda sultan adına icraatta bulunuyor. Berâtlı olduktan sonra sosyal statüsü yükseliyor ve askerî sınıfa dahil oluyor. Berât metinlerinde belirlenen yetki ve imtiyazlarla ayrıcalıklı bir konuma yükseltiliyor ve bu haliyle hem-cinslerinden ayrılmakla kalmıyor, aynı zamanda tasaffi ederek (saflaşarak) pak ve temiz bir kimliğe sahip olduğu bizzat en büyük otorite olan sultan tarafından tescil olunuyor.

Özellikle idareci sınıfa âit berâtların nakil bölümünde bu ayrıcalık ve üstünlüğü belirten bazı tabirler kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanlar; “kıdvetü’l-emâsîl ve’l-akrân” (benzerleri ve akranları arasında en önde geleni) veya “kıdvetü’l- emâcîd ve’l-ekârîm” (şerefli ve cömertlerin en önde geleni) vb. tabirleridir. Bu ayırt edici, üstün özellikleri taşıdığı için kişi, berât sahibi olmaya liyakat kazanmıştır.

Daha önceden kendisine berât verilmiş bir şahısta, saf, temiz ve dürüstlük gibi üstünlük belirten sıfatlarına zarar verecek, yüz kızartıcı bir durum tesbit edilirse berâtı mutlaka elinden alınır. Her türlü dâvânın büyük titizle görüşülüp, hakkın ve adâletin tecelli etmesi için her türlü imkanın seferber edildiği bir devlette, böyle bir konuda açacağı dâvâ bile kabul edilip dinlenmez. Artık o, berâta layık olma saflığını ve ayrıcalığını yitirmiştir.

Örneğin III. Ahmed Devri’ne âit bir timar berâtında bu konuya şöylece işaret olunmuştur;

“…her hal ile eşkıyâ ve haramzâdeye muîn olduğu zâhir ve nümâyân olmagın bu makûle timar ve zeamet tasarrufu hilâf-ı kânun olmagla….bu makûle efâl-i şenîa ve ahvâl-i kabîha sahibinin zeameti tasarrufu hilâf-ı kânun olmagla zeâmeti üzerinden ref’ fîmâ-ba’d… dâvası istima’ olunmamak üzere kaydına şerh virilmek şartıyla zeâmet-i mezbûr hâssa silahşörlerimden….kıdvetü’l-emâcîd ve’l- ekârîm Mustafa zîde-mecduhûya.mezbur ehl-i fesad Ahmed Çavuş tahvilinden.tevcih olunub virdüm ki zikr olunur…”[12]

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ