Türkçülerin Kavþýt Yeri
Ana Men
Konuk Yazarlarýmýz
Atatürk Köþesi
Hüseyin Nihâl ATSIZ
Türk Yurdu
Dost Kapýsý
Atatürk Diyor Ki
atatürk
En Son ncelemeler
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Son Konuklarmz
» Altayli 1 Gn
» mkemalkocak10 Hafta
» oguzhansahin10 Hafta
» ISTEMI YABGU21 Hafta
» aaksar23 Hafta
» ealp23 Hafta
» tomris25 Hafta
» osman715925 Hafta
» TALHA KANER26 Hafta
» vuslati31 Hafta

» evrimii Ziyaretiler: 1
» Toplam ye Says: 205
» En Yeni ye: mertcakir1997
Otamzn Konuklar
Pazartesi1013
Sal943
aramba738
Perembe848
Cuma954
Cumartesi329
Pazar818
Toplam Konuk:1135851
En Fazla Konuk:2157
====================

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Engellenen Saldr Says : 18981
Atatürk Hangi Bakanlýða Gelmek Ýstiyordu

ATATÜRK HANGÝ BAKANLIÐA GELMEK ÝSTÝYORDU

Sinan MEYDAN

Atatürk'ü, "çaðýný aþan devrimci" yapan temel özelliklerinden biri "eðitim" konusundaki "düþünce" ve "uygulamalarýdýr.

Yarý baðýmlý, emperyalist kuþatmayla çevrilmiþ, hurafelerin bataklýðýnda debelenen, geri kalmýþ bir "ümmet imparatorluðu"ndan "tam baðýmsýz", "akýl ve bilimi" esas alan, "çaðdaþ bir ulus devlete" geçiþ sürecinde Atatürk'ün ortaya koyduðu "devrimci iradenin" odaðýnda "çaðdaþ, laik ve bilimsel eðitim" konusunda atýlan adýmlar vardýr.

Bugün bile hiçbir Müslüman ülkenin gerçekleþtiremediði "eðitim devrimini" Atatürk, yüzyýlýn baþýnda gerçekleþtirmiþtir.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" diyen Atatürk, Türk devriminin temeline "eðitimi" yerleþtirmiþtir.

Eðitimin odaðýnda ise öðretmen vardýr.

Dünyada bir benzerine daha rastlanmayacak biçimde Atatürk, bir taraftan Kurtuluþ Savaþý'ný idare ederken, diðer taraftan savaþ sonrasýndaki "eðitim savaþýnýn" hazýrlýklarýný yapmýþtýr.

EÐÝTÝM ÝÇÝN NELER YAPILDI

Ýþte "eðitim devriminin" kilometre taþlarý:

• 6 Mayýs 1920'de, I. TBMM'de "Maarif Vekilliði"ni kurdurmuþtur. Yani, Milli Eðitim Bakanlýðý, Cumhuriyetin en eski bakanlýklarýndan biridir.

• 25 Kasým 1920'de TBMM'de alýnan bir kararla öðretmen ve öðrencilerin askerlik görevleri ertelenmiþtir.Yani, Atatürk, bir ölüm kalým mücadelesi olan Kurtuluþ Savaþý'na öðretmen ve öðrencileri almamýþtýr; onlarýn çok daha önemli bir savaþý, "eðitim savaþýný" kazanmalarýný istemiþtir.O günlerde askere gitmek isteyen Darülfunun hocalarýndan Hamdullah Suphi Bey'e Atatürk'ün verdiði cevap çok anlamlýdýr: "Biz askere gidecek binlerce kiþi buluruz, ama Darülfununa ikinci bir Hamdullah Suphi bulamayýz"

• 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasýnda, Sakarya Savaþý öncesinde bir Maarif Kongresi düzenlemiþtir. Kurtuluþ Savaþý'nýn en kritik aþamasý öncesinde, Atatürk'ün bir Eðitim Kongresi düzenlemesi, hem eðitime verdiði önemi, hem de Sakarya Savaþý'ný kazanacaðýndan emin olduðunu göstermektedir

• 27 Ekim 1922'de Bursa'da, Kurtuluþ Savaþý'nýn hemen ertesinde bir Türkiye Öðretmenler Kongresi düzenlemiþtir. Atatürk, kongreye katýlan 517 kadýn ve erkek öðretmene þöyle seslenmiþtir: "Ordularýmýzýn kazandýðý zafer sizin ve sizin ordularýnýzýn zaferi için yalnýz hazýrladý. Ordularýmýzýn zaferini siz tamamlayacaksýnýz. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam ettireceksiniz. Ben ve bütün arkadaþlarým, sarsýlmaz imanla, bütün gücümüzle sizi takip edeceðiz ve eðer kültür yolunda herhangi bir engelle karþýlaþýrsanýz, sizin karþýnýzdaki engelleri kýracaðýz.Bütün gücümüzle sizin fikirlerinizi ileriye götüreceðiz."

• 3 Mart 1924'te TBMM'de Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiþ, ve Osmanlý'nýn yamalý bohça durumundaki parçalý eðitimi birleþtirilmiþtir. Böylece "teokratik ve gayri milli" eðitimin "milli, laik ve bilimsel" niteliðe çevrilmesi saðlanmýþtýr.

• 1 Kasým 1928'de Latin Harfleri Kabul edilmiþ, böylece Türkçeyi, Türkçenin yapýsýna hiç uymayan Arap harfleriyle yazma garabetine son verilerek Türkçenin yapýsýna birebir uyan (Göktürk-Etrüsk-Latin kökenli) alfabe kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

• 1929'da Latin harflerini halka öðretmek için Millet Mektepleri açýlmýþ ve 1936 yýlýna kadar Millet Mekteplerinden 2.5 milyon kiþi okuma yazma öðrenerek mezun olmuþtur. Osmanlý'da 1.4 milyon olan okur yazar oraný, 1928-1936 arasýndaki 8 yýl içinde 2.5 milyon olmuþtur.

• Halk Evleri ve Köy Enstitüleri’nin kurulmasýyla Milli eðitimin ve çaðdaþ kültürün yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr.

• Kadýnlarýn eðitimine özel önem verilmiþtir.

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI OLMAK

Kurtuluþ Savaþý sonrasýnda, "Vataný kurtardýnýz, þimdi ne yapmak istersiniz?" sorusuna Atatürk: "Milli Eðitim Bakaný olmak ve milli kültürü yükseltmeye çalýþmak isterim" cevabýný vermiþtir.
"Cumhurbaþkaný olmasaydým Milli Eðitim Bakaný olmak isterdim" diyen Atatürk, Milli Eðitim Bakaný olmamýþ ama, gerçek bir baþöðretmen olmuþtur. 1928 Harf Devrimi sonrasýnda, geniþ kapsamlý bir yurt gezisine çýkarak kara tahta baþýnda halka yeni harfleri öðretmiþtir. Böylece dünya tarihinde ilk kez bir devrimci, devrimini bizzat halkýn ayaðýna götürmüþtür.

1928'de kara tahta baþýnda il il gezerek yeni harfleri halka öðreten baþöðretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öðretmenlere vecizeleþecek þu sözlerle seslenmiþtir:"Öðretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktýr".

Atatürk'ün izinde "çaðdaþ nesiller" yetiþtiren bütün öðretmenlerin öðretmenler günü kutlu olsun!...

Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:


Dorulama Kodu: Gvenlik Kodu:
Ltfen Dorulama Kodunu Girin:*

Paylaþ