CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK VE GÜZEL SANATLAR
AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDA ÇEŞMELER
CİZYE’DEN VATANDAŞLIĞA: OSMANLI GAYRİMÜSLİMLERİNİN ASKERLİK SERÜVENİ
XVIII. YÜZYILDA KÖYLÜLER: SİNOP ÖRNEĞİ
KİMMER VE İSKİTLERİN ANADOLU’DAKİ TİCARİ HAYATA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR YORUM
İNGİLİZCEDEKİ TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZCÜKLER
CUMHURİYET DEVRİMLERİ
XIII. YÜZYIL ANADOLU SELÇUKLU CAMİ MİMARİSİNDE GELİŞİM VE BEYLİKLER DÖNEMİNE ETKİLERİ
EYTAM İDARESİ VE SANDIKLAR (1851-1926)
CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK VE GÜZEL SANATLAR
AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDA ÇEŞMELER
CİZYE’DEN VATANDAŞLIĞA: OSMANLI GAYRİMÜSLİMLERİNİN ASKERLİK SERÜVENİ
XVIII. YÜZYILDA KÖYLÜLER: SİNOP ÖRNEĞİ
KİMMER VE İSKİTLERİN ANADOLU’DAKİ TİCARİ HAYATA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR YORUM
İNGİLİZCEDEKİ TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZCÜKLER
CUMHURİYET DEVRİMLERİ
XIII. YÜZYIL ANADOLU SELÇUKLU CAMİ MİMARİSİNDE GELİŞİM VE BEYLİKLER DÖNEMİNE ETKİLERİ
EYTAM İDARESİ VE SANDIKLAR (1851-1926)
SON YAZILAR
Atatürk’ün güzel sanatlara ilgisi ve verdiği önem, sözleri dışında uyguladığı kültür ve sanat politikalarıyla da...
A. Ahıska’nın Coğrafi Konumu Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan toprakları...
Su her dönemde insanların ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaç kaynağı olmuştur....
İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne...
Osmanlı Devleti’nde toplum üyelerinin, mükellefiyet ve din esaslı ayırımlara tâbi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımlar üzerinde...
Ekonomik etkinliklerin çeşitliliğini belirleyen, birçok coğrafi etken bulunmaktadır. Bunlar su, iklim ve yeryüzü şekillerine bağlı...
İnsanların birbirleriyle olan temasları dillerin teması anlamına gelmektedir. Dil temasları; iki ya da daha fazla...
Devrimcilik Niteliği Din devleti görüşüne karşı “ulus devleti” görüşünün zaferi, çağdaşlaşma yolunda belli bir doğrultuda...
On birinci yüzyılın ikinci yarısından sonra, Malazgirt zaferini izleyen yıllarda Anadolu’ya gelip yerleşen Oğuz boyları;...
Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi ile başlayan ekonomik sıkıntılar, beraberinde piyasada para sıkıntısına neden olmuştur. Piyasayı...
Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda...
Kürt Güvenlik Güçleri, İşgal ettikleri Bölgelerde insanları Evlerinden Zorla Çıkarıp Evlerini Yaktı ve Yıktı. Amaç...
İnsanların birbirleriyle olan temasları dillerin teması anlamına gelmektedir. Dil temasları; iki ya da daha fazla dilin sözcüklerinin birbirleriyle etkileşimine neden olmaktadır. Türkler gibi aktif halkların dilleri, İngilizcede dahil olmak üzere...
Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden birisi olan Codex Cumanicus, IX-XIV....
On birinci yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Güney Rusya bozkırları, Volga Nehri’nin aşağı yatağından başlayarak Don...
Eğer Avarların dili hakkında konuşmak istiyorsak, bu dille ilgili hangi sorunların olduğunu ve cevaplarını nasıl...
Macarca Türkçe İlişkileri çalışması, Macar tarihçiliği açısından oldukça duygusal bir konudur.” (Sinor, s. 1)...
Su her dönemde insanların ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaç kaynağı olmuştur. İlk Çağlardan itibaren insanoğlu daima bir su kaynağının yakınında yaşama ihtiyacı duymuştur. Suyun insan hayatındaki...
On birinci yüzyılın ikinci yarısından sonra, Malazgirt zaferini izleyen yıllarda Anadolu’ya gelip yerleşen Oğuz boyları;...
Her dönemde, ulaşım yollarının belirli mesafelerinde konaklama yerlerinin mevcut olması gerekir. İnsanların seyahat ettiği yollar...
Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve...
Türklerin Orta Asya içlerinde tarih sahnesine çıkışları ile başlayan süreç, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeleri...
İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne kavuşurlar ve bu sayede, siyasi haklar ve inançla ilgili bazı farklı uygulamalar dışında, bütün medeni...
Osmanlı Devleti’nde toplum üyelerinin, mükellefiyet ve din esaslı ayırımlara tâbi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımlar üzerinde...
Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi ile başlayan ekonomik sıkıntılar, beraberinde piyasada para sıkıntısına neden olmuştur. Piyasayı...
Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı çocuklarının hayatında meydana gelen Batı tesirli değişme ve gelişmeyi tam olarak tespit...
XVIII. yüzyılda Sinop şehrinde, ekseriyetle “küçük aile” tipi hakim durumdadır. Küçük aile etrafında, ailenin yakınları...
Devrimcilik Niteliği Din devleti görüşüne karşı “ulus devleti” görüşünün zaferi, çağdaşlaşma yolunda belli bir doğrultuda birbiri arkasına gelecek bir dizi reformların kapısını açmış oluyordu. Bunların başlıcaları, bu kitapta incelediğimiz aşamaların...
Mondros mütarekesi ve İstanbul’un düşman kuvvetleri tarafından işgali ile başlayan vakalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerine...
Mondros Mütarekesi’ni takiben İstanbul’un ve Anadolu’nun Müttefikler tarafından işgali üzerine İstiklâl Mücadelesi başladı. 23 Nisan...
I. Atatürk’ün Batı’ya Bakış Açısı ürk toplumunda geçen yüzyılda Tanzimat ile başlayan Batı’ya açılma ve...
Harp Sanayii, harp vasıtalarının tamamının üretimi maksadıyla, başta ağır sanayi olmak üzere, diğer sanayi kollarının...
A. Ahıska’nın Coğrafi Konumu Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan toprakları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir. Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve...
Kafkasya, aslında fizikî ve siyasî bir coğrafyanın adı değil, ortak bir kültür etrafında birleşmiş pek...
Batı Trakya Türklerin eline miladi 1363 yılında geçmiştir. Sultan Birinci Murad Rumeli fütuhatına devam ederken...
Balkanlar’ın yeni ülkelerinden Makedonya, Osmanlı Rumelisi’nin de oldukça önemli bölgelerinden birini meydana getiriyordu. Aslında Makedonya,...
Türkçenin Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkındaki araştırmalar, Balkan dil bilimi alanıyla ilgili en öncelikli konulardan...
ATATÜRK
İsmail Hakkı… Mustafa Kemal ve onsekiz arkadaşını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkaran Bandırma Vapuru’nun kaptanı....
Bir milletin haksızlığa, işgale ve iş birlikçilere karşı “ya istiklâl ya ölüm” parolasıyla isyanını ifade...
Türk ordusu, Türk milleti kadar eski ve köklü bir geçmişin sahibidir. Tarih boyunca dünyanın değişik...
GİRİŞ I. Dünya Savaşı’nın son yıllarında memleketimizde açlık ve sefalet son dere­ce artmıştı. Savaşın getirdiği...
MECLİS’TE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN MUHALİF BASINDAKİ YANKILARI Efendiler, o gün de gensoru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı;...
ATSIZ
Aziz Türk milleti! 3 Mayıs 1944 sonrasının, küçük mikyasta da olsa, hortlama temayülleri göstermesi karşısında...
  Sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmiş; Bir haz ki hayalden bile üstün ve...
Türk milletinin saflığı, dışarıdan gelen sosyal akımlara kapılmaktaki aşırılığı ile göze çarpmaktadır. Kapılanların ön safında...
Dünya bir devler ve kahramanlar ülkesi olmağa doğru gidiyor. Bir yandan çok nüfuslu, akraba milletleri...
Yamtar, kemerini kastığı zaman iyice arıklamış olduğunu anladı. Ötüken’deki kıtlıkta bile bu kadar incelmemişti. Bir...
TÜRK TARİHİ
Şeyh Sait Ayaklanmasının Nedenleri Şeyh Sait ayaklanmasını irdelerken dönemin sosyolojik koşullarının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Sina...
Çanakkale Muharebeleri boyunca iki defa lağvedilen ve yeniden kurulan 15 nci Kolordu; İngilizlerin Çanakkale’den çekilmesinden...
1941 yılında İngiltere’ye uçuş eğitimi için gönderilmiştik. Londra’ya vardığımızda, grubumuzun İngiliz makamları ile irtibatnı sağlamak...
Çağatay edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri sayılan Ali Şîr Nevâyî tarafından yazılan ve iki dilin...
Birinci Cihan Savaşı sonlarında Moskof Çarlığı’nın yıkılmasıyla kurulan Azerbaycan Türk Devleti, 27 Nisan 1920’de komünist...
TÜRKOLOJİ
Giriş Kazakistan’daki kurganlara yönelik yapılan çalışmaların en önemlisi 1969 yılında K. Akişev tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu...
Uzun yıllar hem Sovyet tarih bilimciliğinde hem de bazı Batı bilimsel çevrelerinde Türklerin Ana vatanının...
ABD’deki bir sergiden Çin Hükümeti’nin geri çektiği “Dolan Güzeli” mumyası, Çin ile Uygurlar arasında süren...
TÜRK TARİHİNİN VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAĞI OLARAK KAYA ÜZERİ RESİMLER (PETROGLİFLER) VE YAZILAR Giriş: Kaynaklardan öğrendiğimize...
Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet...bıçak satın al