1101 YILINDA TÜRK-HAÇLI MÜCADELELERİNİN ANADOLU TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
MAKEDONYA TÜRKLERİ
SELÇUK KERVANSARAYLARI
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ASKERÎ TEKNOLOJİLERİN TAKİBİ (1700-1900)
YENİLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI ORDUSU
EN ESKİ ÇAĞLARDAN HAZAR DEVLETİ AKINLARINA KADAR AZERBAYCAN’DA TÜRK İZLERİ
ESKİ UYGUR DÖNEMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1923-1938 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN SANAYİ POLİTİKASI
ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE ÖRFÎ İDARE UYGULAMASI
1101 YILINDA TÜRK-HAÇLI MÜCADELELERİNİN ANADOLU TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
MAKEDONYA TÜRKLERİ
SELÇUK KERVANSARAYLARI
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ASKERÎ TEKNOLOJİLERİN TAKİBİ (1700-1900)
YENİLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI ORDUSU
EN ESKİ ÇAĞLARDAN HAZAR DEVLETİ AKINLARINA KADAR AZERBAYCAN’DA TÜRK İZLERİ
ESKİ UYGUR DÖNEMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1923-1938 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN SANAYİ POLİTİKASI
ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE ÖRFÎ İDARE UYGULAMASI
SON YAZILAR
Anadolu tarihi genel olarak incelendiğinde bu coğrafya da etnik yapının değişikliğe uğramasına sebep olan önemli...
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası, Balkanlar’ın...
Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu...
Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ederken, bu hızlı ilerlemenin nerelere varacağı...
I. Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi’nde Ordu Osmanlı İmparatorluğu’nda çağın gereklerine uygun yeni...
Azerbaycan’da Türklerin izlerine hangi dönemden itibaren rastlandığı hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Görüşlere göre MÖ....
Eski Türk yurtları üzerine yapılan arkeolojik araştırmalar Türk tarihinin, M.Ö. 30002500 yıllarına kadar gittiğini göstermektedir....
Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren İktisadî alanda bir tarım ülkesi görüntüsü veren Osmanlı İmparatorluğu, sanayi alanındaki faaliyetlerini...
Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden...
Bugünkü “sıkıyönetim” yerine kullanılan ” idare-i örfîye” veya “örfî idare”nin hem kavram hem de kurum...
Ankara’nın adalet tapınağı olan. Adliye Sarayının ikinci kat koridorlarında, Nisan 1952 den beri bir elinde...
Türkiye’de ve Bulgaristan’da, Bulgaristan’daki Türklerle ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bulgaristan Türklerinin Türk inkılabına bakışı konusunda...
Eski Türk yurtları üzerine yapılan arkeolojik araştırmalar Türk tarihinin, M.Ö. 30002500 yıllarına kadar gittiğini göstermektedir. Türklerin ana yurtları konusunda tarihçiler ve dilciler arasında çeşitli görüşler mevcut ise de, biz kitabeler...
Halaç Türkçesi ilk olarak Gerhard Doerfer ve öğrencileri tarafından 1960’larda keşfedilmiştir. Tabii ki daha önceleri...
Verilecek derslerden amaç, sizlere Türk kavimleri tarihi hakkında Rus ve Avrupa ilimlerinin elde ettiği neticeleri...
Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafya üzerinde yaklaşık 200 milyon kişi tarafından...
Türkoloji, “Türklük bilimi” demektir. Bu bilim dalı içine “Türk dili, edebiyatı, folkloru (halk bilimi): Karagözü,...
Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hususta takip etmiş olduğu siyaseti anlayabilmek için üzerinde durulması gereken çok dikkate şayan bir mevzudur....
Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden...
Akdeniz üç kıtanın benzersiz kesişiminde bulunur. Akdeniz sadece bu bölgedeki devletler arasındaki ilişkilerin yoğunluğuna katkıda...
Anadolu Selçuklu Dönemi’nin ilk evresinin (1075-1192) siyasal ve kültürel tarihini kısaca ortaya koymaya çalışacağım bu...
Son araştırmalar Anadolu Selçuklu sanatının, Büyük Selçuklu sanatının devamı olarak geliştiğini göstermektedir. Bu sanat, Azerbaycan...
Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ederken, bu hızlı ilerlemenin nerelere varacağı kimse tarafından kestirilememektedir. Kelime anlamı itibarıyle tecrübe birikimi, anlatılamayan şey olan ‘’techne’’ bugün artık bilginin...
I. Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi’nde Ordu Osmanlı İmparatorluğu’nda çağın gereklerine uygun yeni...
Bugünkü “sıkıyönetim” yerine kullanılan ” idare-i örfîye” veya “örfî idare”nin hem kavram hem de kurum...
Sözlük anlamı yemin demek olan kasâme fıkıh terimi olarak, köy veya mahallede veya bir şahsın...
Mecelle, Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında kitaplar halinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan İslâm özel hukukunun...
Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren İktisadî alanda bir tarım ülkesi görüntüsü veren Osmanlı İmparatorluğu, sanayi alanındaki faaliyetlerini küçük ölçekli müesseseleri vasıtası ile yürütüyor ve daha çok el emeğine dayanıyordu. Bununla beraber 18....
“Doğu Anadolu’da yaşayan insanlarımızın ve yörenin ihmal edildiği” yolundaki iddiaların geçersiz olduğu yukarıdaki bilgilerden de...
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan enkaz haline gelmiş bir tarım ülkesi devraldı. Uzun savaş yılları sonucunda...
1. Toprak Reformu ve Tarım Reformu Kavramları geleneksel anlamda Toprak Reformu denilince, toprak mülkiyetinin belirli...
Türkiye’de yapılan Cumhuriyet Dönemi Tarih çalışmaları, genelde siyasi tarih alanında yoğunlaşmıştır. Bu dönemin bir bütün...
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası, Balkanlar’ın etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası (Yunanistan’da), Vardar...
Türkiye’de ve Bulgaristan’da, Bulgaristan’daki Türklerle ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bulgaristan Türklerinin Türk inkılabına bakışı konusunda...
Bulgaristan’da Türk halk kültürünün uzun bir geçmişi vardır. En eski çağlarda oluşarak, çeşitli dönemlerde gelişerek...
I. Doksanüç Harbi’nden Sonra Bulgaristan’da Türkler Doksanüç Harbi (1877-1878 Türk-Rus Savaşı) Bulgaristan Türkleri’nin azınlık tarihinin...
Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğine kadar yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Bulgaristan, 1887-88 Osmanlı-Rus...
ATATÜRK
TEVFİK CEPHE KOMUTANINI TANIMIYOR Efendiler, tam bu günlerde, düşmanın, Bursa Cephesi ilerisinde, İznik yakınlarında bir...
AVRUPA’DAN BİRŞEY BAŞARAMADAN DÖNEN FERİT PAŞA’YA ÇEKTİĞİM TELGRAF İstanbul Hükümetini millî teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek, başarıda...
Büyük Nutuk’tan özetler yapmaya devam ediyorum. Bu bölümün konusu, Erzurum Kongresi ve Atatürk’ün bu kongreye...
SİVAS YOLUNDA Amasya’dan Erzurum’a gelirken, Sivas’ta küçük bir hikâyeye konu olan olay hatırlarınızdadır. Gariptir ki,...
Giriş Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak 1919 yılı Mayıs ayının 19’ncu günü Samsun’a çıkan Mustafa Kemal...
ATSIZ
Dokuz Oğuz kağanı Baz Kağan, beğleri çağırmış otağında toplantı yapıyordu: – “Beğler” dedi, “azlık olan...
Türkiye’nin birçok şehirlerinde çıkarılmakta olan türlü türlü dergiler arasında memlekete faydalı olanları, başlarında ciddi birer...
Son günlerde Hükümetçe kapatılan Orhun mecmuası sahibi Nihal Atsız ile Konservatuar öğretmenlerinden Sabahattin Ali’nin Ankara’da...
Aradan iki yıl daha geçti. Ötükenliler yoksullukla pençeleşerek iki yaz, iki kış geçirdiler. Bir şeyler...
  Bugün yollanıyorken bir gurbete yeniden Belki bir kişi bile gelmeyecektir bize. Bir kemiğin ardında...
TÜRK TARİHİ
Safevi Devleti’nin en büyük birkaç hükümdarından biri olan Şah Abbas (1587-1629), Şah Tahmasp’ın torunu ve...
Balkanlarda milliyetçiliğin yükselmesi ile birlikte her millet bağımsızlık telaşına düştü. Bu milletlerden birisi olan Karadağ’ın...
Safevî Devleti’nin oluşumu için en önemli koşullardan birini oluşturan askeri potansiyel, -yalnızca bu değilse bile-...
Giriş Coğrafi keşiflerin hız kazandırdığı sömürgecilik anlayışı XIX. yüzyıla gelindiğinde neredeyse dünyanın tümünü etkisi altına...
I. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir Türk ordusunun düşman ateşinden çok dondurucu soğuklar, açlık ve...
TÜRKOLOJİ
Türkler ile Çinlilerin ilişkileri beş bin yıla yakın bir tarihe sahiptir. Bilindiği gibi, Orta Asya’nın...
Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.. İlk Türk tarihi.. Taşlar üzerine yazılmış...
1. Köktürk Kağanlığı, Bugut anıt mezar külliyesi,Bugutyazıtı, Kurttan süt emen çocuk tasviri, Soğutça ve Sanskritçe...
Uzun yıllar hem Sovyet tarih bilimciliğinde hem de bazı Batı bilimsel çevrelerinde Türklerin Ana vatanının...
“Tüm yaşamın boyunca bir ecdat olan seni gökyüzünün sembolü olan bir kâse korumuştur ve sen...