TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI
SON MAKALELER
Sinema, bir görüntü sanatıdır. Başka bir deyişle, görüntü diliyle yapılan bir anlatı sanatıdır. Sinemada ses...
Paris’te Ağustos 1839’da Daguerreotype’in dünyaya tanıtılması olayı, pek çok ülke gibi Osmanlı Devleti’nde de ilgi...
M.Ö. II. Binyıldan başlayıp M. Ö. III. yüzyıla kadar, Doğu Türkistan, Türkistan, Kafkasya, Güney Rusya...
16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyüklüğü ve gücü zirveye ulaşmıştı. Fatih Sultan Mehmed’in 1453’de İstanbul’u fethinden...
Başlangıcı insanlık tarihi kadar eski olan dokumacılık sanatı, hiç şüphesiz doğal şartlara, iklim koşullarına, insanoğlunun...
Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları” adlı çalışmada amacımız, Timur döneminde yapıldıkları kesin olan Hoca Ahmed...
Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafın Gelişmesini Etkileyen Faktörler Değişen Yüzyılda Osmanlı Sultanları Osmanlı sultanları bestekar, müzisyen, şair,...
Ergenekon muhayyel bir yer midir yoksa gerçek midir? Eğer gerçek ise neresidir diye artık ilmi...
Müzik geçmişi Orta Asya’ya kadar uzanan ve tarihin derinliklerine kadar inen Türklerin bu dönemlerde yapılan...
Başlangıcı insanlık tarihi kadar eski olan dokumacılık sanatı, hiç şüphesiz doğal şartlara, iklim koşullarına, insanoğlunun giyim anlayışına, zevk ve ananelerine bağlı olarak yüzyıllar boyunca çeşitli gelişme ve değişimler göstermiştir. İlk...
Türklerin yaşadığı Orta Asya’da halı, keçe ve düz dokuma yaygılar (kilim, cicim, zili, sumak) yaygı...
Giriş Belli bir bölgede şu veya bu tarihi dönemde var olmuş giyim gibi özel bir...
Süsleme insanlık tarihinin herhangi bir noktasında ve kültür çevresinde görülebilmektedir. İlk çağlardan itibaren topluluklar halinde...
Ziya Gökalp, kültürü “Bir milletin dinî, ahlakî, hukukî, muakalavî (intelectual), bediî (estetique), lisanî, iktisadî, fennî,...
Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları” adlı çalışmada amacımız, Timur döneminde yapıldıkları kesin olan Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi, Gur-i Mir Türbesi ve Şah-ı Zinde’deki Kusam İbn Abbas Türbesi’nin kapıları ve bu...
Bugün Özbekistan sınırları içinde kalan Buhara kenti, erken dönemlerden itibaren Orta Asya’nın önemli kültür merkezlerinden...
Merv’in Ortaçağ Kültür Hayatı Merv Babiliona, Atina, Mohenjo-Daro türünden kültür merkezlerin biridir. O çeşitli tarihi...
Timuroğulları Tarihi Hakkında Timuroğullarının Orta Asya yapı sanatına nasıl bir katkı sağladıklarını tespit etmek gerekirse,...
San’at insanoğlunun ortak değerlerinin ortak ürünü olarak insanlığın ortak malıdır ve insanın insanlığa armağanıdır. Bir...
Sinema, bir görüntü sanatıdır. Başka bir deyişle, görüntü diliyle yapılan bir anlatı sanatıdır. Sinemada ses ve görüntünün gerçekliğin kendisi olmaktan çok onun bir çeşit gölgesi olması durumu ve dolayısıyla bu...
Paris’te Ağustos 1839’da Daguerreotype’in dünyaya tanıtılması olayı, pek çok ülke gibi Osmanlı Devleti’nde de ilgi...
Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafın Gelişmesini Etkileyen Faktörler Değişen Yüzyılda Osmanlı Sultanları Osmanlı sultanları bestekar, müzisyen, şair,...
Tiyatro tarihimizin ilk dönem eserleri bugün elimizde olmamakla beraber, bu eserlerle ve başlangıç dönemiyle ilgili...
4 Mayıs 1872, Cuma: Viyana’daki imparatorluk Tiyatrosu, “Hofburgtheater” uzun geleneği içinde ilk kez bir Osmanlı...
Müzik geçmişi Orta Asya’ya kadar uzanan ve tarihin derinliklerine kadar inen Türklerin bu dönemlerde yapılan icrâlar, yorumlar ve üslûplar hakkında, bütün dünyâda olduğu gibi şifâhi ve ustadan çırağa olmaktan öteye...
Türkler tarihleri boyunca müzikle ilgilenmiş bir millettir. Gerek İslamiyet’ten önce gerekse İslamiyet’i kabullerinden sonra müzik...
Giriş Radyo, hiç şüphesiz, yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde bütün dünyada en etkili kitle iletişim aracıydı....
Cumhuriyet döneminin en önemli ürünlerinden biri de, hiç şüphesiz ki güzel sanatlar alanında yapılan çalışmalardır....
Daha çok köy çevrelerinde, yılın belirli günlerindeki bazı törenlerle düğünlerde veya kış aylarında düzenlenen sıra...
16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyüklüğü ve gücü zirveye ulaşmıştı. Fatih Sultan Mehmed’in 1453’de İstanbul’u fethinden sonra, Osmanlı hem karada hem denizde hızla genişlemeye devam etti. İslamiyette kutsal olan Mekke ve...
Avrupa ile Asya arasında bağlantıyı sağlayan ve dünya siyasetine yön veren merkezlerden biri olan Moskova,...
Avrupa’nın kuzeydoğusunda, ülkemizde “Beyaz Zambaklar Ülkesi” diye bilinen, yaklaşık beş milyon nüfuslu ve 337.000 km2’lik...
Genel Olarak Belçika Belçika, Batı Avrupa’nın kuzeyinde, Hollanda, Almanya, Lüksemburg ve Fransa ile çevrili, 31...
Fransa’da Yaşayan Türklerin Göç Macerası Fransa tarih öncesinde ve tarih çağlarında bir dizi büyük göçe...
Ben aydınlığım, çağdaşım, medeniyetim. Geleceğe yönelik güzel duygular içindeyim. Yeni yıllar, yüzyıllar, bin yıllar, Benim için, yarınki gün gibidir. Evrenseldir duygular, sonsuza dek geçerli. Bir bütündür fikirler, beyinlerde gizemli. Ben...
Avrupa kültür ve medeniyetinin oluşmasında en etkili beyinlerden birisi olarak kabul edilen ve fakat tescilli...
10 Kasım günü sabah saat 9.05 de O’raya, güneşin doğduğu yere gidecekler. Ama hepsi. Birisinin...
“Tarih yazmak yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet...
Prof. Ercümend Kuran, 1963 yılında Türk Kültürü dergisinde (13. sayı, 9-12. s.) yukarıdaki başlık altında...
XV. Yüzyılda, bizde, belirli bir tarih görüşü vardı: Türk tarihinin en eski çağları olarak Oğuz Han destanından bahsolunur, sonra pek kısa bir Selçuk tarihi anlatılarak Osmanlılara geçilirdi. Böylece eski tarihçiler,...
Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT’nin bastırdığı bir takvimle Türkler’in şimdiye kadar 16 büyük...
Savaş bitmiş, Dokuz Oğuzlar yenilmişti. Ayın on beşi yavaş yavaş yükseliyordu. Taçam yaralı ve yorgun...
Yaşlı Onbaşı Urungu ile çocuk onbaşı Deli Ersegün’ün mangaları yanyana düşmüştü. Ay Hanım’a yaptığı evlenme...
Uzun günler geçti. Taçam ölümle boğuştu. Kaç kere yaşamasından umut kesildi. Fakat Taçam ölmedi. Dipdiri...
TÜRK TARİHİ
Akdeniz, suların bahtı en açık olanıdır. Denizlerin en yiğit çocukları olan Türk korsanları ve burma...
Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet...
Teğmen Tahir Ün’ün Kısa Hayatı ve Şehadet Hikayesi Ege’nin en büyük ilçesi Akhisar’da şehir merkezini...
Kalemiyle ve bilgisiyle Türk milletine büyük hizmetleri geçmiş bir başka Türk büyüğü de, Yusuf Has...
Düşmana tetik çeken şahadet parmağınızdan saygıyla öperim! PAŞA’YA MEKTUP Medine Müdafii, Çöl Kaplanı, Muhterem Ömer...
TÜRK YURDU
Türk tarihi alanında yapılan neşriyatta umûmî kanâat Türkistan ve bilhassa Doğu Türkistan sahasının ilk ahalisinin...
Amerika’da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez geçmişe ve bu geçmişin verdiği...
Kafkas dağlarının güney doğusunda yer alan 4392 km2’lik Karabağ; Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde Kür, Aras...
Giriş Tarihe mâl olmuş, belirli bir alanda üstün yetenekleriyle sivrilmiş kişiler hakkında araştırma yaparken dikkat...
Türk siyasetçilerine, mediyasına ve halkına açık mektubum! Ben bir Türk’üm, yaşadığım toprakların adı ise tarihi...
TÜRK MİTOLOJİSİ
Din; yol, inanç sistemi, bir inancın uyulması gereken kaidelerinin tamamıdır. Bu mefhum etnik toplulukların ve...
“Bitiş gördüğün baştır, mezar beşiğe aştır, Ölü diriye eştir, düşün biraz derince.” (Atsız) 26 Temmuz...
Giriş Hemen şunu ifâde edelim ki İslâm dininin bir hidâyet fırtınası hâlinde Orta Asya’da yayılışı...
Yazımın ismi “Geçmişten-Günümüze Halk inançlarımızda Işık” olsa muhtemelen daha sağlıklı olurdu. Zira, “Türk Halk İnançları”...
Türk kaynaklarında kaz ve kuğuya benzetilen kızlar ile ilgili çok sayıda kayıt vardır. Destanlarda kuğu...
TÜRKOLOJİ
Tengri kelimesi Köktürk yazıtlarında “gök, gökyüzü,” göğün rengi (maviliği) ve “tanrı” anlamlarında kullanılmıştır. Burkana Uygur...
Kavimlerin ortaya çıkışlarında ve başka kavimlerle etkileşimlerinde göçlerin etkisi büyüktür. Göçlerin büyük bir kısmı Asya...
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Türkiye Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi /...
1. Coğrafya ve Habitat Yerküre; üzerinde yaşamın var olduğu bilinen tek gök cismidir. Uzaydaki başka...
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair antik kaynaklarda ve...
MAKALELER
Yerden göğe kadar üst üste dizilen küplerden en altta bulunan Suriye’nin çekilmesiyle ortaya çıkacak kargaşanın...
İskandinavya kültüründe Türklükle ilgili öğelerin aranması kuşkusuz uç bir fikir olarak görülecektir. Ama hem bu...
ART Televizyonu’nda yayınlanan “Aklın Yolu” programında, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve...
Coğrafya kitapları dünyanın jeopolitik merkezine “merkezi coğrafya” adını vermektedirler. Bu bölgeye birçok bilim adamı dünyanın...
2010 yılının son günlerinde (21-22 Aralık 2010) Ankara’da, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri...
KÜTÜPHANE
Moğolistan Cumhuriyetinde pek çok Köktürk harfli yazıt bulunmakta ve bu yazıtların sayısı her geçen gün...
İslamiyet öncesi Türk kültür tarihinin aydınlatılması yolunda, Türk hükümdarlarının kurganlarının Çin yıllıklarından taranması çalışmamızın devamı...
Atatürk’ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize...
Atatürk’ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize...
Atatürk’ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize...